2018/2019

Menü:

Plán práce školy pre

Plán práce školy pre šk.r. 2009/10

ZÁKLADNÁ ŠKOLA LAJOSA TARCZYHO S VJM

CHOTÍN

 

 

 

 

 I

dentifikačné údaje:                                   Názov zariadenia:

Základná škola Lajosa Tarczyho s vyučovacím jazykom maďarským  Chotín

Tarczy Lajos Magyar Nyelvű Alapiskola Hetény

946 31 Chotín, Školská 332, IČO:37861140

 

 

                                       Kontakt: telefón/fax:              035/7786288, mobil:0910 927 769

                                                               e-mail:              tarczy@zschotin.edu.sk

 

 

 

 

 

 

 Z

riaďovateľ:                                    OBEC CHOTÍN, č.486

                  Kontakt:telefón/fax:          035/7786210,  mobil:0905 236 729

                                                e-mail:             ouchotin@psg.nz.sk

 

 

 

                                  

                         

 

Starostka obce: SÁRA LUCZA                          OBECNÝ ÚRAD CHOTÍN                                                          

 

 

 

 

 

ÚVOD

 

  

 

 

 

        Dobré meno sa tvorí  na základe výsledkov tvorivej a systematickej práce učiteľov, manažmentu školy, výsledkov žiakov v národných meraniach kvality, výsledkov žiakov v domácich a medzinárodných súťažiach a olympiádach. Dobré meno školy priamo ovplyvňuje vzdelanostná a odborná úroveň pedagogického zboru, účasť učiteľov na tvorbe a modernizácii  učebných pomôcok, i zapojenie sa do výchovných a vzdelávacích projektov.

      Minulý školský rok môžeme považovať za úspešný z hľadiska výsledkov našich žiakov na predmetových súťažiach a olympiádach. Úspechy žiakov v súťažiach, aj na celoštátnych kolách a v medzinárodných súťažiach sú naozaj dôkazom dobrej práce.           

          Z analýzy výsledkov minulého školského roka však vyplývajú aj problémy, ktoré musíme riešiť.  Určite je to vymeškávanie vyučovacích hodín žiakmi, malá ctižiadostivosť  v učení, i čoraz častejšie sa vyskytujúci malý záujem rodičov o svoje deti.. To samozrejme nemôže byť problémom  len triednych učiteľov ale úlohou všetkých pedagógov i pracovníkov školy. Rezervy sú aj v čitateľskej gramotnosti a komunikatívnej zručnosti žiakov.

     Mimoriadnu pozornosť  treba venovať princípom morálky, tolerancie, znášanlivosti, ľudským právam a slobodám, prevencii proti drogám i ďalším závislostiam. 

     Buďme nároční, spravodliví, čestní, kritickí, obetaví aj šľachetní. Hľadajme nové cesty, vymieňajme si medzi sebou nové poznatky, názory a stanoviská. Kvalitnou prácou nás všetkých sa zvýši i úroveň školy a tým aj jej pozícia medzi ostatnými školami.

     V školskom roku 2009/2010 pokračujú ďalšie kroky reformných zmien našej vzdelávacej sústavy. Naša škola má spracovaný Školský vzdelávací program, ktorý je zameraný na regionálnu výchovu a je ambicióznou predstavou do budúcnosti.

     Pozitívne výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti šk. roka 2008/2009 nás nemôžu plne uspokojovať. Musíme stále skvalitňovať svoju organizačnú i pedagogickú prácu s našimi žiakmi i v ďalšom školskom roku 2009 – 2010, aby sa naďalej zvyšovala úroveň práce.

 

 

 

Analýza činnosti školy v školskom roku 2008/2009

 

    

     V minulom školskom roku sme dosiahli celý rad pozitívnych výsledkov, o čom sa

môžeme presvedčiť v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti školy. Verím, že z tohto trendu

neustúpime ani v nastupujúcom školskom roku.

V minulom školskom roku mala naša škola 106 žiakov. Žiaci boli rozdelení do 9 tried. Od začiatku školského roka bolo v prevádzke jedno oddelenie školskej družiny, ktorú denne navštevovalo 25 žiakov. V záujmových útvaroch pracovalo 102 žiakov. Počet pedagogických pracovníkov bolo 16, nepedagogických pracovníkov 3.

 

Vyučovanie na škole prebiehalo nasledovne:

-         1. ročník podľa Školského vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie podľa Školského zákona z 22. mája 2008 o výchove a  vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-         5. ročník podľa Školského vzdelávacieho programu pre  nižšie sekundárne vzdelanie podľa Školského zákona z 22. mája 2008 o výchove a  vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-         2.,3.,4.,6.,7.,8.,9. ročník podľa Učebných plánov pre 1. až 9. ročník základných škôl schválených MŠ SR dňa 14. mája 2003 číslo 520/2003-41 s platnosťou od 1. septembra 2003. /variant 1 - I.stupeň, variant 3 - II. stupeň/

Hlavné úlohy, ktoré boli vytýčené a rozpracované v školskom roku 2008/2009 sme plnili podľa možností školy.

      V oblasti výchovy, vzdelávania a motivácie sme sa zamerali na dôsledné plnenie obsahu učebných plánov a učebných osnov, prípadné sklzy ako aj dôvody boli zápisnične podchytené. Väčšiu pozornosť sme venovali vypracovaniu tematických plánov a školského vzdelávacieho programu. Vo vyučovacom procese sme využívali poznatky informačných a komunikačných technológií a to nielen v rámci vyučovania informatiky, ale aj v rámci predmetov  dejepis, zemepis, prírodopis, či žiaci s učiteľmi  v príprave na rôzne súťaže, ale ani žiaci školského klubu  nevynechali možnosť zaoberať sa s informatikou hravou formou.

Škola má určité možnosti využitia počítačov na vyučovacích hodinách. Z celkového počtu 30 je 26 pripojených na internet, na výučbu sa využívalo 24 počítačov. Ostatné počítače uľahčujú prácu pedagogických zamestnancov a sú rozmiestnené v riaditeľni,v kabinetoch a v zborovne.

Na škole sa uskutočňovala mimoškolská činnosť v rámci krúžkov na vzdelávacie poukazy. Na škole pracovali žiaci v  9  krúžkoch pod vedením našich pedagógov /SVVČ,str.../

Žiaci sa v priebehu školského roka zúčastnili na mnohých súťažiach rôzneho charakteru, kde dosiahli popredné umiestnenia v rámci okresu, kraja či celoštátneho, ale aj medzinárodného kola. /SVVČ, str……./

S cieľom skvalitniť vyučovanie materinského jazyka sa žiaci zúčastnili mnohých recitačných ale aj  iných súťaží.

      Patričnú pozornosť sme venovali aj zapojeniu sa žiakov do športových akcií a súťaží  v rámci školy ako aj medzi školami, či v mimoškolskej záujmovej činnosti. Športový areál školy sa využíva  na hodinách TV, v poobedňajších hodinách na loptové hry a tréningy „KEMPO”. Škola je otvorená potrebám mládeže a občanov poskytovaním priestorov telocvične k športovému vyžitiu.

     Dôležitým ukazovateľom úspešnosti práce školy je aj úspešnosť žiakov v prijímacom konaní na SŠ , ich výsledky na Testovanie 9. Všetci žiaci 9. ročníka boli prijatí na vybrané stredné školy. /SVVČ, str…../

V spolupráci s Rodičovskou radou  sme zorganizovali spoločenské, kultúrne  podujatia: ples rodičov a učiteľov, obecný deň. Rada rodičov každoročne poskytuje finančné prostriedky na nákup učebných pomôcok, zabezpečuje súťaže žiakov, odmeňovanie žiakov za úspešnú reprezentáciu školy.

Spolupráca s materskou školou, starostkou obce a obecným zastupiteľstvom je na dobrej úrovni. Škola tiež vychádza potrebám obce pri organizovaní kultúrno – spoločenských a verejno – prospešných akcií.

    Zahlásili sme sa do viacerých projektov. Nie všetky podané projekty boli schválené na realizáciu, ale budeme sa snažiť o získanie financií na rôzne účely na základe výziev aj v budúcom školskom roku. Projekty, ktoré boli schválené a realizované mali úspech a prispeli k imidžu školy. Počas celého školského roka bol realizovaný projekt Škola podporujúca zdravie, plnili sa úlohy z Národného programu podpory zdravia. Upevňovali sme fyzické a duševné zdravie, zlepšovali sme kondíciu žiakov na hodinách TV, na plaveckom a lyžiarskom výcviku, návštevami blízkeho zamrznutého jazera - „klziska”. Pokiaľ to dovolilo počasie, tak sa TV vyučovala na školskom ihrisku. Na škole počas celého školského roka pracovali športové krúžky pre dievčatá a pre chlapcov zvlášť.

     Pokračovali sme v realizácii projektu Infovek, moderné informačné technológie boli zavedené do jednotlivých predmetov, využívala sa počítačová učebňa, a to nielen počas vyučovania, ale aj v záujmovom vzdelávaní. Do časovo – tematických plánov všetkých predmetov sme implementovali prvky informatickej výchovy v súlade s učebnými osnovami. Rozvíjalo sa logické myslenie, tvorivosť, samostatnosť žiakov.

 

Do tematických plánov boli zapracované a plnené úlohy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv v SR v súlade s Chartou základných ľudských práv    a slobôd z roku 1990.

 

 V oblasti personálnej činnosti sme v rámci možností zabezpečili vyučovací proces kvalifikovanými učiteľmi. Vo výchovných  predmetoch na II. stupni sme nevedeli zabezpečiť vyučovanie výchovných predmetov kvalifikovanými pedagógmi.

Vedenie školy podporovalo a umožňovalo účasť svojich pedagogických pracovníkov na rôznych aktivitách.

V oblasti ekonomickej činnosti, rozvoja materiálno – technického vybavenia školy sa podarilo zabezpečiť riadny chod a prevádzku školy, čo sme  realizovali v rámci predpisov a smerníc o financovaní materiálno – technického zabezpečenia školy.

V priebehu školského roka sme sa snažili o priebežné dopĺňanie učebných pomôcok  tak, ako nám to umožňovala finančná situácia. Podarilo sa nám  skrášliť niektoré priestory budovy – učebňu 5. ročníka, sociálne miestnosti učiteľov, dievčat, chlapcov.

 

     Jedným z hlavných cieľov bolo neustále skvalitňovať výchovno-vyučovací proces na škole, zvyšovať úroveň vedomostí, rozvíjať tvorivosť, samostatnosť žiakov a schopnosť aplikovať vedomosti v reálnom živote, talentovaných žiakov zapájať do predmetových olympiád, športových súťaží, súťaží zameraných na umenie, literatúru, hudbu, atď.

V predchádzajúcom školskom roku by bolo dôležité, aby sa na zasadnutiach PK a MZ pravidelne vyhodnocovali žiacke previerky, metódy výučby, vzájomné hospitácie. Prácu MZ a PK môžem hodnotiť ako nekvalitnú, lebo takým prístupom  sa nedajú odstraňovať nedostatky vyučovacieho procesu, nemôžeme prihliadnuť na diferencovaný prístup a špecifické potreby jednotlivých žiakov a zároveň nemôžeme očakávať skvalitňovanie vyučovacieho procesu.

 

 

Na základe analýzy minulého školského roka odporúčania na budúci školský rok sú nasledovné :

- pokračovať v tradíciách školy

- upevňovať silné stránky a posilniť slabé

- zvyšovať kvalitu výchovno – vzdelávacieho procesu

- podporovať všetky formy vzdelávania pedagogických zamestnancov školy s cieľom rozvoja

   ich pedagogických zručností, dosiahnutia vysokej odbornosti a osobnostného rastu

- školský časopis  vydať znovu a pravidelne, inšpirovať žiakov aby smelo písali články,  

   slohové práce, básne, sformulovali svoje myšlienky, triedne zážitky.

- pokračovať v zlepšení viditeľnosti školy

- skvalitňovať prácu MZ a PK

- urobiť rozbor zo vzájomných hospitácií na zasadnutiach MZ a PK

- pozornosť venovať otvoreným hodinám

- používať rôzne metódy vo vyučovaní, čítanie s porozumením , mnohostranné využitie

  učebných pomôcok, IKT

- pripraviť programy v Power Pointe

- viac zapojiť rodičov do organizovania jednotlivých školských aktivít, netradičné stretnutia

   rodičov a ich detí

- organizovať prednášky pre rodičov aj pre pedagógov z oblasti pedagogiky – psychológie

- zvýšiť zainteresovanosť každého osobne na optimalizáciu vzdelávacieho prostredia školy

- zabezpečiť potrebné moderné učebné pomôcky

- zlepšiť spoluprácu so susednými obcami

- pravidelne aktualizovať WEB stránku školy

- pripraviť nástenky zo života školy

- zaviesť pravidelné návštevné hodiny v žiackej knižnici

- usporiadať nové, zaujímavé programy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA LAJOSA TARCZYHO S VJM CHOTÍN

 

ZAMESTNANCI-PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

 

VEDENIE ŠKOLY

 

 

 

 

1.  RIADITEĽKA ŠKOLY:           Mgr.Angelika CZIBOR 

     Apr.:Biológia-Chémia

   Ch 6/0,5; Ch v pok. 6/0,5; Ch 8/2; Ch 9/2; Bio 5/1; Bio 6/2; 

                            Prpis 9/1

 

 

 

 

 

2. ZÁSTUPKYŇA RIAD.:        Mgr. Nora NÉMETHOVÁ

   Apr.: Slovenský j. - Maďarský j.

 Mj8/4; Mj 9/5; Sj 5/5

 

 

 

 

 

UČITELIA –1.STUPEŇ:

 

 

3.     Mgr.Erzsébet DANIŠ,     tr.učiteľka 1.ročníka     

        Apr.:       uč.1-4.ročník

 Mj 1/7, Sj 1/5, Vv 1/2,  Mat 1/4, Hv 1/1, Hv 2/1, Hv 4/1,  

                          PrV1/0,5,  DrV 1/0,5

 

4.     Mgr.Renata HOVANYOVÁ,    tr.učiteľka 2.ročníka   

        Apr.:  1.-4.ročník.,   Ev

 Mj 2/7,  Sj 2/5,5,  Mat 2/4,  Vv 2/1,  Vv 4/1,  Vv 5/1,  PrV  2/0,5,  

                          Vlv. 2/1   DrV 2/0,5;  Prav.v. 4/1

 

5.       Mgr. Marta CSINTALANOVÁ,  tr.uč.3.ročníka     

    Apr.:  uč.1.-4.ročník

 Mj 3/7; Sj 3/5; Mat 3/5;, Prveda 3/2;  Vv 3/1  Prav.v 3/1;  Hv

                          3/1; Vv 6/1

 

 

 

 

 

 

6.      Mgr.Ervín HENCZ,         tr.učiteľ 4.ročníka        

         Apr.:  uč.1.-4.ročník

  Sj 4/5;  Mj 4/7;  Vlveda 4/2;  Vlveda 3/1;  Tv 5-6-7Chl./2;     

                           Tv 8-9D./2; Tv 3-4/2

 

 

 

7.       Mgr.Erika TÉGLÁSOVÁ                                       

          Apr.: uč.1.-4.ročníka

  Tv 5-6-7D./2;  Tv 1-2/2;  Hv 5/1;  Hv 6/1;  Hv 7/1;  Hv 8/1; 

                           Náb.vých. 1-2/1;  Náb.vých. 5-6/1

 

 

 

 

UČITELIA – 2. STUPEŇ:

 

 

8.    Mgr.Éva KOTIERS          tr.učiteľka 5.ročníka

       Apr.: uč.1.-4.roč.(štu.Aj)

  Aj 5/3; Aj 6/3;  Aj 7/2;  Aj 8/2;  Aj 9/2;  Mj 5/5;

                           Čítanie s por. 5/1

 

 

9.     Mgr.János KOCSIS                tr.učiteľ 6.ročníka       

        Apr.: Mat – Fyzika

 Matematika 5/4, 6/4, 7/5, 8/5, 9/5; Inf. 6/1

 

 

 

10.    Mgr.Ágnes BOROS,         tr.učiteľka 7.ročníka

         Apr.: Sj – Dejepis

 Slovenský jazyk a literatúra 6/5;  7/5; 8/4;  9/5;  Dej 7/2;  

                          Dej.umenia 5/1; Vv 7/1

 

 

 

 

11.    Mgr.Ema JANKÓOVÁ,          tr.učiteľka 8.ročníka

         Apr.: Fyzika

 Fyz 6/2;  Fyz 7/2;  Fyz 8/2;  Fyz 9/2;  Ov 5/1;  Ov 6/1;  Ov 7/1;   

                          Ov 8/1;  Ov 9/1;  Prpis 7/2;  Mat 4/5;  Prveda 4/2

 

 

 

 

12.   Mgr.Andrea RANCSÓ,      tr.učiteľka 9.ročníka

        Apr.: D – Z – Ev - Inf

 

 Dej 5/1;  Dej 6/1;  Dej 8/2;  Dej 9/2;  Zem 5/2;  Zem 6/1;  Zem 

                          7/2;  Zem 8/2;  Zem 9/1;  Inf 2/1;  Inf 5/1;  Inf 9Ch/1;  Inf 9D/1;  

                          Prpis 8/2;  EV 1-4/1;  EV 5-9/1

 

 

13.    Mgr. Mária NAGYOVÁ

         Apr.:  Maďarský j. - Nemecký j.

 

 

 
 

 


                         

 

                 NEJ 6/1

 

 

14.      Bc. Kornélia ZSIDEKOVÁ

           Apr.:  Maďarský j. - Anglický j. 

 

 
 

 

 

 

 


Xxxxxxxxxxx            Mj 6/5;  Mj 7/5

 

    

 

 

 

 

 

15.      Mgr.Écsi GYÖNGYI, ref.far.                             

           Apr.: Náb.výchova

 

 Náb.výchova ref. 3-4/1, Náb.výchova ref. 7,8/1, 

                                              Náboženská výchova ref. 9/1

 

 

 

16.        Mgr. Ing. Szöllősi Mária                                 

             Apr.: Náb.výchova – Etická výchova

 

 

 
                                    

 

 

                                              

 

 

                                        Náb.výchova kat. 1-4/ 1;  5-9/1

 

 

17.      Ildiko KESZEGOVÁ                                          

           Apr.: Vedúca ŠKD

 

 Ved. ŠKD, Výtvarná výchova 8/1

 

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

 

 

1.ŠKOLNÍČKA: Zuzana SÁRAIOVÁ

 

 

 

2.UPRATOVAČKA: Alžbeta NOVÁKOVÁ

 

 

 

3.ADMIN.PRAC., ÚČTOVNÍČKA:       Erika BÉLAIOVÁ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


TRIEDNI UČITELIA /9/

 

 

Trieda

Triedny

učiteľ

Počet žiakov

Chlapci

Dievčatá

Učebný plán

1.

Mgr.Danišová Alžbeta

14

8

6

ŠKVP – ISCED 1

2.

Mgr. Hovanyová Renáta

7

5

2

ŠKVP – ISCED 1

3.

Mgr. Marta Csintalanová

10

3

7

Variant 1

4.

Mgr. Ervín Hencz

12

7

5

Variant 1

5.

Mgr. Éva Kotiers

10

5

5

ŠKVP – ISCED 2

6.

Mgr. János Kocsis

8

4

4

ŠKVP – ISCED 2

7.

Mgr. Ágnes Boros

10

5

5

Variant 3

8.

Mgr. Ema Jankóová

13

8

5

Variant 3

9.

Mgr. Andrea Rancsó

20

8

12

Variant 3

 

 

 

BEZTRIEDNI PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI /8/

 

Vedenie školy:  Mgr. Angelika Czibor

                           Mgr. Nora Némethová

 

Ostatní:             Mgr. Erika Téglásová

                           Mgr. Mária  Nagyová

                           Kornélia Zsideková

                           Mgr. Écsi Gyöngyi

                           Ing. Mgr. Szöllősi Mária

 

Vychovávateľka:       Ildiko Keszegová

 

 

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI /3/

 

Školníčka:                                           Zuzana Sáraiová

Upratovačka:                                     Alžbeta Nováková

Administr.prac., účtovníčka:           Erika Bélaiová

 

POČET ŽIAKOV ŠKOLY K 15. 09. 2009

 

 

Počet žiakov

Chlapcov

Dievčat

I. stupeň

43

23

20

II. stupeň

61

30

31

Spolu

104

53

51

 

 

 

POČET TRIED

 

 

Počet tried

Priemer na triedu

I. stupeň

4

10,75

II. stupeň

5

12,2

Spolu

9

11,56

 

 

 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

 

 

Počet žiakov

1 oddelenie

25

 

 

 

                                  ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ NA ŠKOLE

Názov

Počet žiakov

Vedúci

Zamestnávateľ

Krúžok anglického jazyka 1. roč.

14

Mgr. Hovanyová R.

ZŠ Chotín

Krúžok anglického jazyka 2. roč

7

Mgr. Hovanyová R.

ZŠ Chotín

Krúžok anglického jazyka 3.-4. roč

7

Mgr. Kotiers É.

ZŠ Chotín

Krúžok výpočtovej techniky 5.-8.roč.

14

Mgr. Rancsó A.

ZŠ Chotín

Krúžok výpočtovej techniky 1.-4. (ŠKD)          

6

Keszegová I.

ZŠ Chotín

Príprava žiakov na stredné školy 9.roč.

17

Mgr. Kocsis J.

ZŠ Chotín

Krúžok matematiky 3. roč.

9

Mgr. Csintalanová M.

ZŠ Chotín

Športová príprava na súťaže

11

Mgr. Hencz E.

ZŠ Chotín

Divadelný krúžok

14

Mgr. Kotiers É.

ZŠ Chotín

                     Spolu:

99

 

 

 

 

 

SPRÁVCOVSTVO KABINETOV

 

Školská knižnica

– oddelenie žiacka knižnica         -   Mgr. Marta Csintalanová

- oddelenie učiteľská knižnica    -     Ildiko Keszegová

Kabinet matematiky a fyziky      -     Mgr. János Kocsis

Kabinet prírodopisu a chémie    -     Mgr. Ema Jankóová

Kabinet ŠKD                                  -     Ildiko Keszegová

Sklad učebníc                                -     Mgr. Renáta Hovanyová

Archív školy                                   -     Mgr. Nora Némethová

Kabinet telesnej výchovy            -     Mgr. Ervín Hencz

Učebňa výpočtovej techniky      -     Mgr. Angelika Czibor

 

 

 

 

 

SPRÁVCOVSTVO JEDNOTLIVÝCH ZBIEROK, UČEBNÝCH POMôCOK

 

Zbierka učebných pomôcok 1. triedy  -   Mgr. Danišová Alžbeta

Zbierka učebných pomôcok 2. triedy  -   Mgr. Renáta Hovanyová

Zbierka učebných pomôcok 3. triedy  -   Mgr. Marta Csintalanová

Zbierka učebných pomôcok 4. triedy  -   Mgr. Ervín Hencz 

Zbierka učebných pomôcok 5. triedy  -   Mgr. Éva Kotiers

Zbierka učebných pomôcok 6. triedy  -   Mgr. János Kocsis

Zbierka učebných pomôcok 7. triedy  -   Mgr. Ágnes Boros

Zbierka učebných pomôcok 8. triedy  -   Mgr. Ema Jankóová

 Zbierka učebných pomôcok 9. triedy  -   Mgr. Andrea Rancsó                                  

                                 

                                  

                                  

 

 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA LAJOSA TARCZYHO S VJM CHOTÍN

 

ZAMESTNANCI-KOORDINÁTORI

 

 

Výchovná poradkyňa:                                      Mgr.Ema JANKÓOVÁ

 

Vedúca  ŠKD:                                        Ildiko KESZEGOVÁ

 

Koordinátorka prevencie drogových závislostí a šikanovania:      

                                                                            Mgr.Andrea RANCSÓ

 

Koordinátorka enviromentálnej výchovy: Mgr.Ema JANKÓOVÁ

                                             

Koordinátorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu:       

                                                                                     Mgr.Erzsébet DANIŠ

 

Koordinátorka projektu Škola podporujúca zdravie:       

                                                                           Mgr.Renáta HOVANYOVÁ

                                             

Koordinátori projektu Otvorená škola:                     Mgr.Ervín HENCZ

                                                     Mgr.Andrea RANCSÓ

 

Predsedkyňa ZOOZ                                                    Mgr. Ágnes BOROS

 

Zodpovedná za školský časopis:                                Mgr. Éva KOTIERS

 

Zodpovedná za aktualizáciu webovej stránky:         Mgr. Ágnes BOROS

                                                               Mgr. Andrea RANCSÓ

 

Zodp. za školskú knižnicu - učiteľská kn.:                Ildikó KESZEG

                                           - žiacka kn.     :        Mgr. Marta CSINTALANOVÁ

 

Zodpovedná za kroniku školy:                           Mgr. Renáta HOVANYOVÁ

 

Zodpovedná za projektovú činnosť školy:                  Mgr. Andrea RANCSÓ

 

 

 

Zodpovedná za objednávanie učebníc a hospodárenie s učebnicovým fondom:

                                                       Mgr. Renáta HOVANYOVÁ

Zodpovedný za sklad CO:                                            Mgr. Ervín HENCZ

 

Zodpovední za  Ochranu človeka a prírody /OčaP/:

                    - didaktické hry - I.st.:                Mgr. Marta CSINTALANOVÁ

                    - účelové cvičenia - II.st.:                         Mgr. Ervín HENCZ

                            Mgr. János KOCSIS

 

Zodpovedná za uvádzanie začínajúceho pedagóga:    Mgr. Nora NÉMETHOVÁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORADNÉ ORGÁNY RIADITEĽKY ŠKOLY

 

1.    METODICKÉ  ZDRUŽENIE - I. STUPEŇ

Vedúca MZ:               Mgr. Alžbeta DANIŠOVÁ

Členovia MZ:             Mgr. Renáta HOVANYOVÁ

                                   Mgr. Marta CSINTALANOVÁ

                                   Mgr. Ervín HENCZ

 

 

2.    PREDMETOVÁ KOMISIA JAZYKOV /MAĎARSKÝ, SLOVENSKÝ, ANGLICKÝ, NEMECKÝ/ A SPOLOČENSKOVEDNÝCH PREDMETOV-  II. STUPEŇ

Vedúca PK:                Mgr. Ágnes BOROS

Členovia PK:              Mgr. Nora NÉMETHOVÁ

                                    Mgr. Éva KOTIERS

                                    Mgr. Mária NAGYOVÁ

                                    Kornélia ZSIDEKOVÁ

                                    Mgr. Andrea Rancsó

 

3.     PREDMETOVÁ  KOMISIA PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV

/ MATEMATIKA, FYZIKA, BIOLÓGIA, CHÉMIA, INFORMATIKA, ZEMEPIS, / - II. STUPEŇ

Vedúca PK:                 Mgr. Andrea RANCSÓ

Členovia PK:               Mgr. Angelika CZIBOR

                                     Mgr. János KOCSIS

                                     Mgr. Ema JANKÓOVÁ

 

4.     PREDMETOVÁ   KOMISIA  VÝCHOVNÝCH  PREDMETOV

 / TELESNÁ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA, HUDOBNÁ VÝCHOVA, ETICKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA/

Vedúca PK:                  Mgr. Erika TÉGLÁSOVÁ

Členovia PK:                Mgr. Ervín HENCZ

                                      Mgr. Renáta HOVANYOVÁ

                                      Ildikó KESZEG

                                      Mgr. Gyöngyi ÉCSI

                                      Mgr. Vladimir ORAVSKÝ

                                      Mgr. Alžbeta Danišová

                                      Mgr. Marta Csintalanová

                                      Mgr. Andrea Rancsó

                                      Mgr. Ágnes Boros

 

Úlohy pre MZ a PK

 

v Sledovať úroveň vyučovacieho procesu na škole

v Sledovať a urobyť previerku  v čítaní s porozumením

v Sledovať komunikatívnosť vo vyučovaní jazykov

v Sledovať realizovanie výchovných cieľov stanovených v POP: environmentálna, ekologická výchova, zdravotná, onkologická, protidrogová výchova, boj proti šikanovaniu, výchova k manželstvu a rodičovstvu

v Koordinovať prácu s talentovanými žiakmi

v Koordinovať prácu so zaostávajúcimi žiakmi

v Sledovať pripravenosť žiakov na prijímacie pohovory

v Pripraviť, previesť a vyhodnotiť previerky

v Koordinovať presuny v tematických celkoch

v Usmerńovať učiteľov pri neodbornom vyučovaní

v Koordinovať zabudovanie medzipredmetových vzťahov a prierezových tém

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ZÁKLADNÁ ŠKOLA LAJOSA TARCZYHO S VJM CHOTÍN

 

RADA ŠKOLY

 

Blok textu: PREDSEDA RADY ŠKOLY:

 

                                                   ÁGNES BOROS

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

Blok textu: PEDAGOGICKÍ  PRACOVNÍCI:

 

                                                  JÁNOS  KOCSIS, Mgr.

 

 

 

 

 

 

 

Blok textu: NEPEDAGOGICKÝ  PRACOVNÍK:

 

                                                   ZUZANA SÁRAIOVÁ

 

 

 

 

 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:

Blok textu: Blok textu: Blok textu:

 

 

 

 

 

 

 

Blok textu: MAGDALÉNA VÖRÖSOVÁBlok textu: RÓBERT RANCSÓBlok textu: ĽUDOVÍT NAGY

 RODIČIA:

Blok textu:

 

 

                                              ANIKÓ  HENCZOVÁ

 

 

 

 

 

 

 

Blok textu:

                                GABRIELA MÉSZÁROSOVÁ

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok textu:

                                        ELEONÓRA  SZKALICZKÁ

 

 

 

 

 

 

 

Blok textu:

                                     ÉVA  TÓTH  BAKULÁR

 

 

 

 

 

 

 

Blok textu: ORGANIZÁCIE:

 

                                    ATTILA  PALCSÓ,  Mgr.

                                                     

 

RADA RODIČOV

 

 

 

Predseda :                  Anikó Henczová

Pokladníčka:             Eleonóra Szkaliczká

 

Členovia :                 dôverníci jednotlivých ročníkov

1.   ročník:          Silvia Mohošová

2.   ročník:         Gabriela Fehérváriová

3.   ročník :        Eleonóra Szkaliczká

4.   ročník:        Helena Tanka

5.   ročník:        Edita Csollárová

6.   ročník:        Éva Tóth Bakulár

7.   ročník:       Alžbeta   Horváthová

8.   ročník:       Zuzana Androvicsová

9.   ročník:       Anikó Henczová

 

 

 

 

INVENTARIZAČNÁ   A   VYRAĎOVACIA

KOMISIA

 

 

Vedúca komisie:                         Mgr. Angelika Czibor

 

 

Členovia komisie:                       Mgr. Nora Némethová

                                                     Mgr. Ema Jankóová

                                                     Mgr. Ervín Hencz

 

VÝCHODISKÁ, DOKUMENTY A PRÁVNE NORMY NA ŠKOLSKÝ ROK 2009/2010

 

 

 

Plán práce školy vychádza:

 

-         z analýzy výchovno – vzdelávacej práce v uplynulom období

-          Štátneho vzdelávacieho programu

-          Školského vzdelávacieho programu „Moderne za región“

-         Pedagogicko – organizačných pokynov na školský rok 2009/2010 vydaných MŠ SR

-         Učebných plánov pre ZŠ vydaných MŠ SR

-          Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov č. 7/2009

-          ďalších dokumentov, základných právnych noriem, vyhlášok, nariadení

             vlády, smerníc, výnosov, usmernení a odporúčaní, ktoré vstúpili do  

            platnosti od vydania  posledných Pedagogicko-organizačných pokynov pre  

            školy a školské zariadenia a sú uvedené v POP na školský rok 2009/2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizácia školského roka 2009/2010

 

Školský rok 2009/2010 sa začína 1. septembra 2009. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2009 (streda). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2009 (štvrtok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2010 (piatok). Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr 22. januára 2010. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2010 (utorok) a končí sa 30. júna 2010 (streda). Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr 21. júna 2010.

 

Prázdniny

 

Posledný deň

vyučovania

pred začiatkom

prázdnin

 

Termín prázdnin

 

Začiatok

vyučovania po

prázdninách

 

jesenné

28 október 2009

(streda)

 

29.október - 30. október

2009

 

2. november 2009

(pondelok)

 

vianoč

22. december 2009

(utorok)

 

23. december 2009 - 8.

január 2010

 

11. január 2010

(pondelok)

 

polroč

29. január 2010

(piatok)

 

1. február 2010

(pondelok)

 

2. február 2010

(utorok)

 

jarné

Nitriansky kraj

26. február 2010

(piatok)

 

1. marec - 5. marec

2010

 

8. marec 2010

(pondelok)

 

veľkonoč

31. marec 2010

(streda)

1. apríl - 6. apríl 2010

7. apríl 2010

(streda)

 

letné

30. jún 2010

(streda)

1. júl -31. august 2010

2. september 2010

(štvrtok)

 

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl

 

1. V školskom roku 2009/2010 sa uskutoční celoslovenské certifikačné testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9 – 2010 dňa 10. marca 2010 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. Za prípravu a metodické riadenie testovania zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len „NÚCEM“). Za organizačné zabezpečenie priebehu testovania zodpovedá riaditeľ školy.

2. Náhradný termín konania Testovania 9 - 2010 a termín konania kompetenčného testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl určí Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „MŠ SR“).

VÝBER UČEBNÝCH PLÁNOV, UČEBNÝCH OSNOV A ŠTADARDOV

 

Učebný plán ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM v Chotíne na školský rok 2009/2010

 

 

 

 

V ročníkoch 3.-4. a 7.-9. žiaci sa vzdelávajú podľa učebných plánov schválených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 14. mája 2003 č. 520/2003-41s platnosťou od 1. septembra 2003.

V 3.-4. ročníku žiaci sa vzdelávajú podľa učebného plánu pre 1.-4. ročník ZŠ s VJM:                                                                                                                                                 Variant 1 - základný

V 7.-9. ročníku žiaci sa vzdelávajú podľa učebného plánu pre 1.-4. ročník ZŠ s VJM:                                                                                                                                   Variant 3

V ročníkoch 1.-2. žiaci sa vzdelávajú podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 - primárne vzdelávanie, čo sme doplnili s predpísaným počtom vyučovacích hodín v ŠkVP. Pri výbere hodín v ŠkVP sme vychádzali z potrieb a záujmov žiakov, rodičov, zriaďovateľa, obce a regiónu,  zohľadom na zloženie pedagogického zboru.

V ročníkoch 5.-6. žiaci sa vzdelávajú podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2 - nižsie sekundárne vzdelávanie, čo sme doplnili s predpísaným počtom vyučovacích hodín v ŠkVP. Pri výbere hodín v ŠkVP ISCED 2 sme dodržali zásady zvolené pri výbere hodín v ŠkVP ISCED 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ročník

2. ročník

3. roč.

4. roč.

5. ročník

6. ročník

7. roč.

8. roč.

9. roč.

 

ŠVP

ŠkVP

ŠVP

ŠkVP

Variant 1

ŠVP

ŠkVP

ŠVP

ŠkVP

Variant 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenský jazyk

5

/

5,5

 

5

5

5

 

4

1

5

4

5

Maďarský jazyk

5

2

5,5

1,5

7

7

5

 

4

1

5

4

5

Anglický jazyk

/

/

 

 

 

 

3

 

3

 

2

2

2

Nemecký jazyk

/

/

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Prvouka

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastiveda

/

/

1

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

Prírodoveda

0,5

/

1

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

Pracov. vyuč.

/

/

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Matematika

4

/

4

 

5

5

3,5

0,5

4

 

5

4+1

5

Dejepis

/

/

 

 

 

 

1

 

1

 

2

2

2

Zemepis/Geogr.

/

/

 

 

 

 

1

1

1

 

2

2

1

Občianska vých.

/

/

 

 

 

 

1

 

1

 

1

1

1

Fyzika

/

/

 

 

 

 

 

 

1

1

2

2

2

Chémia

/

/

 

 

 

 

 

 

0,5

0,5

 

2

2

Prírodopis/ Biol.

/

/

 

 

 

 

1

 

1

1

2

2

1

Technická vých.

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudobná vých.

1

/

1

 

1

1

1

 

1

 

1

1

 

Výtvarná vých.

1

1

1

 

1

1

1

 

1

 

1

1

1

Telesná vých.

2

 

2

 

2

2

2

 

2

 

2

2

2

Informatika

/

/

 

 

 

 

0,5

0,5

0,5

0,5

 

 

1

Informat. vých.

/

/

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nábož./Etická v.

0,5

0,5

1

 

1

1

1

 

1

 

1

1

1

Číta.s porozum.

/

/

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Lit.dram.činn.

/

0,5

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejiny umenia

/

/

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu:

19

4

23

2

25+1

26+1

26

4

27

5

31

30+1

30+1

Spolu:

 

23

 

25

26

27

 

30

 

32

31

31

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

povinne voliteľný predmet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozširujúca hodina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy a učebné štandardy

 

V obsahu a cieľoch rešpektovať „Učebné osnovy matematiky, fyziky, chémie, zemepisu a prírodopisu“  z 1. 9. 1997 a vypracované štandardy pre II. stupeň.  Učebný plán v ročníkoch 7. – 9. schválený MŠ SR dňa 14.mája 2003 č. 520/2003-41 s platnosťou od 1. septembra 2003. V ročníkoch 5. – 6. žiaci sa vzdelávajú podľa ŠVP ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie, čo sme doplnili s predpísaným počtom vyučovacích hodín v ŠkVP bez rozšírenia obsahu.

Učebné plány so zavedením informatickej výchovy pre 1.stupeň ZŠ a informatiky pre 2.stupeň ZŠ, pod číslom CD-2007-10761/30121-3:091 s platnosťou od 1.septembra 2007. Príloha – Usmernenia k učebným plánom so zavedením informatickej výchovy pre 1.stupeň ZŠ a informatiky pre 2.stupeň ZŠ, pod číslom CD-2007-10761/40393-6:911 s platnosťou od 15.októbra 2007.

Učebné plány Zemepis - Geografia, Matematiku, Chémiu a Fyziku pre 5.-9.roč.ZŠ pod číslom 1640/1997-151 s platnosťou od 1.septembra 1997, pre 5. a 6.roč. prepracované na základe  ISCED 2 a dokumentu ŠPÚ z mája 2009. Fyzika sa vyučuje v 6.ročníku týždenne 2 hod. bez rozšírenia obsahu.

Učebné plány pre Prírodopis – Biológia pre 5. až 9.ročník ZŠ pod číslom 1640/1997-151 s platnosťou od 1. septembra 1997 a 154/1997-151 s platnosťou od 1. septembra 1995, inovované pre 5. a 6.roč. na základe ISCED 2 a dokumentu ŠPÚ z mája 2009.

Vzdelávacie štandardy pre základné školy – 2.stupeň:

Matematika – číslo 117/2002-41 s platnosťou od 1.septembra 2002

Fyzika – číslo 114/2002-41 s platnosťou od 1.septembra 2002

Chémia – číslo 115/2002-41 s platnosťou od 1.septembra 2002

Prírodopis – číslo 116/2002-41 s platnosťou od 1.septembra2005

Zemepis – číslo 113/2002-4 s platnosťou od 1.septembra 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dislokácia vyučovacích hodín na šk. rok 2009/2010 ZŠ  LAJOSA  TARCZYHO  CHOTÍN                                        

 

 

 

POČET VYUČOVACÍCH HODÍN  v jednotlivých ročníkoch                                                             

 

 

1.ročník 23 hodín            (-2TV) (-1Et/Náb)                        20  hodín                               

2.ročník 25 hodín            (-2TV) (-1Et/Náb)                        22 hodín                                  

3.ročník 26 hodín            (-2TV) (-1Et/Náb)                        23 hodín                                 

4.ročník 27 hodín            (-2TV) (-1Et/Náb)                        24 hodín                               

                                                                                                                         

5.ročník 30 hodín           (-2TV) (-1Et/Náb)                        27 hodín                                         

6.ročník 32 hodín           (-2TV) (-1Et/Náb)                        29 hodín                          

7.ročník 31 hodín           (-2TV) (-1Et/Náb)                        28 hodín                                                                     

8.ročník 31 hodín           (-2TV) (-1Et/Náb)                        28 hodín                         

9.ročník 31 hodín .         (-2TV) (-1Et/Náb)(-Inf)               27 hodín

 

 

 

 

Delené hodiny:

 

Náb.v.1.-9.r.           1.-2.r/ 1h,  3.-4.r/ 1h                                   5 hodín      

                                5.-6.r./ 1h, 7.-8.r/ 1h, 9.r./ 1h

Et.v.1-9.r..:             1.-4.r/ 1h,    5.-9.r/ 1h                                2 hodiny    

Náb.v. kat. 1-9.r.    1.-4.r/1h,   5.-9r/1h                                    2 hodiny 

TV 1.-2.                                                                                       2 hodiny    

TV 3.-4.                                                                                       2 hodiny       

TV 5.6.7 Chlapci                                                                       2 hodiny    

TV 5.6.7. Dievčatá                                                                     2 hodiny                                                         

TV 8.9. Chlapci                                                                          2 hodiny   

TV 8.9. Dievčatá                                                                        2 hodiny 

Inf 9.Chlapci                                                                              1hodina

Inf. 9. Dievčatá                                                                           1 hodina

 

SPOLU:                                                                      251 hodín

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet vyučovacích hodín učiteľov:

 

 

 

                                                Počet hodín spolu    Nadpočetné hodiny    Počet hodín podľa úväzku

  1. Mgr. Czibor Angelika riad.šk.             9                             1                         8       (100%)

  2. Mgr. Némethová Nora zást. riad.     14                              2                                    12       (100%)

  3. Mgr. Daniš Erzsébet  tr.uč. 1. tr.       22                    0                                     22      (100%)

  4. Mgr. Hovanyová Renáta                    23                             0                         23      (100%)

  5. Mgr. Csintalanová Marta                  23                             0                     23      (100%)

  6. Mgr. Hencz Ervin                                23                             0                        23      (100%)

  7. Mgr. Kotiers Éva                                18                              0                                       18      (78,26%)

  8. Mgr. Kocsis János                              24                             1                                        23     (100%)

  9. Mgr. Boros Ágnes                               23                             0                                        23     (100%)

10. Mgr. Jankóová Ema    vých. por.     22                              0                                       22     (100%)

11. Mgr. Rancsó Andrea                          23                              0                                       23     (100%)

12. Mgr. Téglásová Erika                        10                              0                                       10     (43,48%)

13. Bc. Zsideková Kornélia                      10                             0                                        10     (43,48%)

14. Keszegová Ildikó  vychovávateľka   1                             0                                         1      (89%)

15. Mgr. Nagyová Mária                            1                             0                                         1     (4,35%)

16. Mgr. Écsi Gyöngyi  ref. far.                 3                             0                                         3     (13,04%)

17. Mgr. Szöllősi Mária náb.vých.kat..     2                             0                                         2     (8,7%)

SPOLU:                                           251 hodín             5 hodín                       247 hodín

 

 

 

 

Platené hodiny v školskom roku 2009/2010 :                    247

 

 

 

 

V Chotíne, dňa 11.08.2009                                                

 

 

 

 

                                                                                                           ...................................................

                                                                                                                    riaditeľ školy

 

 

 

 

 

 

Dislokácia hodín na šk. rok 2009/2010 podľa predmetov:

  1. Mgr. Czibor Angelika riad.šk.                                9 (100%)

                                                                         Ch 6 –  1h

                                                                         Ch 8 –  2h

                                                                         Ch 9 –  2h

                                                                          Bio 5 – 1h

                                                                          Bio 6 – 2h

                                                                          Pp 9  – 1h

                                                                         Spolu:   9h

 

  2. Mgr. Némethová Nora zást. riad.                      14  (100%)

                                                                         Sjl 5 – 5h

                                                  Mjl 8 – 4h

                                                  Mjl 9 – 5h

                                                  Spolu:  14h

 

  3. Mgr. Daniš Erzsébet  tr.uč. 1. tr.                         22  (100%)

                                                  Mj 1 – 7h

                                                  Sj 1 – 5h

                                                  Prveda 1 – 0,5h

                                                  Mat 1 – 4

                                                  Vv 1 – 2h

                                                  Hv 1 – 1h

                                                  Hv 2 – 1h

                                                  Hv 4 – 1h

                                                  Dram. vých. 1 – 0,5h

                                                  Spolu:  22h

 

  4. Mgr. Hovanyová Renáta  tr. uč. 2. tr.                    23  (100%)

                                                  Sj 2 - 5,5h

                                                  Mj 2 – 7h

                                                  Prveda 2 – 1h

                                                  Vlveda 2 – 1h

                                                  Mat 2 – 4h

                                                  Vv 2 – 1h

                                                  Dram. vých 2 – 0,5h

                                                  Vv 4 – 1h

                                                  Prav. v 4 – 1h

                                                  Vv 5 – 1h

                                                  Spolu:  23h

 

  5. Mgr. Csintalanová Marta   tr. uč. 3. tr.                  23  (100%)

                                                  Mj 3 – 7h

                                                  Sj 3 – 5h

                                                  Mat 3 – 5h

                                                  Prveda 3 – 2h

                                                  Vv 3 – 1h

                                                  Prav. v 3 – 1h

                                                  Hv 3 – 1h

                                                  Vv 6 – 1h

                                                  Spolu: 23h

 

  6. Mgr. Hencz Ervin   tr. uč. 4. tr.                            23 (100%)

                                                  Sj 4 – 5h

                                                  Mj 4 – 7h

                                                  Vlveda 4 – 2h

                                                  Vlveda 3 – 1h

                                                  Tv 5-6-7 Ch – 2h

                                                  Tv 8-9 Ch – 2h

                                                  Tv 8-9 D – 2h

                                                  Tv 3-4 – 2h

                                                  Spolu: 23h

 

  7. Mgr. Kotiers Éva       tr. uč. 5. tr.                            18 (78,26%)

                                                  Aj 5 – 3h

                                                  Aj 6 – 3h

                                                  Aj 7 – 2h

                                                  Aj 8 – 2h

                                                  Aj 9 – 2h

                                                  Mj 5 – 5h

                                                  Čítanie s por. 5 – 1h

                                                  Spolu: 18h

 

 

 

 

 

 

 

 

  8. Mgr. Kocsis János     tr. uč. 6. tr.                         24 (100%)

                                                  Mat 5 – 4h

                                                  Mat 6 – 4h

                                                  Mat 7 – 5h

                                                  Mat 8 – 5h

                                                  Mat 9 – 5h

                                                  Inf 6 – 1h

                                                  Spolu: 24h

 

 

 

  9. Mgr. Boros Ágnes         tr. uč. 7. tr.                        23 (100%)

                                                  Sj 6 – 5h

                                                  Sj 7 – 5h

                                                  Sj 8 – 4h

                                                  Sj 9 -  5h

                                                  Dej 7 – 2h

                                                  Dej. um 5 – 1h

                                                  Vv 7 – 1h

                                                  Spolu: 23h

 

10. Mgr. Jankóová Ema    vých. por.,  tr. uč. 8. tr.       22 (100%)

                                                  Fyz 6 – 2h

                                                  Fyz 7 – 2h

                                                  Fyz 8 – 2h

                                                  Fyz 9 – 2h

                                                  Ov 5 – 1h

                                                  Ov 6 – 1h

                                                  Ov 7 – 1h

                                                  Ov 8 – 1h

                                                  Ov 9 – 1h

                                                  Pp 7 – 2h

                                                  Mat 4 – 5h

                                                  Prveda 4 – 2h

                                                  Spolu: 22h

 

 

 

 

 

11. Mgr. Rancsó Andrea         tr. uč. 9. tr.                     23 (100%)

                                                  Dej 5 – 1h

                                                  Dej 6 – 1h

                                                  Dej 8 – 2h

                                                  Dej 9 – 2h

                                                  Zem 5 – 2h

                                                  Zem 6 – 1h

                                                  Zem 7 – 2h

                                                  Zem 8 – 2h

                                                  Zem 9 – 1h

                                                  Inf 2 – 1h

                                                  Inf 5 – 1h

                                                  Inf 9 Ch – 1h

                                                  Inf 9 D – 1h

                                                  Pp 8 – 2h

                                                  Etika 1-4 – 1h

                                                  Etika 5-9 – 1h

                                                  Vv 9 – 1h

                                                  Spolu: 23h

 

12. Mgr. Téglásová Erika                                           10 (43,48%)

                                                  Tv 5-6-7 D – 2h

                                                  Tv 1-2 – 2h

                                                  Hv 5 – 1h

                                                  Hv 6 – 1h

                                                  Hv 7 – 1h

                                                  Hv 8 – 1h

                                                  Náb. vých 1-2 – 1h

                                                  Náb. vých 5-6 – 1h

                                                  Spolu: 10 h

 

13. Bc. Zsideková Kornélia                                          10 (43,48%)

                                                  Mj 6 – 5h

                                                  Mj 7 – 5h

                                                  Spolu: 10h

 

14. Keszegová Ildikó  vychovávateľka                        1 (89%)

                                                  Vv 8 – 1h

                                                  Spolu: 1h

 

15. Mgr. Nagyová Mária                                                1 (4,35%)

                                                  Nj 6 – 1h

                                                  Spolu: 1h

 

16. Mgr. Écsi Gyöngyi  ref. far.                                   3 (13,04%)

                                                  Nv 3-4 – 1h

                                                  Nv 7-8 – 1h

                                                  Nv 9 – 1h

                                                  Spolu: 3h

 

17. Mgr. Szöllősi Mária  katechéta náb.vých. kat.      2 (8,7%)

                                                  Nv 1-4 – 1h

                                                  Nv 5-9 – 1h

                                                  Spolu: 2h

 

 

 

 
                Pedagóg vyučuje predmet odborne

 

 

 
                 Pedagóg vyučuje predmet neodborne

 

Kvalifikovanosť vyučovania na škole

 

Pedagóg

Kvalifikovane

vyučuje

Nekvalifikovane

vyučuje

Celkový počet hodín

Počet hodín

%

Počet hodín

%

1. Mgr. Czibor Angelika riad.šk.                              

                                                             9                             

9

100

0

0

  2. Mgr. Némethová Nora zást. riad.     

                                                           14                             

14

100

0

0

3. Mgr. Daniš Erzsébet  tr.uč. 1. tr.        

                                                           22

22

100

0

0

4. Mgr. Hovanyová Renáta                               

                                                           23                             

23

100

0

0

  5. Mgr. Csintalanová Marta                  

                                                          23  

23

100

0

0

  6. Mgr. Hencz Ervin                                

                                                          23        

23

100

0

0

  7. Mgr. Kotiers Éva                                 

                                                         18                             

12

66,67

6

33,33

8. Mgr. Kocsis János                              

                                                         24                             

23

95,83

1

4,17

  9. Mgr. Boros Ágnes                               

                                                         23                             

22

95,65

1

4,35

10. Mgr. Jankóová Ema    vých. por.    

                                                        22                             

8

36,36

14

63,64

11. Mgr. Rancsó Andrea                           

                                                        23                              

20

86,96

3

13,04

12. Mgr. Téglásová Erika                       

                                                       10      

10

100

0

0

13. Bc. Zsideková Kornélia                     

                                                       10                            

0

0

10

100

14. Keszegová Ildikó  vychovávateľka                            1  

0

0

1

100

15. Mgr. Nagyová Mária                                    

                                                        1                             

1

100

0

0

16. Mgr. Écsi Gyöngyi  ref. far.                

                                                        3                               

3

100

0

0

17. Mgr. Szöllősi Mária náb.vých.kat..                               2            

2

100

0

0

 Spolu:                               251

215

85,66%

36

14,34%

Kvalifikovanosť vyučovania na 1. stupni:


Pedagóg

Kvalifikovane

vyučuje

Nekvalifikovane

vyučuje

Celkový počet hodín

Počet hodín

%

Počet hodín

%

3. Mgr. Daniš Erzsébet  tr.uč. 1. tr.        

                                                           22

22

100

0

0

4. Mgr. Hovanyová Renáta                               

                                                           22                            

22

100

0

0

  5. Mgr. Csintalanová Marta                  

                                                          22  

22

100

0

0

  6. Mgr. Hencz Ervin                                

                                                          17        

17

100

0

0

10. Mgr. Jankóová Ema    vých. por.    

                                                         7                             

0

0

7

100

11. Mgr. Rancsó Andrea                           

                                                        2                              

2

100

0

0

12. Mgr. Téglásová Erika                       

                                                        3      

3

100

0

0

16. Mgr. Écsi Gyöngyi  ref. far.                

                                                        1                               

1

100

0

0

17. Mgr. Szöllősi Mária náb.vých.kat..                               1            

1

100

0

0

 Spolu:                               97

90

92,78%

7

7,22%


Kvalifikovanosť vyučovania na 2. stupni:


Pedagóg

Kvalifikovane

vyučuje

Nekvalifikovane

vyučuje

Celkový počet hodín

Počet hodín

%

Počet hodín

%

1. Mgr. Czibor Angelika riad.šk.                              

                                                             9                             

9

100

0

0

  2. Mgr. Némethová Nora zást. riad.     

                                                           14                             

14

100

0

0

4. Mgr. Hovanyová Renáta                               

                                                           1                             

1

100

0

0

  5. Mgr. Csintalanová Marta                  

                                                          1 

1

100

0

0

  6. Mgr. Hencz Ervin                                

                                                          6        

6

100

0

0

  7. Mgr. Kotiers Éva                                 

                                                         18                             

12

66,67

6

33,33

8. Mgr. Kocsis János                              

                                                         24                             

23

95,83

1

4,17

  9. Mgr. Boros Ágnes                               

                                                         23                             

22

95,65

1

4,35

10. Mgr. Jankóová Ema    vých. por.    

                                                        15                             

8

53,33

7

46,67

11. Mgr. Rancsó Andrea                           

                                                        21                            

18

85,71

3

14,29

12. Mgr. Téglásová Erika                       

                                                       7      

7

100

0

0

13. Bc. Zsideková Kornélia                     

                                                       10                            

0

0

10

100

14. Keszegová Ildikó  vychovávateľka                            1  

0

0

1

100

15. Mgr. Nagyová Mária                                    

                                                        1                             

1

100

0

0

16. Mgr. Écsi Gyöngyi  ref. far.                

                                                        2                               

2

100

0

0

17. Mgr. Szöllősi Mária náb.vých.kat..                               1             

1

100

0

0

Spolu:                               154

125

81,17%

29

18,83%


Počet žiakov v jednotlivých triedach a na delených hodinách


1. trieda:   

14

2. trieda:     

7

3. trieda:   

10

4. trieda:   

12

5. trieda:   

10

6. trieda:     

8

7. trieda:    

10

8. trieda:    

13

9. trieda:    

22

 

 

 

 

 

 

 

Náboženská výchova ref.

1.-2.r

13

                                     

   3.-4.r                                   

16

                                       

5.-6.r

9

                                       

7.-8.r

13

                                      

9.r

13

Etická výchova

1.-4.r

4

                                      

5.-9.r

13

Náboženská výchova kat.           

1.-4.r

10

                                       

5.-9r

11

Telesná výchova

1.-2.

21

 

3.-4.

22

 

5.6.7 Chlapci

14  

 

5.6.7. Dievčatá

14       

 

8.9. Chlapci   

14  

 

8.9. Dievčatá

17

Informatika

9.Chlapci   

 6

 

9. Dievčatá 

12

 

 

KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE  PREDMETOV

 

 

Klasifikácia žiakov známkami.

V 1.-9. ročníkoch sa neklasifikujú, teda nehodnotia sa výchovné predmety, ako: Tv, Vv, Hv, Ov, Ev/Nv, Pv,

Ďalej sa neklasifikujú (nehodnotia sa) predmety zavedené v ŠkVP: Dramatická výchova, Výchova umením, Čítanie s porozumením, Informatika

  

 

HLAVNÉ ÚLOHY V ŠKOLSKOM ROKU 2009/2010

 

     Výchovu a vzdelávanie uskutočňovať v duchu vedeckého poznania v súlade so zásadami humanity a demokrácie. Dbať o to, aby výchova a vzdelávanie zodpovedali duchu potrebnej ústavy a nenášať do práce s deťmi politické tendencie a názory, resp. programy politických strán.

 

1 Výchovno-vzdelávacia činnosť

 

1. Dôsledne dodržať POP pre školy na šk. rok 2009/2010 a plán hlavných úloh za rezort školstva MŠ SR.

Zodp: učitelia školy

Termín: celý šk. rok

 

2. Kvalitne realizovať Školský vzdelávací program ISCED 1 a 2 v ročníkoch 1.-2. a 5.-6. Následne pripravovať ŠkVP pre ďalšie ročníky. Pri tvorbe ŠkVP zachovať filozofiu zvolenej profilácie školy.

Zodp: učitelia školy, ktorí vyučujú predmety v ŠkVP

Termín: celý šk. rok

 

3. Dôsledne pracovať so ŠkVP. Prvky regionálnej výchovy zabudovať do časovo-tematických plánov jednotlivých predmetov. Vychovávať žiakov na úctu našich predkov. Spoznávať žiakov so životom, prácou a  profesiami, nástrojmi, ľudovými zvykmi,  ľudovým krojom, ľudovými piesňami, ručnou prácou, hystóriou ľudí nášho regiónu. V rámci ŠkVP vychovávať žiakov prostredníctvom dejín umenia a naučiť ich vážiť si umelecké diela.

Zodp: učitelia školy

Termín: celý šk. rok

 

4. Pokračovať v realizácii projektu Škola podporujúca zdravie s cieľom postupne zabezpečiť rozšírenie myšlienok a aktivít na podporu zdravia a zdravého životného štýlu na škole jako organickú súčasť ich práce.

- zintenzívniť výchovnú prácu na prevenciu pohlavných chorôb, AIDS a nádorových ochorení

- systematicky sledovať a dbať o estetickú vzhľad tried ( čistota, kvety, výzdoba, hygiena…)

- odstraňovať rozličné vplyvy nevkusu v správaní, obliekaní a zábave.

Zodp: učiteľka Pp, triedni učitelia, výchovný poradca

Termín: celý šk. rok

 

5. Aktívne sa zapojiť do projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ.

 V rámci toho zmeniť  tradičnú formu vzdelávania a výchovnovzdelávací proces orientovať na žiaka a jeho potreby, posilňovať autonómiu, samostatnosť a zodpovednosť žiaka za svoje výsledky. Pomôcť žiakovi naučiť sa správne učiť. Uplatňovať diferencované prístupy k žiakom, rozvíjať samostatnosť, komunikatívnosť, tímovú spoluprácu, schopnosť riešiť problémy.

Zodp: učitelia školy

Termín: celý šk. rok

 

6. Budovať medzipredmetové vzťahy a spolupracovať na zvýšení integrácie rôznych predmetov.

Zodp: učitelia školy

Termín: celý šk. rok

 

7. Priebežne sa oboznamovať s novými učebnými osnovami, štandardami v jednotlivých predmetoch. Dôsledne plniť požiadavky podľa učebných osnov, štandardov a v súlade s týmito dokumentami vypracovávať časovo-tematické plány.

Zodp: učitelia školy

Termín: celý šk. rok

 

8. Podieľať sa na realizácii koncepcie environmentálnej výchovy v školách schválenej MŠ SR 28.8.1997 pod č. 4251/97-152 a na realizácii záverov a odporúčaní III. národnej konferencie Environmentálna výchova a vzdelávanie v školách konanej dňa 6. – 7.12.2001. Implementovať prvky environmentálnej výchovy do časovo-tematických plánov všetkých predmetov tak, aby obsahovali ekologické, ekonomické a sociokultúrne kontexty, ktorých časťou je aj výchova

k humánnemu prístupu k zvieratám.

Zodp: učitelia školy

Termín: celý šk. rok

 

9. Neustále si zvyšovať svoju kvalifikáciu vo všetkých oblastiach: pedagogickej, didaktickej, počítačovej, odbornej, psychologickej, právnej, jazykovej atď. MC, ŠPÚ a VŠ naďalej organizujú a vykonávajú v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov kvalifikačné skúšky I. a II. stupňa.

Zodp: učitelia školy

Termín: celý šk. rok

 

10. Vykonať jednu vzájomnú hospitáciu medzi vyučujúcimi v každom polroku.

Zodp: učitelia školy

Termín: celý šk. rok

 

 

11. Dôsledne dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa a Dohovor o právach dieťaťa.Tento dokument umiestniť na viditeľnom mieste, aby sa s ním žiaci mohli oboznámiť. Zamerať sa na výchovu žiakov v boji proti kriminalite, negatívnym javom. Viesť žiakov v duchu rasovej znášanlivosti a tolerancie v súlade s Chartou základných ľudských práv a slobôd.

Zodp: učitelia školy

Termín: celý šk. rok

 

12. V rámci pedagogických rád a triednických hodín prehlbovať poznatky a právne vedomie pedagógov a žiakov o ľudských hodnotách, ktoré sú zahrnuté v medzinárodných dokumentoch o ľudských právach a právach dieťaťa.

Zodp: učitelia školy

Termín: celý šk. rok

 

13. V oblasti humanizácie vzdelávania a výchovy pripravovať žiakov na zodpovedný život v slobodnej demokratickej spoločnosti v duchu porozumenia, k zlepšeniu medziľudských vzťahov. Viesť žiakov k zodpovednosti za veci verejné.

Zodp: učitelia školy

Termín: celý šk. rok

 

14. Pri vyučovaní náboženstva postupovať podľa Vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 a č. 42/1966 Z.z. a metodického pokynu ministra školstva SR č. 1809/99-12 z 3.1.2000.

Zodp: učitelia Nv

Termín: celý šk. rok

 

15. Výchovné princípy etickej výchovy previazať s osnovami občianskej výchovy, aby viac odrážali konkrétne situácie spoločenského života, budovanie právneho štátu a zásady občianskej spoločnosti.

Zodp: učitelia Ev a Ov

Termín: celý šk. rok

 

16. Na I. stupni  v 3.-4. ročníku vyučovať náboženskú výchovu ako povinne voliteľný predmet

v alternácii s etickou výchovou podľa platných učebných plánov pre I. stupeň.

V 5. – 9. ročníku vyučovať etickú výchovu ako povinný predmet v alternatíve s náboženskou výchovou v rozsahu 1 hod. týždenne. Počas školského roka nesmie žiak prechádzať z povinného predmetu etická výchova na náboženskú výchovu a opačne.

Zodp: učitelia Nv a Ev

Termín: celý šk. rok

 

 

17. Venovať zvýšenú pozornosť žiakom so špeciálnymi výchovno-vyučovacími potrebami, pravidelne spolupracovať s rodinou, PPP a špeciálnym pedagógom při reedukácii a vypracovávaní individuálnych študijných plánov.

Zodp: učitelia školy

Termín: celý šk. rok

 

 

 

18.  Žiaka  s príznakmi  špecifických porúch  učenia  odporučiť  na  pedagogicko-psychologické

vyšetrenie, pri potvrdení danej poruchy postupovať podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami v bežných ZŠ schválených MŠ SR č. 6164/96-153  zo  dňa  12. decembra 1996  s  platnosťou  od 1.1.1997.  Zabezpečiť primerané

podmienky pre vzdelávanie žiakov s civilizačnými chorobami ( deti diabetické, alergické a pod.)

Zodp: učitelia školy

Termín: celý šk. rok

 

19. Venovať mimoriadnu pozornosť plneniu úloh Národného programu boja proti drogám. Vytvárať podmienky pre krúžkovú, mimoškolskú, záujmovú, športovú činnosť a začleniť ju ako integrálnu súčasť výchovy a vzdelávania nielen ako prevenciu drogových závislostí, ale zároveň ako podporu rozvoja schopností a talentu žiakov.

Koordinátor:

-plní úlohy školského poradenstva v otázkach prevencie drogových a iných závislostí

- venuje osobitnú pozornosť žiakom z prostredia ohrozoného sociálnou patológiou, u ktorých možno oprávnene predpokladať zvýšené riziko sociálno-patologického vývinu a vzniku dorgovej závislosti.

-v spolupráci s vedením školy inicuje preventívne aktivity a  rámci aktivít poskytuje preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom

- spolupracuje s preventívnymi, poradenskými a inými odbornými zariadeniami a mimovládnymiorganizáciami zaoberajúcimi s prevenciou

- koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu protidrogovú výchovnú a informačnú činnosť pedagogických pracovníkov v škole

- sleduje a hodnotí vývin žiakov ohrozených dorgovou závislosťou a inou sociálnou patológiou (delikvencia, šikanovanie, kriminalita, fyzické a psychické týranie)

- úzko spolupracuje s výchovným poradcom na škole

- účinne vysvetluje škodlivosť fajčenia, používania alkoholických nápojov a drog....

- využíva metodický materiál „Nenič svoje múdre telo...“ od ClaireRaynerovej

Zodp: koordinátor, uč. Prírododisu, EV a výchovný poradca

Termín: celý šk. rok

 

20. Vo vyučovacom procese dôsledne realizovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu v súlade s Koncepciou výchovy k manželstvu a rodičovstvu na základných školách a učebnými osnovami Výchova k manželstvu a rodičovstvu pre I. Stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ schválenými 29.júna 1998 č. 2493/1998-41.

Zodp: koordinátor, triedni učitelia

Termín: celý šk. rok

 

21. Viesť žiakov k pohybovým aktivitám a venovať zvýšenú pozornosť pohybovo zaostávajúcim žiakom. Posilňovať zdravie detí a rozvíjať telesnú zdatnosť žiakov organizovaním športových súťaží počas celého roka.

Zodp: učitelia TV, triedni učitelia

Termín: celý šk. rok

 

 

22. Vo vyučovaní slovenského jazyka dôsledne uplatňovať komunikatívno-poznávací princíp. Zvýšiť funkčnú gramotnosť žiakov. Venovať systematickú pozornosť dôslednému osvojeniu si štátneho jazyka. Venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením a to aj v spolupráci s ostatnými predmetmi. Zapojiť sa do súťaží, ktoré pomáhajú rozvíjať  jazykové schopnosti a komunikatívnosť, rozvoj slovnej zásoby a tvorivosti.

Zodp: učitelia SJL

Termín: celý šk. rok

 

23. Predmetové olympiády a ďalšie súťaže chápať ako integrálnu súčasť vzdelávacieho procesu príslušných predmetov so zameraním na talent žiakov. Zapájať sa do nových súťaží.

Zodp: učitelia školy

Termín: celý šk. rok

 

24. Venovať pozornosť činnosti ŠKD, pripraviť hodnotné aktivity a krúžky podľa záujmu žiakov.

Zodp: učitelia školy

Termín: celý šk. rok

 

25. Vytvárať vhodné podmienky na dobrú spoluprácu s rodičmi. Zorganizovať „Dni a Hodiny otvorených dverí“.

Zodp: učitelia školy

Termín: celý šk. rok

 

26. Bližšie poznávať žiakov rôznymi formami: pozorovaním, rozhovormi, spoluprácou s ostatnými vyučujúcimi.

Zodp: učitelia školy

Termín: celý šk. rok

 

27. Viesť žiakov k dodržiavaniu všetkých právnych noriem.

Zodp: učitelia školy

Termín: celý šk. rok

 

28. Neprekračovať požiadavky učebných osnov a neprenášať ťažisko práce žiakov do domácej prípravy.

Zodp: učitelia školy

Termín: celý šk. rok

 

29. Organizovať návštevy divadiel, galérií a kín vo vyučovacom i mimovyučovacom čase, organizovať exkurzie a besedy na rôzne témy – tie využívať najmä na účely regionálnej výchovy žiakov.

Zodp: učitelia školy

Termín: celý šk. rok

 

30. Aktívne  zapájať žiakov  do kultúrneho, športového, spoločenského života našej obce – zúčastniť sa na výstavách v galérii Lilla, na slávnostiach obce zabezpečiť kultúrny program (15. marec, 6. október), zabezpečiť kultúrny-športový-zábavný program na Obecný deň

Zodp: učitelia školy

Termín: celý šk. rok

31. V rámci prevencie správneho držania tela žiakov cieľavedome využívať prestávky a telovýchovné chvíľky v priebehu vyučovania všetkých predmetov.

Zodp: učitelia školy

Termín: celý šk. rok

 

 

32. Vo výchovno – vzdelávacej činnosti v čo možno najväčšej miere využívať výpočtovú techniku.

Zodp: učitelia školy

Termín: celý šk. rok

 

33. Pri jednaniach so žiakmi i s rodičmi užívať vždy pedagogický takt, neironizovať žiaka, nevysmievať sa.

Zodp: učitelia školy

Termín: celý šk. rok

 

34. Rozvíjať partnerskú spoluprácu so Základnou školou  Lajosa Tarczyho v Pápe v Maďarskej

republike.

Zodp: učitelia školy

Termín: celý šk. rok

 

35. Vo vyučovacom procese vytvoriť priestor pre aktívnu, samostatnú a tvorivú prácu žiakov.

Zodp: učitelia školy

Termín: celý šk. rok

 

 

36. V oblasti estetickej výchovy pestovať u žiakov spoločenské správanie, spoločenské návyky, vystupovanie na verejnosti. Naučiť ich vnímať, prežívať a chápať prácu v umení, kultúre a v spoločenskom živote.

Zodp: učitelia školy

Termín: celý šk. rok

 

37. Vyhlásenie súťaže o najlepšieho  žiaka školy v školskom roku 2009/2010. Informovať žiakov o podmienkach súťaže, vypracovať princíp hodnotenia súťaže. Výťaz súťaže môže byť žiak deviateho ročníka, ktorý so svojou deväťročnou prácou, správaním a výsledkami prispel  šíreniu dobrého mena našej školy, tým si zaslúžil pamätnú medailu Tarczyho. Žiak dostane medailu na slávnostnej rozlúčke.

Zodp: zástupca riaditeľa školy

Termín vyhodnotenia: koniec šk. roka

 

38. Vyhlásenie súťaže o najúspešnejšiu triedu  a najúspešnejšie žiaci v zbere papiera.

Zodp: riaditeľ školy

Termín: začiatok šk. roka

Vyhodnotenie: koncom šk. roka

 

 

 

39. Športové súťaže uskutočňovať v školských kolách, zabezpečiť účasť najlepších jedincov na športovej olympiáde v júni 2010.

Zodp: učitelia Tv

Termín: celý šk. rok

 

40. Zúčastniť sa na predmetových olympiádach, súťaží v odborných vedomostiach a zručnostiach podľa plánu MZ a PK

Zodp: vedúci MZ a PK

Termín: celý šk. rok

 

41. Zabezpečovať plynulý prechod žiakov 1. stupňa na2. stupeň.

Zodp: učitelia 4.-5. ročníka

Termín: celý šk. rok

 

42. Naďalej pokračovať vo vyučovaní AJ na 1. stupni v rámci krúžkovej činnosti

Zodp: učitelia Hovanyová, Kotiers

Termín: celý šk. rok

 

43. Hodnotenie a klasifikáciu žiakov usmerňovať v súlade s ustanoveniami vyhlášky o ZŠ a podľa Metodických pokynov č. 7/2009 s platnosťou od  28.apríla 2009.

Nehodnotiť žiakov z vybraných predmetov určených členmi pedagogickej rady na zasadnutiach MZ a PK.  Nehodnotené predmety zahŕňať do plánov MZ a PK, ktoré sú prílohami  Plánu práce školy. Pri  osobitnej forme hodnotenia žiakov dodržať  stupnicu, ktorá zodpovedá štandardnej stupnice hodnotenia, to prerokovať a zjednotiť na 1. zasadnutí MZ a PK

Zodp: učitelia školy, najmä vedúci MZ a PK

Termín: celý šk. rok

 

44. Spolupracovať s rodičmi  a CPPP v súvislosti s voľbou povolania žiakov a patrične týchto žiakov usmerňovať.

Vypracovať Plán výchovného poradcu a riadiť sa ním počas celého šk. roku. Organizovať pre žiakov 9. triedy návštevy rôznych stredných škôl,  besedy a poradenstvo.

Zodp: výchovný poradca a tr. uč. 9. tr.

Termín: 1 polrok

 

45. Zamerať zvýšenú pozornosť na dopravnú výchovu žiakov, uskutočniť návštevu dopravného ihriska pre žiakov 1.-4. ročníkov.

Zodp: učitelia školy

Termín: celý šk. rok

 

46. Spolupracovať s logopédom,  osobitnú pozornosť venovať žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou

Zodp: najmä učiteľka 1. ročníka

Termín: podľa potreby

 

47. Organizovať súťaž pre žiakov: Pekná maďarská reč – Szép magyar beszéd

Zodp:  učiteľka MJL

Termín: január-marec

 

48. Organizovať súťaž v umeleckom prednese poézie a  prózy v slovenskom a maďarskom jazyku

Zodp:  učitelia MJL a SJL na 1. a 2. stupni

Termín: október, január-marec, apríl

 

49. Uskutočniť športové popoludnie zvlášť pre žiakov 1. a 2. stupňa

Zodp:  učitelia TV

Termín: október, máj

 

50. Zabezpečiť a organizačne pripraviť LVVK pre žiakov 7. ročníka a umožňovať žiakom  8. a 9. ročníka  zúčastňovať sa na kurzu

Zodp:  učiteľ TV v 7.-9.ročníku

Termín: február

 

51. Zabezpečiť a organizačne pripraviť Plavecký kurz pre žiakov 1.-5. ročníkov

Zodp:  učitelia 1.-4. a TV

Termín: apríl

 

52. Uskutočniť účelové cvičenia a didaktické hry pre 1. a 2. stupeň 

Zodp:  koordinátori účelových cičení a didaktických hier

Termín: 2.stupeň: koncom októbra a v máji

1.stupeň: koncom októbra

 

53. Zabezpečiť a organizačne pripraviť Školu v prírode pre 1.-5. ročníkov – týždenný pobyt v horských oblastiach Slovenska – turistika, návšteva jaskyne, návšteva hystorických pamiatok, chránené územia, chránené druhy rastlín a zvierat.

Zodp:  učitelia 1.-5. ročnékov, učiteľ Pp, riaditeľ školy

Termín: máj

 

54. V ŠKD v systéme výchovných činností rešpektovať záujmy detí a rodiny z hľadiska naplnenia voľného času detí, pritom v štruktúre popoludnia dodržiavať psychohygienické požiadavky. Umožniť  využitie vzdelávacích poukazov  na krúžkovú činnosť aj v rámci ŠKD. V ŠKD napísať písomnú domácu úlohu a  skvalitniť prípravu žiakov na vyučovanie, viac koordinovať prácu s triednym učiteľom. V ŠKD používať rôzne učebné pomôcky, podnecovať u žiakov ich zvedavosť a záujem o riešenie problémov.

Zodp:  vychovávateľka ŠKD

Termín: celý šk. rok

 

55. V spolupráci s riaditeľkami okolitých MŠ zorganizovať stretnutie rodičov  budúcich prvákov, na ktorom predstaviť školu a jej ŠkVP

Zodp:  riaditeľstvo školy

Termín: november

 

 

 

56. Rozvíjať spoluprácu ZŠ s MŠ a zabezpečiť a organizačne pripraviť Predškolskú prípravu budúcich prvákov na škole v rozsahu 10 krát 1 vyučovacia hodina – v rámci toho hravou formou oboznamovať budúcich žiakov školou, budúcou učiteľkou, so školskou prácou.

Zodp: riaditeľ školy, budúca triedna učiteľka

Termín: november-január

 

57. Zorganizovanie celoškolského podujatia k Týždňu knižníc a ku Dňu detskej knihy. Využiť školskú knižnicu na realizáciu vyučovacích hodín. Zorganizovať besedy v knižnice podľa harmonogramu.

Zodp:  vedúca knižnice, učitelia MJL,SJL, ANJ

Termín: marec, apríl

 

58.  Zorganizovanie celoškolského podujatia Halloween-party

Zodp:  učiteľka ANJ

Termín: posledný októbrový deň v škole

 

59. Zorganizovanie celoškolského podujatia Hvezdárska noc s prednáškou hvezdárov a pozorovaním v súvislosti s návštevou hvezdárne v Hurbanove

Zodp: riaditeľ školy, učiteľka fyziky

Termín: začiatok októbra

 

60. V rámci ŠkVP výchovno-vzdelávaciu činnosť zamerať na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, hlavne dávať pozor  na rozvíjanie čitateľskej a pisateľskej gramotnosti žiakov vo všetkých predmetoch (v 5. ročníku zaradená vyučovacia hodina: Čítanie s porozumením).  Rozvíjať aj sociálne zručnosti žiakov.

Zodp: učitelia školy

Termín: celý šk. rok

 

61. Zabezpečiť pestrý kultúrny program pre rodičov a verejnosť  na  Vianoce,  Deň matiek, a na slávnostnú rozlúčku 9. triedy.

 Zodp:  triedni učitelia, učiteľky MJL

Termín: december, máj, jún

 

62. Zorganizovať besedu s bývalími žiakmi našej školy – pozývať  žiakov 1. ročníkov stredných škôl, aby porozprávali svoje prvé skúsenosti  na novej škole

Zodp:  bývalá triedna učiteľka 9. triedy

Termín: november

 

63. Zorganizovať tradičný spomienkový deň Lajosa Tarczyho v spolupráce so Základnou školou Lajosa Tarczyho v Pápe s pestrým programom pre deti, pedagógov a pozvaných hostí.

Zodp: učitelia školy

Termín: 4. december

 

64. Stavanie mája a tradičný majáles – tanečný a zábavný program pre deti a pre rodičov spojený s táborákom

Zodp: Kotiers É.

Termín: 1. máj

65. Zatraktívniť webovú stránku školy, stále aktualizovať a ponúkať nové informácie o živote školy

Zodp: Rancsó A, Boros Á.

Termín: celý šk. rok

 

66. Skvalitniť školský časopis – vydávať štvrťročne a zapracovať do neho práce  a výsledky žiakov školy

Zodp: Kotiers É.

Termín: celý šk. rok

 

67. Na výchovné pôsobenie využívať triednické hodiny a triednické činnosti na ktorých  je nutné rozoberať výchovné problémy týkajúce sa komunikácie, tolerancie, šikanovania, problémov mladých ľudí, profecionálnu orientáciu, zdravý životný štýl, dodržiavanie ľudských práv a práv žiaka, pomoc slabším a postihnutým i sebahodnotenie. Vypracovať  plán triednickej činnosti a viesť záznam o činnostiach a aktivitách.

Zodp: triedni učitelia

Termín:plán – na 25. septembra, záznamy -  celý šk. rok

 

68. Pravidelne  záznamenávať školské akcie a podujatia v Kronike školy

 Zodp: Hovanyová R.

Termín: celý šk. rok

 

69. Dôsledne dodržiavať zákona č. 211/2001 Z.z. o slobodnom prístupe  k informáciám:

- ochrana osobných údajov v informačných systémoch

- záväzok mlčanlivosti

- hodnotenie prospechu a správania žiakov

- sprístupnenie informácií

- bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov

- webová stránka školy a autorské práva

Zodp: učitelia školy

Termín: celý šk. rok

 

70. Pôsobiť na úroveň správania a stolovania v ŠJ.

Zodp: učitelia školy

Termín: celý šk. rok

 

71. Sprístupňovať priestory školy, telocvičňu, objekt ihriska a voľné priestranstvá školy na záujmovú činnosť žiakov mimo vyučovania.( tanečná škola, výtvarný kurz, tanečný kurz, výcvyky futbalových skupín obce, hra na klavíry, kempo) V rámci využívania vzdelávacích poukazov zabezpečiť záujmovú činnosť žiakov.

Zodp: riaditeľ školy, vedúci záujmových činností

Termín: celý šk. rok

 

72. Dôsledne dbať na to, aby žiaci dodržali predpisy vnútorného poriadku školy

Zodp: riaditeľ školy, učitelia školy

Termín: celý šk. rok

 

2. Riadiaca práca a ďalšia príprava pedagogických pracovníkov

 

1. Akceptovať osobnosť učiteľa, jeho tvorivosť, slobodu vo výbere efektívnych metód a nových foriem práce, ale vyžadovať osobnú zodpovednosť za kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu, plnenie učebných osnov, štandardov a pokynov ŠŠI.

 

2. Podporovať spoluprácu a kooperáciu medzi vedením, MZ, PK a vyučujúcimi. Vytvárať vhodné podmienky na tvorivú atmosféru.

 

3. Zabezpečiť metodickú pomoc nekvalifikovaným učiteľom a uvádzanie začínajúceho pedagóga.

 

4. Spolupracovať s metodickými orgánmi a zúčastňovať sa na ich zasadnutiach.

 

5. Uskutočňovať kvalitnú hospitačnú a kontrolnú činnosť. Skvalitňovanie úrovne hospitačných záznamov a pohospitačných pohovorov ( hlavné sledované činnosti: metociká úroveň výchovno- vzdelávacieho procesu, používané metódy, formy, prostriedky, pomôcky, využívanie IKT, prístup k deťom-rešpektovanie osobnosti dieťaťa, diferencovanie úloh, skupinové a individuálne práce, humanizácia výchovno-vzdelávacieho procesu)

 

6. Pri kontrolnej a hospitačnej činnosti sa zamerať na napĺňanie Školského vzdelávacieho programu v 1.-2. a 5.-6. ročníkoch.

 

7. Taktne, ale nekompromisne poukazovať na porušovanie vnútorného poriadku a pracovnej disciplíny. V prípade potreby vyvodzovať dôsledky z porušovania týchto dokumentov.

 

8. V rámci odmien oceňovať najmä samostatný, tvorivý prístup s osobným nasadením, kvalitnými výsledkami práce, iniciatívnosťou, ochotou a nadštandardným výkonom.

 

1.-8. úloha:Zodp: vedúci pracovníci  riaditeľ, zástupkyňa riaditeľa a vedúci PK a MZ.

Termín: priebežne

 

9. Zabezpečiť plynulý vchod školy aj počas neprítomnosti riaditeľa školy

Zodp: zástupkyňa riaditeľa

Termín: neprítomnosť riaditeľa

 

10. Zabezpečiť účasť učiteľov na metodických dňoch a ukážkach tvorivých dielní, tak zýskané vedomosti preniesť na celý kolektív na pedagogických poradách – takto skvalitňovať obsahovú náplň pedagogických porád

Zodp: vedúci pracovníci - riaditeľ, zástupkyňa riaditeľa

Termín: priebežne

 

 

11. Dôležité informácie a poznatky zverejniť na pedagogických poradách

Zodp: vedúci pracovníci - riaditeľ, zástupkyňa riaditeľa

Termín: priebežne

 

12. Zabezpečiť pre pedagogický zbor školenia: v oblasti IKT – práca s aSc agendou

                                                                                   Modernizácia vzdelávacieho procesu

                                                                                   Používanie dataprojektora

                                                                                    Práca s interaktívnou tabuľou

Zodp: riaditeľ školy

Termín: priebežne

 

13. Podporovať zapojenie pedagogických zamestnancov do ďalšieho vzdelávania:

- rozšírenie odboru

- získanie novej odbornosti

- získanie 1. a 2. kvalifikačnej skúšky

- získanie bodov a certifikátov podľa nového kreditového systému

Zodp: riaditeľ školy

Termín: priebežne

 

14. Nedovoliť  narušovanie kľudného a tvorivého pracovného ovzdušia  na škole, nedovoliť narušenie  vyučovacích hodín vonkajšími vplyvmi.

Zodp: riaditeľ školy

Termín: priebežne

 

15. Zapájať do riadiaceho procesu pracovníkov školy, poradných orgánov, odborovú organizáciu prípadne aj žiakov školy  v duchu demokratického štýlu riadenia.

Zodp: riaditeľ školy

Termín: priebežne

 

16. Raz za rok podrobne vypracovať  hodnotenie školy a hodnotenie pedagógov a prejednať na Pedagogickej rade a v Rade školy

Zodp: riaditeľ školy a zástupkyňa riaditeľa

Termín: priebežne

 

3. Oblasť spolupráce s rodičmi

 

1.  Rešpektovať oprávnené požiadavky rodičov, pravidelne informovať rodičov o správaní dochádzke, hlavne o neospravedlnenej absencii a pracovných výsledkoch žiakov, o vnútornom poriadku školy

Zodp.: vedenie, výchovná poradkyňa, koordinátor prevencie, triedni učitelia

Termín: priebežne

 

2. Spolupracovať s rodičmi pri voľbe povolania, pri riešení problémov žiakov, a pri predchádzaní patologických prejavov.

Zodp.: vedenie, výchovná poradkyňa, koordinátor prevencie, triedni učitelia

Termín: priebežne

 

3. Prezentovať výsledky práce žiakov školy formou besiedok, vystúpení, masmédií, nástenných tabuliek.

Zodp.: vedenie školy, všetci vyučujúci

Termín: priebežne

 

4. Spolupracovať s rodičmi pri hľadaní sponzorov, finančná pomoc prostredníctvom ZRPŠ príspevku.

Zodp.: vedenie školy, všetci pracovníci

Termín: priebežne

 

5. Vedenie školy v spolupráci s Radou rodičov zvolá plenárne združenie rodičov a triedne aktívy rodičov a poskytne ročne 4 krát konzultácie o prospechu a správaní žiakov za účelom skvalitnenia spolupráce učiteľov s rodičmi v prospech detí. V 9. ročníku zorganizovať spoločný trieny aktív: rodičia- triedny učiteľ- žiaci – vzhľadom na množstvo takých problémov, ktorých takto jednoduchšie možno riešiť (voľba povolania, rozlúčka )

Zodp.: vedenie školy, triedni učitelia

Termín: pred  klasifikačnými pedagogickými poradami štvrťročne konzultácie,

               Plenárne zasadnutie – september, jún, v prípade potreby aj v inom termíne v šk. roku

               Spoločné zasadnutie v 9. ročníku  - apríl

 

6. Umožniť rodi