2018/2019

Menü:

Metodické združenia

ŠTATÚT METODICKÉHO ZDRUŽENIA A PREDMETOVEJ KOMISIE

Základná škola Lajosa Tarczyho s VJM Chotín, Školská 332, 946 31 Chotín

ŠTATÚT METODICKÉHO ZDRUŽENIA A PREDMETOVEJ KOMISIEV Chotíne , 26. 08. 2009

Mgr. Angelika Czibor
  riaditeľka školy


Riaditeľka Základnej školy Lajosa Tarczyho s VJM v Chotíne, na základe platnej smernice MŠ SR č. 7496/1985 –20, podľa § 6.

určuje

tento štatút metodického združenia (ďalej MZ)
a predmetovej komisie (ďalej PK)


čl. 1
Postavenie MZ a PK


MZ a PK na škole zriaďuje riaditeľ školy ako svoje poradné orgány. Vedením poveruje riaditeľ školy jedného z pedagogických zamestnancov. Členmi MZ sú pedagogickí zamestnanci - učitelia a vychovávatelia, ktorí pôsobia na I. stupni základnej školy. Členmi PK sú pedagogickí zamestnanci - učitelia, ktorí pôsobia na II. stupni a vyučujú aprobačné predmety pre príslušnú PK. MZ a PK sa schádza najmenej 4-krát za školský rok. Ich činnosť sa riadi plánom práce, ktorý na návrh MZ a PK schvaľuje riaditeľ školy na školský rok.
Činnosť sa uskutočňuje v čase mimo vyučovania. 
Hodnotenie činnosti MZ a PK sa uskutočňuje dvakrát za školský rok riaditeľom školy.


čl. 2
Ciele činnosti MZ a PK


MZ a PK plní funkciu organizačno - riadiacu, kontrolno - hodnotiacu a vzdelávaciu (odborno - metodickú). Cieľom činnosti je realizácia účasti pedagogických zamestnancov na upevňovaní demokratického štýlu riadenia, ovplyvňovaní kvalifikácie a profesijného rastu učiteľov a zvyšovaní úrovne výchovno - vzdelávacieho procesu školy.


čl. 3
Vedúci MZ a PK


Vedúceho MZ a PK určuje riaditeľ školy, pritom môže rešpektovať návrh ich členov. Vedúci sa určuje na jeden školský rok. Výkon funkcie vedúceho je hodnotený v osobnom príplatku, pokiaľ škola má disponibilné finančné zdroje na osobné ohodnotenie pracovníkov.

a) Vedúci MZ a PK má právo:
 zvolávať zasadnutia MZ a PK (najmenej 4-krát ročne),
 zúčastňovať sa zasadnutí vedenia školy,
 predkladať návrhy na skvalitnenie procesu výchovy a vzdelávania na škole,
 kontrolovať a hodnotiť odborno - metodickú úroveň výchovy školy,
 zúčastňovať sa hospitácií vedenia školy na výchovnej činnosti a výučbe,
 samostatne hospitovať na výchovnej činnosti a výučbe ,
 kontrolovať priebežne plnenie časovo - tematických plánov u členov MZ a PK,
 byť informovaný o zásadných otázkach výchovno - vzdelávacej práce školy.

b) Vedúci MZ PK zodpovedá za:
 vedenie riadnych i mimoriadnych zasadnutí MZ a PK,
 vedenie zápisov zo zasadnutí MZ a PK,
 plnenie plánu práce MZ a PK,
 odbornú úroveň výučby učebných predmetov zastúpených v MZ a PK,
 vedenie predmetovej dokumentácie,
 organizáciu spolupráce s ostatnými MZ a PK v okrese,
 splnenie úloh uložených MZ a PK vedením školy,
 zhromažďovanie potrebných informácií i vzdelávacích potrebách členov MZ a PK,
 odovzdanie hospitačných záznamov riaditeľovi školy a výsledky kontrol z plnenia časovo
  tematických plánov.


čl. 4
Práva a povinnosti členov MZ a PK


a) Člen MZ a PK má právo:
 zúčastňovať sa zasadnutí MZ a PK a stretnutí, na ktorých sa riešia odborno - metodické
  problémy výučby a výchovnej činnosti,
 vyjadrovať sa k otázkam výchovno - vzdelávacieho procesu na škole,
 byť informovaný o zásadných otázkach výchovno - vzdelávacieho rozvoja školy,
 využívať podmienky vytvorené vedením školy na svoj osobnostný a profesijný rast.

b) Člen MZ a PK má povinnosť:
 plniť úlohy prijaté na zasadnutí MZ a PK,
 plánovite rozvíjať svoj profesijný vývoj.


čl. 5
Záverečné ustanovenie


a) Riaditeľ školy zriaďuje tieto MZ a PK:
 MZ pre 1. - 4. ročník
 PK – jazykov a spoločenskovedných predmetov 
 PK – prírodovedných predmetov
 PK – výchovných predmetovZmeny a doplnky tohto štatútu boli prerokované na pedagogickej rade dňa 26.08.2009.Vypracovali:

Mgr. Angelika Czibor
Mgr. Nora NémethováV Chotíne, 26.08. 2009

...............................................
  Mgr. Angelika Czibor
  riaditeľka školy


Ajánlatunk

Kapcsolat

  • Základná škola Lajosa Tarczyho s vyučovacím jazykom maďarským Chotín
    Školská 332
    946 31 Chotín
  • Igazgató:
    0908454733
    +421908 454 733

Fényképalbum

Menü:

Menü: