2018/2019

Menü:

Prevádzkové poriadky

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POČÍTAČOVEJ SIETE

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POČÍTAČOVEJ SIETE
Základnej školy Lajosa Tarczyho v Chotíne


Čl.1
Úvodné ustanovenia


Počítačová sieť pri ZŠ Lajosa Tarczyho v Chotíne bola zriadená za podpory projektu INFOVEK pre potreby a odborné zameranie v oblasti správy a výučby. ZŠ je pripojená na medzinárodnú sieť internet. Čl.2.
Oprávnení užívatelia


Oprávnenými užívateľmi siete sú: 
1. Pracovníci v pracovnoprávnom vzťahu k Z. 
2. Študenti ZŠ v rámci výučby, štúdia. 
3. Pracovníci iných organizácií resp. súkromne osoby, na základe dohôd uzavretých na úrovni štatutárnych zástupcov. 
Všetci oprávnení užívatelia siete sú povinní riadiť sa Všeobecnými pravidlami používania siete internet. Pre užívateľov uvedených v bodoch 1. a 2. sa vzťahujú práva a povinnosti uvedené v nasledovných odsekoch. Práva a povinnosti užívateľov uvedených v bode 3. vymedzujú osobitné predpisy. Oprávnení užívatelia majú nárok na pridelenie prístupových práv k prvkom siete podľa svojho pracovného alebo študijného zaradenia. Prístupové práva prideľuje správca siete. Každý užívateľ pred započatím prác v sieti resp. internete absolvuje zaškolenie resp. preukáže sa, že vie sieťové prostriedky používať a písomne potvrdí na vyvesenej tabuľke v zborovni, že je oboznámený s prevádzkovým poriadkom siete a bude ich dodržiavať na všetkých vyučovacích hodinách uskutočnených v počítačovej miestnosti. Čl.3.
Prístup do počítačovej miestnosti


1. Prístup do miestnosti má právo študent počas vyučovania za prítomnosti vyučujúceho. Prístup do učební je možný aj po skončení vyučovania, ale len po odsúhlasení službukonajúcim zamestnancom (učiteľ). 
2. Prístup do miestnosti je umožnený každému študentovi ZŠ Lajosa Tarczyho v Chotíne za účelom štúdia na počítačoch, resp. vypracovávania zadaní a úloh súvisiacich s vyučovaním na ZŠ bezplatne. 
3. Učiteľka informatiky môže určiť obmedzujúce opatrenia, ak dôjde k pravidelnému porušovaniu prevádzkového poriadku. Čl.4.
Práva a povinnosti užívateľa


1. Pred vstupom a po odchode sa zahlásiť službukonajúcemu zamestnancovi (učiteľovi). 
2. Udržiavať poriadok v miestnosti 
3. Chrániť technické prostriedky a inventár miestnosti pred poškodením. 
4. Dodržiavať pokyny pre prácu na počítačoch. 
5. Správať sa podľa pokynov službukonajúceho zamestnanca a podľa vnútorného poriadku školy a bezpečnostných pravidiel v učebni pri práci s počítačom.. 
6. Ohlásiť učiteľke informatiky resp. riaditeľke školy akékoľvek poruchy v technickom vybavení. 
7. Je zakázaná manipulácia s technickými prostriedkami počítačov, rozpájanie a rozoberanie ich častí a pod. 
8. Je zakázané zamykať miestnosť zvnútra. 
9. Učiteľ preberá hmotnú zodpovednosť za počítač a iné technické zariadenia, ak počas vyučovania opustí počítačovú miestnosť, a žiaci budú pracovať bez pedagogického dozoru.Čl.5.
Pokyny pre prácu na počítačoch


1. Užívateľ(žiaci, učitelia) je povinný uskutočniť všetky opatrenia, aby nespôsobil šírenie počítačových vírusov. 
2. Počas výučby je študent oprávnený pracovať len s programovým vybavením, ktoré je predmetom výučby. Výnimku môže povoliť vyučujúci. 
3. Je zakázané na počítačoch prevádzkovať hry. Výnimku tvoria hry, ktoré sú nainštalované správcom siete. 
4. Je zakázané navštevovať stránky obsahujúce pornografický materiál a umiestňovať ich obsah na lokálny disk resp. počítačovú sieť. 
5. Je zakázané navštevovať stránky propagujúce drogy, brutalitu, rasovú neznášanlivosť a iný kontroverzný materiál. 
6. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude šíriť nelegálny software t.j. taký, ktorý nebol získaný, alebo nie je používaný v súlade so zákonmi (vrátane rešpektovania autorských práv) a licenčnými podmienkami a nebude nelegálny software vedome používať. Tiež je zakázané kopírovať a distribuovať časti operačného systému a inštalovaných programov bez vedomia učiteľky informatiky. 
7. Užívateľ nesmie svojvoľne meniť konfiguráciu pracovných staníc a počítačov v sieti, čo by negatívne vplývalo na prevádzku siete. Zmeny konfigurácie predmetných prostriedkov výpočtovej techniky môžu byť vykonané len so učiteľky informatiky alebo riaditeľky školy. 
8. Po skončení práce na počítači je študent povinný na lokálnom HDD pracovnej stanice vymazať súbory, ktoré naň nakopíroval a už nie sú nevyhnutné. Je zakázané uchovávať na HDD pracovných staníc hry. 
9. Pri využívaní služieb internetu užívateľ dodržiava slušné medze správania, morálky a etiky. Najmä je zakázané používať e-mail na šírenie materiálov, ktoré sú v rozpore so zákonom. Tiež je zakázané obťažovať ostatných používateľov zasielaním reťazových dopisov na náhodne zvolené adresy. Je prísne zakázané používať vulgárne a znevažujúce výrazy v dopisoch určených pre väčší okruh ľudí (napr. elektronické konferencie, news, ...). 
10. Užívateľom je zakázané používať služby internetu na komerčné účely, aktívnu reklamu a pod. 
11. Je zakázané sprostredkovávať služby internetu druhým osobám a organizáciám.


Čl.6.
Postihy


Porušenie ustanovení prevádzkového poriadku bude kvalifikované ako porušenie pracovnej disciplíny a školského poriadku a bude posudzované v zmysle školského poriadku. Porušenie vyššie uvedených pokynov bude u žiakov postihované zákazom prístupu do počítačovej miestnosti v čase mimo povinnej výučby na dobu min. 1 mesiac (podľa stupňa závažnosti priestupku). Opakované porušovanie prevádzkového poriadku, alebo závažné priestupky budú postihované ďalšími disciplinárnymi pokračovaniami. 


Čl.7.
Záverečné ustanovenia


Prevádzkový poriadok je platný dňom vyhlásenia a je záväzný pre všetkých používateľov siete ZŠ Lajosa Tarczyho v Chotíne. V Chotíne, 30.novembra 2009

Mgr. Angelika Czibor

riaditeľka
Ajánlatunk

Kapcsolat

  • Základná škola Lajosa Tarczyho s vyučovacím jazykom maďarským Chotín
    Školská 332
    946 31 Chotín
  • Igazgató:
    0908454733
    +421908 454 733

Fényképalbum

Menü:

Menü: