2018/2019

Menü:

Školský vzdelávací p

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program pre 1. a 2. stupeň ZŠISCED 1, ISCED 2 

 

Názov:                 

Základná škola Lajosa Tarczyho s vyučovacím jazykom maďarským v ChotíneŠkolský vzdelávací program  pre 1.  a 2. stupeň  

„M o d e r n e   za   r e g i ó n“

Stupeň vzdelania:    ISCED 1 a ISCED 2                                       

Dĺžka štúdia:            štyri roky – ISCED 1  

                                 päť rokov – ISCED 2

Vyučovací jazyk:      maďarský

Študijná forma:        denná

Druh školy:              štátna 

Predkladateľ:   Základná škola Lajosa Tarczyho s vyučovacím jazykom maďarským

                                                      Školská 332,  946 31 Chotín

IČO:                                               37861140

Riaditeľka školy:                            Mgr. Angelika Czibor

Koordinátorky pre tvorbu ŠkVP:   Mgr. Nora Némethová – zástupkyňa riaditeľky

                                                      Mgr. Renáta Hovanyová – 1. stupeň

Ďalšie kontakty:     telefón/fax: 035/7786288      e-mail:             tarczy@zschotin.edu.sk

                              mobil:          0910927769   webová stránka: www.zstarczy.edupage.org              

 

Zriaďovateľ:            Obecný úrad Chotín

                                Chotín 486

Zastúpené:              Sára Lucza - starostka obce

 

Platnosť dokumentu od:2.9.2008 (upravené od: septembra 2009)              

                                                                   

     Sára Lucza                             Mgr. Angelika Czibor                          Ágnes Boros

   starostka obce                               riaditeľka školy                            predseda Rady školy

 

OBSAH

 

Kapitola

Autori

Strana

1.

Všeobecná charakteristika školy

 

4

1.1. 

Veľkosť školy

Mgr. Angelika Czibor

4

1.2.

Charakteristika žiakov

Mgr. Angelika Czibor

4

1.3.

Charakteristika pedagogického zboru

Mgr. Angelika Czibor

4

1.4

Organizácia prijímacieho konania

Mgr. Angelika Czibor

5

1.5

Dlhodobé projekty

Mgr. Angelika Czibor

6

1.6.

Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

Mgr. Angelika Czibor

7

1.7.

Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

Mgr. Angelika Czibor

7

1.8.

Škola ako životný priestor

Mgr. Angelika Czibor

8

1.9.

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

Mgr. Angelika Czibor

8

2.

Charakteristika školského vzdelávacieho programu

Mgr. Angelika Czibor

9

2.1.

Pedagogický princíp školy

Mgr. Angelika Czibor

10

2.2.

Zameranie školy a stupeň vzdelania

Mgr. Angelika Czibor

10

2.3.

Profil absolventa

Mgr. Angelika Czibor

10

2.4.

Pedagogické stratégie

Mgr. Angelika Czibor

11

2.5.

Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

Mgr. Angelika Czibor

11

2.6.

Začlenenie prierezových tém

Mgr. Angelika Czibor

12

3.

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

Mgr. Angelika Czibor

14

3.1.

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

Mgr. Angelika Czibor

14

3.2.

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

Mgr. Angelika Czibor

17

3.3.

Hodnotenie školy

Mgr. Angelika Czibor

18

4.

Školský učebný plán

Mgr. Angelika Czibor

20

4.1.

Tabulácia učebného plánu

Mgr. Angelika Czibor

20

4.2.

Poznámky k učebnému plánu

Mgr. Angelika Czibor

22

5.

Učebné osnovy

Mgr. Angelika Czibor

24

6.

Profil školy

Mgr. Angelika Czibor

25

 

 I.Všeobecná charakteristika školy

 

1.1 Veľkosť školy

Naša škola je plnoorganizovaná s 1.-9. postupným ročníkom, ktorá zabezpečuje primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie: ISCED 1 a ISCED 2. Počet bežných učební je 9 a ich celková plocha je 487m2 V školskom roku 2008/2009 sme mali 108 žiakov, v školskom roku 2009/2010 máme 104 žiakov, z toho 2 plnia povinnú školskú dochádzku v zahraničí. ( Jeden v Maďarskej repoblike v Pápe, druhý v Austrii, vo Viedni). Škola má 4 triedy na I. stupni a 5 tried na II. stupni.  Naša škola je situovaná v centre dediny, pri vedľajšej ceste, v kľudnom prostredí. Budova školy je ľahko sprístupnená.  

V našej škole je zorganizovaný Školský klub detí, ktorý má svoju miestnosť v budove školy.

 

1.2. Charakteristika žiakov

Školu navštevujú väčšinou žiaci našej dediny, avšak dochádzajú k nám žiaci aj z okolitých dedín, ako Marcelová, Radvaň nad Dunajom, Moča, Ďulov dvor. K nim sme prispôsobili začiatok a koniec vyučovania. Nemáme integrovaných žiakov, ale niektorí naši žiaci majú záznaky porúch učenia a správania. Týmto deťom sa venuje zvýšená pozornosť zo strany všetkých vyučujúcich.Učitelia sú v stálom kontakte s CPPP v Komárne. Na našej škole nie je zamestnaný špeciálny pedagóg, ale učitelia spolupracujú aj so špeciálnymi pedagógmi jednotlivých žiakov.

Žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia nemáme.

 

1.3. Charakteristika pedagogického zboru

Máme  14  kvalifikovaných pedagogických pracovníkov  a 1 kvalifikovanú vychovávateľku. Učitelia majú vhodnú kvalifikáciu pre vyučovanie svojich predmetov. Jedna učiteľka si formou externého štúdia rozširuje svoju kvalifikáciu o anglický jazyk. Jedna učiteľka sa začala rozširujúce kvalifikačné štúdium vyučovania cudzích jazykov na I. stupni. Piati učitelia sa prihlásili na II. kvalifikačnú skúšku a jedna naša učiteľka sa zapojila do projektu: „Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ“. Výchovné predmety – výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná výchova – na 2. stupni  vyučujú učitelia I. stupňa, takto je zabezpečené kvalifikované vyučovanie týchto predmetov.

 Máme aj odbornú spôsobilosť na koordinovanie výchovy k zdravému životnému štýlu. Jedna učiteľka absolvovala priebežné vzdelávanie Rozvoj tvorivosti žiakov v slovenskom jazyku na 1. stupni ZŠ. Tým by sme chceli zvýšiť úroveň vyučovania slovenského jazyka na našej škole. V rámci projektu so zameraním na prevenciu drogových závislostí a iných patologických javov jedna učiteľka získala certifikát pod názvom: „Žiť, učiť a vychovávať zodpovedne a odborne“,

Náš učiteľský zbor sa zúčastnil aj absolvoval kurzy: Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch – Funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov v informačných technológiách ( FIT učiteľa), a kurz Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa ( INFOVEK). Traja ped. zamestnanci majú osvedčenie ELFA – Správca počítačových systémov. Učiteľky na 1.- 4. roč.  majú osvedčenia: Heuristická metóda vo vyučovaní čítania, osvedčenie o Novej koncepcii ZŠ 1.- 2. roč. a 3. – 4. roč. Certifikát od DATA SET aSc majú traja učitelia. Okrem jednej učiteľky naši pedagógovia majú za sebou prvú kvalifikačnú skúšku. Dvaja majú za sebou štúdium vedúcich pedagogických pracovníkov – Manažment školy. Vychovávateľka získala certifikát: Výtvarná výchova netradične a Škola hrou v školskom klube, ďalej absolvovala kurz ECDL.

Celkovým trendom školy je systematické – cielené vzdelávanie jednotlivcov a celého pedagogického zboru. V nasledujúcom období bude ďalšie vzdelávanie pedagógov zamerané najmä na používanie inovatívnych foriem a metód výučby.

Škola kladie veľký dôraz na profesionálnu prácu učiteľov a snaží sa im k tomu vytvárať  potrebné zázemie.

Učitelia majú okrem pravidelnej prípravy na vyučovanie celý rad ďalších povinností:

- spolupracujú s rodičmi žiakov, výchovnou poradkyňou, špeciálnym pedagógom, psychológom, s pedagógmi škôlky

- pracujú v metodických orgánoch (MZ a PK)

- sú správcovia kabinetov a špeciálnych učební, knižnice atď.

- organizujú triedne akcie, vedú triednické hodiny

- organizujú mimoškolské akcie, zúčastňujú sa na nich a zabezpečujú ich riadny chod

-  pripravujú žiakov na rôzne súťaže a olympiády

- starajú sa o estetickú výzdobu tried a celej budovy

- realizujú rôzne projekty

 

1.4. Organizácia prijímacieho konania

Pri prijímacích pohovoroch nemáme žiadne špecifické požiadavky na žiakov. Zisťujeme len školskú spôsobilosť žiakov. Ide o kritériá, ktoré by malo 6 - ročné dieťa vstupujúce do školy spĺňať.

Sú to kritériá:

· telesné

· mentálne

· citové

· sociálne

Na zisťovanie spôsobilosti ba používajú rôzne testy, ktorých cieľom je získať informácie o:

· pracovnom tempe dieťaťa

· miere jeho pozornosti a schopnosti sústrediť sa istú dobu na jednu konkrétnu činnosť

· schopnosti kresliť, resp. o úrovni rozvoja jemnej motoriky a koordinácii pohybov

· matematických predstavách / poznanie čísel, počítanie do 10 ... 100 ... príp. viac/

· rozlišovania a chápania základných geometrických tvarov /kruh, trojuholník, štvorec.../

· schopnosti zapamätávať si jednoduché inštrukcie, postrehnúť rozdiely v dvoch takmer rovnakých  

  obrázkoch, prípadne doplniť chýbajúcu časť obrázku

· rečovom prejave dieťaťa

V základnej škole sa zisťovanie školskej spôsobilosti uskutočňuje v priebehu januára skupinovou formou za prítomnosti pedagóga budúceho prvého ročníka.

Po zhodnotení všetkých vyššie spomenutých kritérií, pedagóg poskytne výsledky, na základe ktorých sa následne zvažuje o zaradení dieťaťa do ZŠ.

 

1.5. Dlhodobé projekty

Dlhodobé projekty a medzinárodná spolupráca – Pokračujeme v prehlbovaní partnerskej spolupráce zo Základnou školou Tarczy Lajos Pápa (Maďarská republika). Každororčne zorganizujeme spoločné aktivity, ako Spomienkové dni Lajosa Tarczyho v Chotíne, a Recitačná súťaž Nagy László v Pápe.

V rámci  spoločne organizovaných metodických dní máme možnosť na výmenu pedagogických skúseností. Chceme dosiahnuť, aby deti a učitelia mali možnosť nadväzovať partnerské vzťahy s deťmi a učiteľmi z iných krajín. V roku 2009 plánujeme vybudovať  partnerskú spoluprácu so základnou školou v Kőrösfő (Rumunská republika). Budeme sa snažiť o medzinárodnú spoluprácu medzi školami a o spoločné zapojenie sa do medzinárodných projektov.

 Nakoľko jedna učiteľka má absolvovanú kurz projektového vyučovania, v rámci vyučovacích hodín sa snažíme vytvoriť projekty, uskutočniť projektové vyučovanie jednotlivých predmetov. S okolitými školami spolupracujeme v zorganizovaní lyžiarskeho výcviku. Už viac ako 10 rokov zorganizujeme Protidrogový športový deňBeh proti dorgám , na ktorom sa zúčastnia aj predstavitelia okolitých základných škôl. Spolupráca s týmito školami je vynikajúca. Túto spoluprácu  sme rozšírili aj v rámci regionality. Naša škola vyhlásila zber historických údajov, starých predmetov, zastaralých  slov a to s cieľom spoznať  a zachovávať staré hodnoty a ľudové zvyky. Vyzvali sme aj naše partnerské školy, aby sa zapojili do tohto projektu. Vo vyučovacom procese budeme klásť veľký dôraz na dosiahnutie tohto cieľa. Tento projekt sa uskutoční v rámci predmetov On, Vv, Hv, Ev, MJL.

 Zapojíme sa do projektu „Tanuljunk az Új Szóval!“, kde žiaci dostanú zadarmo pracovné zošity pre vypísané dané predmety. V rámci tohto projektu sa uskutoční aj dopravná výchova našich žiakov.

Naša škola už viac jako desať rokov pracuje podľa schváleného projektu : Škola podporujúca zdravie.

Hlavnými cieľmi v projekte sú :

- rozvoj pohybovej aktivity

- podpora nefajčenia a prevencia drogových závislostí

- ochrana životného prostredia a ozdravenie výživy

Plnenie programu projektu ŠPZ sa odráža v celej činnosti školy, vo vyučovacom procese i v čase mimo vyučovania a je zameraný nielen na žiakov, zamestnancov školy, ale aj na rodičov žiakov školy. Zvyšovaním vedomostí o zdravom spôsobe života, ale aj poznaním rizikových faktorov ohrozujúcich zdravie, praktickými činnosťami z oblasti zdravej výživy, športovými aktivitami budujeme osobnú zodpovednosť každého jednotlivca za svoje zdravie a zdravý životný štýl.

V rámci hodín Etickej výchovy sa dlhodobo realizuje projekt: Cesta – výchova k emocionálnej zrelosti.

 

1.6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

Internetovú stránku školy máme v pláne rozšíriť. Tým chceme zabezpečiť dostatočnú informovanosť rodičov o živote školy, zverejniť výročnú správu riaditeľa školy. V rámci Dňa otvorených dverí a otvorených hodín  umožníme rodičom prístup do školy, tak isto aj pri rôznych príležitostiach.

Zorganizujeme spoločné akcie pre deti a ich rodičov.

Rodičovské schôdze zorganizujeme najmenej 4- krát do roka, a na začiatku školského roka plenárne zasadnutie. Samozrejme naši pedagógovia si nadviažu kontakt s rodočmi na konzultačných hodinách a pružne  podľa potreby. Veľmi úzko so školou spolupracuje Rada rodičov. Pomáha škole finančne pri kúpe učebných pomôcok, knižných a vecných odmien pre žiakov zapojených v školských súťažiach a rôznych kultúrnych a športových podujatí.

S materskou školou zorganizujeme spoločné akcie. Pre detí predškolského veku každoročne  umožníme pravidelnú navštevu školy od novembra až do prijímacích pohovorov - deti predškolského veku  týždenne jednu hodinu strávia v škole s budúcou triednou učiteľkou a hravo sa spoznávajú s prostredím, so školskou prácou. Tým dáme možnosť na vytvorenie pozitívneho vzťahu k škole, a pripravujeme deti na prvý ročník.

Školská rada má 11 členov, zasadá podľa potreby. Jej predsedkyňou je Mgr. Ágnes Boros, naša učiteľka. V rade je ešte jeden pedagogický a jeden nepedagogický pracovník zo školy, traja členovia sú z obecného zastupiteľstva, zo strany rodičov sú štyria, a z organizácií jedna osoba.

Usilujeme sa o získanie väčšieho počtu sponzorov. Našimi sponzormi máme dobré vzťahy, ktoré chceme prehĺbiť. V pláne máme vytypované aktivity, ktoré mohli by byť sponzorované.

Spolupráca našej školy so strednými školami tiež je na dobrej úrovne. Sme v stálom kontakte - návštevy škôl a iné spoločné akcie slúžia na uľahčenie výberu inštitúcie na ďalšie vzdelávanie žiakov 9 ročníka.

Úzko spolupracujeme aj so zriaďovateľom školy, sme v stálom kontakte so starostkou obce a s obecným zastupiteľstvom, ktorí sú ochotní zúčastniť sa v riešení závažnejších problémov.

 

 

1.7. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne : telocvičňu,  učebňu výpočtovej techniky (18 počítačov ), knižnicu, miestnosť pre ŠKD, ktorú cez predpoludnie využívame aj na besedy, premietanie filmov a DVD. Máme  dataprojektor, minivežu, keramickú tabuľu. Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty.

Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie, mnohé z vybavenia pochádza ešte z prvotného vybavenia školy.

Pri obnove učebných pomôcok sú veľmi nápomocní rodičia.

Školské ihrisko je v nevyhovujúcom stave, potrebujeme doň investovať, podali sme niekoľko projektov na zrenovovanie ihrísk ale tieto projekty neprešli.

Škola nemá zabezpečený bezbariérový prístup, úpravy tried a hygienických zariadení pre potreby žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. To treba riešiť čím skôr podľa možností.

Počas školského roka sme doplnili veľké množstvo moderných učebných pomôcok, čo umožnilo tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie.

 

1.8. Škola ako životný priestor

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, treba klásť dôraz na: upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb, aktuálne informácie o aktivitách školy na informačných tabuliach a nástenkách, budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a pedagógmi, medzi pedagógmi a rodičmi.

 

1.9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

Máme bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie. Poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa uskutoční vždy na začiatku školského roka. Pred školskými prázdninami, sviatkami a po prípade pred riad. voľnom sa tiež prebieha poučenie žiakov o bezpečnosti počas voľna.

Pred každou exkurziou, výletom, vychádzkou a inou aktivitou žiakov mimo školy ( súťaže) musia byť žiaci preukázateľným spôsobom poučení o bezpečnom správaní sa na tejto akcii a zdravotno-hygienických požiadavkách ( oblečenie, obutie, strava, pitný režim). Každé podujatie mimo školy musí mať vypracované organizačné zabezpečenie s menami pedagogického dozoru. Pri týchto podujatiach nesmie byť prekročený počet 20 žiakov na jedného pedagogického pracovníka.

Dvakrát ročne musia byť žiaci oboznámení s požiarnou prevenciou, požiarnymi signálmi na

účelovom cvičení a didaktických hrách. Súčasne bude prevedený nácvik požiarneho poplachu.

Do vyučovacích hodín v jednotlivých tematických celkoch podľa možnosti a vhodnosti integrovať dodržiavanie pravidiel bezpečnosti, zdravotnú výchovu a prevenciu proti drogovej závislosti.

Mimoriadnu pozornosť venovať týmto pravidlám v ŠKD vo všetkých výchovných činnostiach.

V mimovyučovacej činnosti organizovať besedy a iné činnosti s týmto zameraním.

 

Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pedagogických a prevádzkových pracovníkov.

Pracovníci školy sa pred nástupom do zamestnania musia preukázať potvrdením o pracovnej spôsobilosti, ktoré musí byť obnovené po každých troch rokoch.

Podľa tabuľky prideľovania ochranných pracovných prostriedkov musia tieto používať všetci pracovníci, ktorých sa táto tabuľka týka. Vedenie školy zabezpečí pridelenie pracovných ochranných prostriedkov pracovníkom podľa doby používania týchto prostriedkov.

Pedagogickí i prevádzkoví zamestnanci školy musia byť bezpečnostným technikom oboznámení s pravidlami bezpečnosti pri práci pred nástupom do zamestnania. Každoročne pred začiatkom nového školského roka budú zamestnanci oboznámení so základnými pravidlami bezpečnosti na pracovisku, pri práci a s pravidlami protipožiarnej bezpečnosti. Všetci pracovníci budú zároveň oboznámení s požiarno-poplachovými smernicami. Každý pracovník musí byť poučený o používaní elektrických spotrebičov a pomôcok, o používaní elektrického náradia.

 

 

Požiadavky na zabezpečenie bezpečnej prevádzky elektrických, plynových, športových a

iných technických zariadení školy.

Vedenie školy zabezpečí podľa platných vyhlášok : - revízie športového náradia,

                                                                                  - revízie elektrického zariadenia,

                                                                                  - revízie elektrospotrebičov,

                                                                                  - revízie bleskozvodov,

                                                                                  - revízie plynového zariadenia v školskej kuchyni,

                                                                                  - revízie plynových a tlakových zariadení v  kotolni,

                                                                                  - odborné skúšky plynových a tlakových zariadení v       

                                                                                    kotolni, revízie komínov,

                                                                                  - revízie hasiacich prístrojov,

                                                                                  - revízie vnútorných a vonkajších hydrantov,

Podľa výsledkov revízií bude zabezpečovať bezpečnú prevádzku, opravy a výmeny týchto prístrojov a zariadení.

 

 

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 

Školský vzdelávací program našej školy vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre 1. a 2. stupeň základnej školy, ktorý zahŕňa rámcový model absolventa, rámcový učebný plán a jeho rámcové učebné osnovy . Dôraz celého projektu je pochopenie a vytvorenie nadväznosti na predškolské vzdelávanie a na výchovu v rodine. Základné vzdelávanie je jedinou etapou vzdelávania, ktorú povinne absolvuje celá populácia žiakov v dvoch obsahovo, organizačne a didakticky nadväzujúcich stupňoch. Základné vzdelávanie vyžaduje na 1. aj na 2. stupni podnetné a tvorivé školské prostredie, ktoré stimuluje najschopnejších žiakov, povzbudzuje menej nadaných, chráni a podporuje žiakov slabších a zaisťuje, aby sa každé dieťa prostredníctvom výučby prispôsobenej individuálnym potrebám optimálne rozvíjalo v súlade s vlastnými predpokladmi pre vzdelávanie. Hodnotenie výkonov a pracovných výsledkov žiakov musí byť postavené na plnení konkrétnych a splniteľných úloh, na posudzovaní individuálnych zmien žiaka a pozitívne ladených hodnoteniach. Žiakom musí byť daná možnosť zažívať úspech, nebáť sa chýb a pracovať s nimi.

Dôležitým prvkom, ktorý sa prelína celým naším školským vzdelávacím programom je dôraz na otvorenosť školy všetkým deťom, rodičom a verejnosti, avšak s dodržiavaním pravidiel slušného správania, vzájomnej úcty, tolerancie a pochopenia. Bez dodržiavania morálnych noriem a pravidiel, ktoré sú dané v školskom poriadku by prichádzalo k anarchii, ktorá nie je naším cieľom. Snažíme sa o zapojenie rodičov a nielen ich, do chodu školy. Snahou všetkých pracovníkov školy je maximálna informovanosť rodičov o práci a výsledkoch ich detí, o zapojenie rodičov do mimoškolských aktivít, športových akcií, exkurzií, výletov.

Školský vzdelávací program nám bude slúžiť ako naša dohoda, ako budeme rozvíjať schopnosti detí v oblasti učenia, riešenia problémov, v oblasti spolupráce, komunikácie, sebahodnotenia, ako sa budeme učiť pracovať s informáciami.

 Aby sme mohli všetky tieto spôsobilosti od žiakov očakávať, musíme sa to najskôr naučiť sami. Zavedením Školského vzdelávacieho programu sa snažíme aj o dosiahnutie zlepšenia spolupráce v rámci pedagogického zboru. Učitelia využívajú vzájomné hospitácie a následné výmeny skúseností k dosahovaniu lepších výsledkov vo výučbe. Cieľom týchto aktivít je nevidieť žiaka len cez svoj predmet, ale komplexne. Našou snahou je aj dosiahnutie maximálnej otvorenosti při vzájomnej spolupráci a bezproblémového riešenia vzniknutých nedorozumení medzi spolupracovníkmi.

 

2.1.Pedagogický princíp školy

Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu. Dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole. Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov.

Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie

a hodnotové orientácie. Vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov. V spolupráci s rodičmi žiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí.

Našim princípom je, aby každý žiak v škole zažil úspech, a práve preto žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú znížený  výchovno-vzdelávací program podľa ich poškodenia.

 

2.2. Zameranie školy a stupeň vzdelania

Stupeň vzdelania - ISCED 1, ISCED 2

 

2.3. Profil absolventa

Sme škola a ako vzdelávacia inštitúcia sa nevzdávame ani úlohy výchovy, preto chceme, aby náš absolvent bol aj usilovný, svedomitý, samostatný, čestný.

Absolvent 1.stupňa ZŠ by mal svojim vystupovaním robiť dobré meno škole, byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa i o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť si vedomý svojich kvalít.

Absolvent našej školy by mal svojim vystupovaním robiť dobré meno škole, byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, poznať metódy prírodných vied ( hypotéza, experiment, analýza) a diskutovať o prírodovedných otázkach. Mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov. Dobre ovládať slovenský jazyk a jazyk anglický. Mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, kultúrne hodnoty a ľudové zvyky.

 

2.4. Pedagogické stratégie

Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie. Využívame IKT vo vyučovaní.  V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie.

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou individuálnych schopností.

Špeciálny pedagóg poskytne odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy.

Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako besedy. (Napriek tomu, že s tvrdými drogami sme sa nestretli, treba sústavne pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným využívaním voľného času i vlastným príkladom).

Chceme si všímať talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva. Umeleckú stránku rozvíjame aj pomocou Základnej umeleckej školy v Hurbanove a v Komárne. Z Hurbanova nám prichádza odborník na vyučovanie výtvarnej výchovy a moderného tanca, sú to uskutočnené ako voľno-časové aktivity. Rozvoj nadaných talentovaných študentov podporíme s tým, že z Komárna chodí k nám vyučovať hru na klavíry tiež odborník. Tým je daná širšia možnosť pre rozvoj schopnosti vnímať a prehĺbiť vzťah k umeniu a rozšíriť možnosti umeleckého vyjadrovania sa.

Telocvičňu našej školy využívame aj na voľnočasové aktivity žiakov, ako kempo a volejbal.Tým rozvýjame

vzťah k zdravému životnému štýlu  rozvýjame nielen na vyučovacích hodinách.

Dôležitým odporúčaním do budúceho šk. roka je pre nás potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slabo prospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie.

 Kladieme veľký dôraz aj na spoznanie, spoznávanie nášho regiónu.

 

2.5. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

Zatial naša škola nemá vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program, nakoľko nemáme itegrovaných  žiakov. Napriek tomu spolupracujeme  so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie (centrum špeciálno pedagogického poradenstva, centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie)  na vyhovujúcej úrovni. Sledujeme prácu všetkých našich žiakov, ale  najmä žiakov prvého ročníka, s cieľom čím skôr zbadať rôzne poruchy učenia a správania: najmä dyslexiu, dysgrafiu, dysortografiu a dyskalkuliu. Pre žiakov so špecifickými vývojovými poruchami učenia je charakteristické, že podávané školské výkony nezodpovedajú ich rozumovej úrovni. Preto sa snažíme spolupracovať s rodičmi, s psychológom a špeciálnym pedagógom, a  podľa doporučenia špeciálneho pedagóga zvolíme vhodné metódy a formy pedagogickej práce. Tieto žiaci sa hodnotia podľa platných metodických pokynov.

 

Žiaci s nadaním:

Školský vzdelávací program je zostavený tak, aby umožňoval osobnostný rozvoj každého žiaka v prospech jeho osobnostného maxima a aby rozvíjal jeho talent, nadanie a záujmy. Títo žiaci vyžadujú od učiteľov náročnejšiu prípravu nielen na vyučovanie, ale aj mimo vyučovania.

Počas vyučovania:

Učitelia volia také učebné stratégie, ktoré umožňujú individuálny rozvoj a prístup žiaka – napr. diferencované zadávanie úloh v školskej práci, individuálne zadávanie zložitejších úloh, učenie navzájom, vhodne zvolené úlohy v skupinovej práci atď.

Školské a mimoškolské súťaže:

Každý žiak má možnosť zapojiť sa do školských kôl súťaží a v prípade úspechu reprezentovať školu vo vyšších kolách súťaží.

Akcie a aktivity školy:

V rámci rozvoja detskej samosprávnej demokracie má každý žiak možnosť podielať sa na činnosti triednej alebo školskej samosprávy. Svojim zapojením ovplyvňuje činnosť školy, priebeh školských akcií.

Záujmová činnosť:

Škola ponúka širokú paletu záujmovej činnosti v krúžkoch a v Školskom stredisku záujmovej činnosti. Touto širokou ponukou sa otvára každému žiakovi možnosť rozvíjať svoje záujmy, nadanie a talent.

 

 

2.6. Začlenenie prierezových tém

Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných osnovách jednotlivých predmetov.

Regionálnu výchovu začleníme do všetkých vyučovacích predmetov, ako prierezovú tému, nakoľko sme zvolili regionalitu za profiláciu našej školy.

Dopravnú výchovu zabezpečíme formou dvojmesačného kurzu hneď v septembri a októbri, aby sme žiakov naučili bezpečne sa správať na cestách. Dopravná výchova sa uskutoční pomocou projektu „Tanljunk az Új Szóval“, a to vo vyšších ročníkoch. V nižších ročníkoch  sa uskutočnia jej prvky na hodinách prírodovedy a etickej výchovy.

Ďalšie formy uplatnenia:

- ako integrovaná súčasť vyučovania v prírodovede, vlastivede, maďarskom jazyku, slovenskom jazyku, cudzom jazyku, matematike, telesnej ,výtvarnej, hudobnej a etickej výchove,

- blokové vyučovanie:  -  súčasť didaktických hier,

                                     - súčasť cvičení v prírode

                                     - súčasť triednických hodín.

Environmentálna výchova

Formy uplatnenia:

- ako integrovaná súčasť vyučovania v prírodovede, vlastivede, pracovnom vyučovaní, maďarskom a slovenskom jazyku, výtvarnej, hudobnej a etickej výchove,

-  v projekte Zdravá škola

-  téma triednickej hodiny,

- blokové vyučovanie: - súčasť didaktických hier a cvičení v prírode.

Osobnostný a sociálny rozvoj

Formy uplatnenia:

- ako integrovaná súčasť etickej a náboženskej výchovy, prírodovedy, vlastivedy, maďarského a

slovenského jazyka, cudzích jazykov,

- ako súčasť triednických hodín,

- blokové vyučovanie: - besedy s členmi polície,

                                   - besedy so psychológom,

                                   - účasť na Dni polície.

Ochrana života a zdravia

Formy uplatnenia:

- ako integrovaná súčasť prírodovedy, vlastivedy, telesnej výchovy,

- ako súčasť triednických hodín,

- blokové vyučovanie ( súčasť didaktických hier a cvičení v prírode, športové podujatia a súťaže)

Tvorba projektov

Formy uplatnenia:

- ako integrovaná súčasť prírodovedy, maďarského a slovenského jazyka, vlastivedy, pracovnej a výtvarnej výchovy.

Mediálna výchova

Formy uplatnenia:

- ako integrovaná súčasť na hodinách etickej výchovy, maďarského a slovenského jazyka, výtvarnej

a hudobnej výchovy,

- súčasť triednickej hodiny.

Multikultúrna výchova

Formy uplatnenia:

- ako integrovaná súčasť maďarského a slovenského jazyka, cudzích jazykov, etickej a náboženskej výchovy, vlastivedy a prírodovedy,

- ako súčasť triednických hodín,

- blokové vyučovanie besedy, výstavky, prezentácia projektu o rôznych kultúrach.

 

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:

1. Hodnotenie žiakov

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov

3. Hodnotenie školy

 

3.1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.

Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov  vychádzame z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie formatívneho hodnotenia výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia.

Při hosnotení vychádzame z posúdenia miery dosiahnutia očakávaných výstupov, ktoré sú formulované v učebných osnovách jednotlivých predmetov školského vzdelávacieho programu. Hodnotenie je pedagogicky zdôvodnené, odborne správne a dokladovateľné.

 Hodnotenie správania žiaka v škole a na akciách usporiadaných školou a výsledkov vzdelávania žiaka v jednotlivých povinných a nepovinných predmetoch stanovených školským vzdelávacím programom zahrňuje tiež hodnotenie snahy žiaka a jeho prístupu ku vzdelávaniu aj v súvislostiach, ktoré ovplyvňujú jeho výkon.

Pri hodnotení vyučujúci pracuje aj so sebahodnotením žiaka.

 Hodnotenie priebehu a výsledkov vzdelávania a správania žiakov musí byť jednoznačné, zrozumiteľné, porovnané s dopredu stanovenými kritériami, vecné a všestranné.

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.

Ak nie je možné žiaka klasifikovať pre vážne objektívne príčiny na konci prvého alebo druhého polroka, určí riaditeľ školy na jeho klasifikáciu náhradný termín podľa platných metodických pokynov na hodnotenie žiakov.

Ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch na konci prvého a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa, keď bolo žiakovi vydané vysvedčenie, požiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie žiaka. Riaditeľ školy posúdi oprávnenosť žiadosti. Túto skutočnosť riaditeľ školy oznámi zákonnému zástupcovi žiaka. Preskúšanie sa uskutoční neodkladne, podľa predpisov školského poriadku.

Opravné skúšky na konci školského roka sa konajú ako komisionálne skúšky taktiež podľa platných metodických pokynov na hodnotenie žiakov.

Komisionálne skúšky žiakov, ktorím podľa žiadosti rodičov umožnil riaditeľ školy  plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí  sa konajú taktiež podľa platných metodických pokynov na hodnotenie žiakov. Tieto žiaci robia komisionálnu skúšku z predmetov, ktoré neboli im vyučované na zahraničnej škole.

 

Komisionálne a opravné skúšky

- Komisiu pre komisionálne preskúšanie a opravné skúšky vymenúva riaditeľ školy. Tvorí ju predseda, ktorým je spravidla riaditeľ školy alebo ním poverený učiteľ, skúšajúci učiteľ, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci daný predmet a prísediaci, ktorý má aprobáciu pre ten istý predmet alebo príbuzný predmet.

- Konkrétny obsah a rozsah preskúšania stanoví riaditeľ školy v súlade so školským vzdelávacím programom.

- Žiak môže v jeden deň vykonať preskúšanie len z jedného predmetu.

- O komisionálnej skúške sa spíše protokol.

- Riaditeľ školy oznámi výsledok preskúšania preukázateľným spôsobom žiakovi a zákonnému zástupcovi žiaka. V prípade zmeny hodnotenia na konci prvého alebo druhého polroku sa žiakovi vydá nové vysvedčenie.

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA ŽIAKA, metódy a formy hodnotenia, prístup učiteľa

Pri hodnotení práce žiaka musí učiteľ brať do úvahy:

· školskú prácu - pripravenosť, aktívnu prácu a prezentáciu v škole

· merateľné výsledky – hodnotiteľné výsledky čiastkových predmetových výstupov, skúšanie ústne aj písomné

· hodnotenie výstupov vedúcich k rozvoju osobnosti žiaka

· hodnotenie zvládnutia rozvíjaných predmetových zručností

· domácu prípravu a jej prezentáciu v škole

· sebahodnotenie a predmetové portfólio

Aké metódy a formy používa učiteľ pri získavaní väčšiny podkladov pre hodnotenie:

· pozorovanie z hľadiska prípravy žiaka na výučbu, práce pri vyučovaní, snahy, usilovnosti, výsledkov a sebahodnotenia

· dialóg so žiakom vo všetkých častiach vzdelávania ( jeho príprava, práca, komunikácia, spolupráca s ostatnými, sebahodnotenia ) z hľadiska naplňovania cieľových spôsobilostí vzdelávania

· testovanie a skúšky

· rozhovory so zákonnými zástupcami žiakov

· konzultácie s ostatnými učiteľmi

· konzultácie ( podľa potreby ) so psychológom, odborným lekárom

Na našej škole používame jednotlivé stupne hodnotenia od 1(výbornej) až k 5(nedostatočnej) podľa platných metodických pokynov na hodnotenie žiakov. Možnosť slovného hodnotenia žiakov na 1. stupni podľa rozhodnutia pedagogickej rady nevyužívne.

Niektorí pedagógovia po zjednotení názorov na prípravnom zasadnutí predmetových komisií a metodických združení a potom podľa rozhodnutia pedagogickej rade  používajú aj iný typ hodnotenia s motivačným cieľom -  bodovanie žiakov.

 

Pri bodovaní žiakov hodnotiaca stupnica je nasledovná:

+ + + + + -

 

100 – 90%

 

prakticky bezchybný stav

vynikajúci, príkladný,

bezchybný, výborný

vždy

 

1

+ + + + - -

 

89 – 70 %

 

prevládajú pozitívne

zistenia, čiastočné chyby

veľmi dobrý,

nadpriemerný, chválitebný

často

 

2

+ + + - - -

 

69 – 50 %

 

pozitíva a negatíva v

rovnováhe

priemerný, dobrý

 

niekedy

 

3

+ + - - - -

+ - - - - -

49 – 15 %

 

prevaha negatívnych zistení, výrazné chyby

podpriemerný, citeľne slabé miesta, dostatočný

 

zriedka

 

4

- - - - - -

 

pod 15 %

 

zásadné nedostatky

nevyhovujúci stav,

nedostatočný

vôbec

 

5

 

Pedagogická rada školy rozhodla o tom, že v niektorých predmetoch žiaci nebudú hodnotené. Tieto predmety sú:

Náboženská/etická výchova -  v 1.-2., 5.-6. ročníku

Výtvarná výchova – v 1.-2., 5.-6. ročníku

Hudobná výchova – v 1.-2., 5.-6. ročníku

Telesná výchova – v 1.-2. ročníku

Telesná a športová výchova – v 5.-6. ročníku

Občianska náuka – v 5.-6. ročníku

Informatika – v 5.-6. ročníku

Výchova umením – v 5. ročníku

Dramatická výchova – v 1.-2. ročníku

Čítanie s porozumením – v 5. ročníku

 

Kritéria hodnotenia žiaka pri udelení výchovného opatrenia sú podrobne  rozpracované v školskom poriadku – podľa rozpracovaných kritérií žiak môže dostať :

Pochvali - pochvaľu triedneho učiteľa

               - pochvaľu riaditeľa

               - odmenu na konci školského roka

Výchovné opatrenia –   napomenutie triednym učiteľom

-          pokarhanie trienym učiteľom

-          pokarhanie riaditeľom školy

-          zníženie známky zo správania

-          vylúčenie zo školy

 

Informačný systém v hodnotení

- Učiteľ informuje ( s vedomím motivačného významu ) žiakov o obsahu skúšok a činností, ktoré budú predmetom hodnotenia.

- Učiteľ informuje žiaka o výsledku každého hodnotenia, poukazuje na klady a nedostatky hodnotených činností, prejavov, výkonov, výsledkov.

- Učiteľ rozvrhne písomné práce a ďalšie druhy skúšok rovnomerne v klasifikačnom období tak, aby žiak nebol nadmerne preťažovaný.

- Učiteľ je povinný viesť evidenciu o hodnotení žiaka a zabezpečí stanoveným spôsobom informovanie zákonného zástupcu žiaka ( žiacka knižka, žiacke predmetové portfólio, konzultácie ).

- Učitelia jednotlivých predmetov informujú zákonných zástupcov na triednych aktívoch, prípadne počas konzultačných dní.

- Triedny učiteľ alebo učiteľ informuje zákonných zástupcov vtedy, ak o to požiadajú.

- Triedny učiteľ informuje zákonných zástupcov vždy v prípade mimoriadneho zhoršenia prospechu alebo správania, bezprostredne a preukázateľne.

 

Práce v hodnotiacom portfóliu v 1.- 2. a v 5.-6. ročníku:

Povinné práce v hodnotiacom portfóliu:

Vybrané písomné práce z jednotlivých predmetov

Prezentovanie ľubovoľnej témy

 

Voliteľné – vychádzame z toho, čo je obsahom vzdelávania v 1.-2. a v 5.-6. ročníku:

Návrh triedneho poriadku

Školský časopis – „Gólyahír“ – písať príspevky

Projekt “Škola budúcnosti“

Zapojenie sa do ročníkového projektu

Výsledky zo súťaží

 

3.2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

Hodnotenie pedagogických zamestnancov sa nebude opierať len o ojedinelé hospitácie, ale aj o informácie, ako vyučujúci výučbu plánujú, ako si stanovujú ciele výučby, ako vyhodnocujú ich naplnenie a pod.

Hodnotenie sa bude zakladať na bodovom hodnotení. Body sa budú prideľovať na základe:

- Pozorovania (hospitácie)

- Rozhovoru

- Výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod)

- Sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa

- Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.

- Hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy.

- Vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“).

- Hodnotenia učiteľov žiakmi

 

3.3. Hodnotenie školy

Cieľom hodnotenia je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené. A preto, aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠkVP.

Dôraz je kladený na dve veci:

- konštatovanie úrovne stavu,

- zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú.

 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:

· Ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom vzdelávacom programe, ich reálnosť a stupeň dôležitosti.

· Posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe.

· Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení.

Monitorujeme pravidelne:

· Podmienky na vzdelanie

· Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi

· Prostredie – klíma školy

· Priebeh vzdelávania – vyučovací proces- metódy a formy vyučovania

· Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

· Výsledky vzdelávania

· Riadenie školy

· Úroveň výsledkov práce školy

Kritériom pre nás je:

· Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov

· Kvalita výsledkov

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:

· Dotazníky pre žiakov a rodičov

· Dotazníky pre absolventov školy

· Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach

· SWOT analýza

Na hodnotenie školy používame dotazníky, ktoré zadávame rodičom, žiakom a učiteľom. Našou snahou je získať spätnú väzbu na kvalitu školy. Otázky zameriavame na :

- Možnosť skontaktovania sa so školou, dostatok informácií o škole, spokojnosť s prácou učiteľov, hodnotením žiakov a klasifikáciou, využitím mimovyučovacieho času, - kurzy, výlety, vzdelávacie zájazdy a pod.


IV. Školský učebný plán

 

Učebný plán Školského vzdelávacieho programu pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie vychádza z rámcových učebných plánov Štátneho vzdelávacieho programu 1. a 2. stupňa základnej školy ISCED 1 a ISCED 2. V týchto plánoch sú stanovené minimálne časové dotácie. V našom učebnom pláne sme tieto dotácie rešpektovali a doplnili novými predmetmi, resp. posilnili sme predmety podľa zamerania nášho vzdelávacieho programu.

 

4.1 Tabulácia učebného plánu

Učebný plán Školského vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie – 1.stupeň :

Vzdelávacia

oblasť

Predmet

Počet

hodín

 

1. ročník

2.ročník

3. ročník

4. ročník

Spolu

Jazyk a komunikácia

 

slovenský jazyk

a literatúra

5 (5)

5,5 (5,5)

 

5,5 (5,5)

 

5 (5)

21 (21)

maďarský jazyk a literatúra

7 (5)

7 (5,5)

7 (5,5)

6 (5)

27 (21)

prvý cudzí jazyk (anglický jazyk)

0 (0)

0 (0)

3 (3)

3 (3)

6 (6)

Príroda a spoločnosť

 

prírodoveda

0,5 (0,5)

1 (1)

1 (1)

1 (1)

3,5 (3,5)

vlastiveda

0 (0)

1 (1)

1 (1)

1 (1)

3 (3)

Človek a

hodnoty

etická/náboženská výchova

1 (0,5)

1 (1)

1 (1)

1 (1)

4 (3,5)

Matematika

a práca s

informáciami

matematika

4 (4)

4 (4)

3,5 (3)

4 (3)

15,5 (14)

iInformatická výchova

0 (0)

1 (1)

1 (1)

1 (1)

3 (3)

Človek a svet

práce

pracovné vyučovanie

0 (0)

0 (0)

0 (0)

1 (1)

1 (1)

Umenie a

kultúra

 

výtvarná výchova

2 (1)

1 (1)

1 (1)

1 (1)

5 (4)

hudobná výchova

1 (1)

1 (1)

1 (1)

1 (1)

4 (4)

dramatická výchova

0,5 (0)

0,5 (0)

0 (0)

0 (0)

1 (0)

Zdravie a

pohyb

telesná výchova

2 (2)

2 (2)

2 (2)

2 (2)

8 (8)

Počet hodín

spolu:           

 

23 (19)

25 (23)

27 (25)

27 (25)

102 (92)

 

 

 

 

 

 

Učebný plán Školského vzdelávacieho programu pre nižšie sekundárne vzdelávanie –

2. stupeň:

 

 

Vzdelávacia

oblasť

Predmet

Počet

hodín

 

5. ročník

 

 

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Spolu

Jazyk a komuni-

kácia

 

slovenský jazyk

a literatúra

5 (5)

5 (4)

5,5 (4)

 

5,5 (5)

6 (5)

27 (23)

maďarský jazyk a literatúra

5 (5)

5 (4)

5 (4)

5 (5)

5 (5)

25 (23)

prvý cudzí jazyk (anglický jazyk)

3 (3)

3 (3)

3 (3)

3 (3)

3 (3)

15 (15)

druhý cudzí jazyk (nemecký jazyk)

0 (0)

1 (1)

1 (1)

1 (1)

1 (1)

4 (4)

čítanie s porozumením

1 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

1 (0)

Človek a príroda

 

fyzika

0 (0)

2 (1)

1 (1)

2 (2)

1,5 (1)

6,5 (5)

chémia

0 (0)

1 (0,5)

0,5 (0,5)

1 (1)

2 (2)

4,5 (4)

biológia

1 (1)

2 (1)

2 (1,5)

1 (1)

1 (1)

7 (5,5)

Človek a spoločnosť

dejepis

1 (1)

1 (1)

1 (1)

2 (1)

2 (2)

7 (6)

geografia

2 (1)

1 (1)

1 (1)

1 (1)

1 (1)

6 (5)

občianska výchova

1 (1)      

1 (1)

1 (1)

0,5 (0,5)

0,5 (0,5)

4 (4)

Človek a

hodnoty

etická/náboženská výchova

1 (1)    

1 (1)           

1 (1)    

1 (0,5)

1 (0,5)

5 (4)

Matematika

a práca s

informáciami

matematika

4 (3,5)

4 (4)

4 (3,5)

4 (4)

4 (4)

20 (19)

informatika

1 (0,5)

1 (0,5)

1 (0,5)

1 (0,5)

1 (0,5)

5 (2,5)

Človek a svet

práce

svet práce

0 (0)

0 (0)

0,5 (0,5)

0,5 (0,5)

0 (0)

1 (1)

technika

0 (0)

0 (0)

0,5 (0,5)

0,5 (0,5)

0 (0)

1 (1)

Umenie a

kultúra

 

výtvarná výchova

1 (1)

1 (1)

1 (1)

0 (0)

0 (0)

3 (3)

hudobná výchova

1 (1)

1 (1)

1 (1)

0 (0)

0 (0)

3 (3)

výchova umením

1 (1)

0 (0)

0 (0)

1 (0,5)

1 (0,5)

3 (1)

Zdravie a

pohyb

telesná a športová výchova

2 (2)

2 (2)

2 (2)

2 (2)

2 (2)

10 (10)

Počet hodín

spolu:          

 

30 (26)

32 (27)

32 (28)

32 (29)

32 (28)

158(138)

 

4.2. Poznámky k učebnému plánu

Zvolené predmety a počty hodín odrážajú zameranie školy. V tabuľke je uvedený týždenný počet vyučovacích hodín v jednotlivých oblastiach a predmetoch. V zátvorke je uvedený minimálny týždenný počet hodín podľa Štátneho vzdelávacieho programu.

 

Učebný plán Školského vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie – 1. stupeň:

Posilnené sú predmety:

- maďarský jazyk a literatúra o 6 hodín

- etická a náboženská výchova o 0,5 hodiny

- matematika o 1,5 hodiny

- informatická výchova o 1 hodinu

V ŠkVP sme zaviedli nový predmet:

- dramatická výchova s 1 hodinou

 

Dôvody posilnenia týchto predmetov:

-          maďarský jazyk a literatúra – hlbšie osvojenie čítania a písania a základných jazykových zákonitostí v materinskom jazyku, zabudovanie  regionálnych prvkov do predmetu

-          etická a náboženská výchova – dôrazňovanie osobnostného rozvoja

-          matematika – rozvíjanie logického a matematického myslenia

-          informatická výchova – lepšia orientácia v modernom svete ( jeden prvok postupnej modernizácie celého vzdelávacieho procesu)

-          dramatická výchova – učenie sa hravou formou, hranie rolí, rozvíjanie komunikačných schopností

 

Učebný plán Školského vzdelávacieho programu pre nižšie sekundárne vzdelávanie 2.

stupeň:

Posilnené sú predmety:

- slovenský jazyk a literatúra o 4 hodiny

- maďarský jazyk a literatúra o 2 hodiny

- fyzika o 1,5 hodiny

- chémia o 0,5 hodiny

- biológia o 1,5 hodiny

- geografia o 1 hodinu

- dejepis o 1 hodinu

- etická a náboženská výchova o 1 hodinu

- matematika o 1 hodinu

- informatika o 2,5 hodiny

- výchova umením o 2 hodiny

V rámci ŠkVP sme zaviedli nový predmet:

- čítanie s porozumením s 1 hodinou

 

Dôvody posilnenia týchto predmetov:

-          slovenský jazyk a literatúra – zvyšovanie vedomostnej úrovne žiakov v štátnom jazyku, rozvíjanie komunikačných schopností žiakov

-          maďarský jazyk a literatúra – zvyšovanie vedomostnej úrovne žiakov a zabudovanie regionálnych prvkov

-          fyzika, chémia – rozvíjanie prírodovedeckého mysenia, zabudovanie zaujímavých pokusov a prvkov projektového vyučovania

-          biológia – rozvíjanie  ekologikého myslenia a výchova k zdravému životnému štýlu, zabudovanie regionálnych prvkov

-          geografia, dejepis – zabudovnie regionálnych prvkov a prvkov projektového vyučovania

-          etická a náboženská výchova – dôrazňovanie osobnostného rozvoja

-          matematika - rozvíjanie logického a matematického myslenia

-          informatika – zvyšovanie vedomostnej úrovne, zabudovanie prvkov mediálnej výchovy, lepšia orientácia v modernom svete

-          výchova umením – osobnostný rozvoj žiakov, rozvoj základnej vzdelanosti, inteligencie

-          čítanie s porozumením – zabezpečenie bezproblémového prechodu žiakov z 1. na 2. stupňa ZŠ.


V. Učebné osnovy

 

Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vychádzajú zo Štátneho

vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy.

 

Obsahujú:

1. Charakteristiku predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania

2. Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti, vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí

3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s

inými predmetmi

4. Požiadavky na výstup

5. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania

6. Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice, odborná literatúra, odborné

časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod.

7. Hodnotenie predmetu

 

Učebné osnovy a časovo-tematické plány všetkých predmetov k ŠkVP ISCED 1 a ISCED 2 sú v Prílohe č.1.


VI. Profil školy:

Prečo práve Regionálna výchova?

Výchova k vzťahu a úcte k človeku, obci, mestu, vlasti, výchova k národnému povedomiu a občianskej súnaležitosti tvorí neoddeliteľnú súčasť výchovného pôsobenia, každodenného kontaktu detí s okolitou realitou, rodičmi, učiteľmi. Prostredníctvom úrovne kvality týchto kontaktov a vznikajúcich väzieb je silne ovplyvňovaný vzťah detí k hodnotám, k vytváraniu a rozvíjaniu ich vzťahov a postojov k okoliu.

V koncepcii rozvíjajúceho modelu školy, ktorá kladie dôraz na súladný rozvoj všetkých troch stránok rozvoja osobnosti dieťaťa sa popri kognitívnej a psycho-motorickej zdôrazňuje hlavne potreba posilnenia socio-afektívnej sféry rozvoja. V tejto oblasti edukácie ako procesu rozvoja sociálnych citov, vôle, ašpirácií, záujmov, filozofie života a názorov na svet dominuje na 1.stupni ZŠ rozvíjanie pozitívnych a žiadúcich postojov:

- k sebe samému, ktorý je založený na schopnosti vlastnej sebareflexie umožňujúcej budovanie rozvoja zdravého sebavedomia. Kvalita sebavedomia sa následne prejavuje v správaní k iným ľuďom, pri vytyčovaní vlastných cieľov, ambícií, v uvedomovaní si zodpovednosti za svoje zdravie, konanie vo vzťahu k iným,

- k svetu okolo, ako základňa občianskych postojov budovaných cez poznanie a utváranie vzťahu k miestu kde žijem, k histórii, tradíciám rodiska, regiónu, vlasti,

- uvedomenie si príslušnosti a úcte k národu, prezentácia a akceptácia tradícií a kultúry ostatných národov a etník, rešpektovanie ich slobody a nezávislosti,

- k mravným štandardám, ktoré sa stávajú vnútorným regulátorom správania, čo znamená najskôr kultivovať svoje cítenie, porozumieť mravným hodnotám, vedieť hodnotiť ľudské konanie, vedieť prijímať zodpovednosť za svoje správanie, plniť mravné normy a rozvíjať schopnosť morálneho sebahodnotenia,

- k všeľudským hodnotám.

Jednou z významných stratégií rozvíjania pozitívnych postojov je aj zámerná, dôrazná aplikácia regionálnej výchovy v škole. Regionálnu výchovu v škole chápeme ako zámerné rozvíjanie vlastnej identity, národného povedomia, pozitívneho vzťahu k vlasti prostredníctvom aktualizácie a akceptácie regionálnych špecifík – kultúrnych, historických, hospodárskych, prírodno-spoločenských v procese edukácie.

 

Zámery a úlohy projektu  Reginálna výchova:

 

• integrovaná výchova k väzbe na vlastnú lokalitu a širší región,

 

• smerovanie k dedovizni, k rodnej hrude,

 

• zachovanie hodnôt kultúry a remeselnej výroby,

 

• poznanie histórie a súčasnosti,

 

• vychovať mládež hrdú na svoj národ, na tvorbu našich predkov a tým aj na svoju vlasť.

 

Charakterizujú ho ako projekt úcty k životu, ľuďom, ľudskej práci, starostlivosti o prostredie, v ktorom človek žije a tvorí, k rešpektovaniu pravdy, spravodlivosti, prejavom medziľudskej sympatie, solidarity. Až tak objavíme základy multikultúrnej povahy súčasného sveta a globálnych problémov.

Ciele a obsah regionálnej výchovy sú obsiahnuté, síce na rôznej úrovni konkretizácie, ale vo všetkých predmetoch 1.stupňa a 2.stupňa ZŠ. Na základe analýzy Učebných osnov pre 1. a 2. stupeň ZŠ uvádzame prehľad zámerov, ktoré smerujú v procese výučby k regionálnej výchove.

- Čítanie a literárna výchova, maďarský jazyk a literatúra – v úzkej nadväznosti na jazykové vyučovanie a slohovú výchovu plní výchovné a vzdelávacie ciele pri výchove ku kultúre jazykového prejavu, k logickému mysleniu, k estetickému vzťahu ku skutočnosti, k rodičovstvu, k láske k vlasti, k ochrane a tvorbe životného prostredia.“ (Učebné osnovy 1995 s. 7)

- Hudobná výchova sa zameriava na formovanie vzťahov žiakov k prostrediu v škole i v rodine, prehlbuje ich pozitívny vzťah k prírode, ku všetkým prejavom života, napomáha ich socializácii v kontexte regiónu i celej spoločnosti (UO 1995,s.3),... na základe medzipredmetových vzťahov a skúseností žiakov uvádza hudobné dielo do širšieho kontextu, v 3 a 4. ročníku aspoň v náznaku uplatňuje moment geografický a časovo-historický, čo sa týka lokalizácie hudobných javov v rámci regiónu, spoločnosti, ale aj histórie...(UO 1995 s. 8). Hudobný materiál poväčšine tvoria detské riekanky, vyčítanky, ľudové i umelé hudobne - pohybové hry, ľudové i umelé slovenské piesne, inštrumentálne, tanečné, pochodové, náladové skladby.

 

 

- Cieľom výtvarnej výchovy je estetické osvojovanie prírody, sveta vecí a sveta človeka prostredníctvom výtvarných prác a výtvarného umenia, ... v rôznych technikách si žiaci rozvíjajú tvorivé schopnosti, podnecuje sa ich potreba vyjadriť svoj postoj k spoločnosti, prírode, ... prostredníctvom učiva v jednotlivých tematických celkoch žiak má vedieť emocionálne vnímať výtvarné dielo, uvedomiť si vplyv technického rozvoja na životné prostredie, poznávať ľudové a súčasné detské hračky, poznáva a tvorivo hodnotí ilustrácie, druhy výtvarného umenia podľa regionálnych podmienok....(UO, s.145-156).

- Vyučovanie matematiky sa podieľa námetmi slovných úloh a motiváciou pri zavedení niektorých pojmov na prehlbovaní vlasteneckej, ekologickej, zdravotnej a mravnej výchovy, svojim obsahom a metódami práce prispieva k vytrvalosti, pracovitosti, vôľových čŕt osobnosti žiaka (UO s.15).

- Pracovné vyučovanie v sebe zahŕňa v 3. aj 4. ročníku samostatný tematický celok Ľudové tradície a ľudové remeslá na Slovensku, jeho zámery smerujú k oboznámeniu žiakov s tradíciami spracovania textilných vlákien na priadzu, a tkaninu, s tradíciami, odievania, bytovej kultúry, tradičnými textilnými hračkami,(UO, s.41), a oboznámenie sa s tradíciami spracovania dreva, kovov a remeslami viazanými na ich spracovanie, s tradičným využívaním dreva- stavba obydlí, výroba nábytku, dopravných prostriedkov, predmetov každodennej potreby, hračiek (UO, s.48).

- Prírodoveda prostredníctvom obsahu , metód a foriem práce má ..... „rozvíjať aktívny vzťah k ochrane prírody a celého životného prostredia, utvárať schopnosť riešiť environmentálne problémy na základe samostatného tvorivého myslenia, formovať hodnotový systém žiakov v súlade s etickými normami spoločnosti, viesť žiakov k láske k vlasti, pri vnímaní krás prírody rozvíjať estetické cítenie žiakov. (UO, s.53)

- Vo vyučovaní prvouky, ktoré je postavené na princípe chápania najbližšieho okolia dieťaťa ako zdroja výchovného pôsobenia sú uvádzané ciele - ...rozvíjať aktivitu a samostatnosť žiakov, utvárať kladný vzťah k práci, viesť žiakov k starostlivosti o životné prostredie a láske k vlasti (UO, s.69),....v súlade s etickou a vlasteneckou výchovou sa deti zúčastňujú na deľbe práce v detskom kolektíve, cítia zodpovednosť za výsledky svojej práce, vážia si poctivú prácu a v rámci svojich možností pomáhajú iným, vytvárajú si kladný vzťah k deťom celého sveta, pestujú si lásku k všetkým národnostiam štátu, prehlbujú si morálne vlastnosti – družnosť, pracovitosť, skromnosť, čestnosť, vytrvalosť, znášanlivosť, kritickosť a sebakritickosť.

- Obdobne cieľom vyučovania vlastivedy, ktorej obsah je regionálne ohraničený a zameraný na prírodu, kultúru, históriu, etnografiu, ekológiu príslušného regiónu, je oboznámenie s územím, s prírodou a obyvateľmi vlasti na princípe obec, krajina, Slovenská republika. Žiaci sú vedení k ochrane individuálnych a spoločenských hodnôt, k rozvoju sociálnych zručností, pestovaniu a ochrane zdravia, prírody a prostredia, rozvoj osobnostných a sociálnych zručností má prispieť k utváraniu postojov k zdravému životnému štýlu.

Predmety prvouka a vlastiveda ako priame „náuky o domove a vlasti“ majú v tejto oblasti dominantné postavenie hlavne prostredníctvom obsahu učiva a didaktických prostriedkov. Dieťa uvádzajú do reálneho sveta tak, aby sa v ňom dokázalo orientovať a žiť v súlade s jeho zákonitosťami, pomáhajú mu uvedomovať si vlastnú existenciu v mikrosvete, ktorý obsiahne obyčajným načiahnutím ruky, vytvárať si celistvú predstavu o skutočnosti prostredníctvom priameho pozorovania a skúmania reality. Spolu s prírodovedou rozširujú predstavy detí o prírodných a spoločenských podmienkach najbližšieho okolia.

Výchovné predmety svojim obsahom umožňujú sledovaním línie od ľudovej tvorby k tvorbe umelej, od poznávania ľudových piesní, hier, tancov, ľudových nástrojov, tradičných remesiel, zachytávať historický aspekt a dodržať princíp viazanosti na región.

Podmienky a prostriedky regionálnej výchovy

Realizáciu regionálnej výchovy ako prostriedku na kultiváciu nielen vedomostí ale aj postojov značne ovplyvňuje:

• osobnostné, odborné kvality učiteľa, jeho záujem o poznanie regiónu, v ktorom pôsobí, o zámerné využívanie národopisu, folkloristiky, histórie, významných osobností regiónu v každodennej práci školy,

• pozitívna a tvorivá klíma školy, kde učitelia vzájomne spolupracujú a rozširujú databázu relevantných informácii a didaktického materiálu, vymieňajú si skúsenosti , realizujú prezentácie žiackych produktov, udržujú kontakty s ďalšími zainteresovanými partnermi – knižnice, múzeá, galérie, obecné úrady...,

• kvalitné plánovanie a rozhodovanie o cieľoch výučby, náročný proces operacionalizacie učiva, teda vytvárania takých učebných úloh ako podmienok pre činnosť – operácie žiaka, aby po ich vykonaní žiak učivo zvládol. Cieľ sa premieta do sústavy operácií s učivom, čo znamená: jasne stanoviť akú výslednú podobu má žiakova činnosť (odpoveď na otázku, prejav správania, riešenie úlohy) mať. V oblasti postojov je to o to náročnejšie, že to, že žiak niečo verbalizuje, teda, že o niečom vie, ešte neznamená, že sa tak aj cíti a podľa toho koná. Teda ako by sme operacionalizovali učivo tak, aby sa žiaci správali podľa cieľových postojov – Mám rád miesto kde žijem, poznám a vážim si naše tradície? Aké sú prejavy takéhoto postoja? V ktorých činnostiach sa prejavujú? Ako ich zámerne budeme realizovať? Čo bude momentálna kvalita?(poznám svoje rodisko, maľujem si obrázky v prírode, zbieram výstrižky o našej obci, poznám známe osobnosti, čítam povesti o..., zbieram papiere na našej ulici, zasadil som si kvietky pred domom, udržiavam čistý chodník ku domu...)

• zámerná orientácia na osobné prežívanie detí a zabezpečenie maximálneho bezprostredného kontaktu s realitou, názorné vyučovanie, vlastná zanietenosť pre tému, realizácia výučby prostredníctvom zážitkového, autentického učenia sa detí,

• využívanie aktivizujúcich a produktívnych metód výučby. Aktivitu žiaka evokuje hlavne učenie sa v činnosti – pozorovať, objavovať, overovať, experimentovať; zámerne spájať predchádzajúce vedomosti s novými informáciami v novej učebnej situácii a tiež riešenie drobných problémov, možnosť sebavyjadrenia a prezentovanie názoru a skúseností. Medzi metódy zážitkového učenia a získavania skúsenosti možno zaradiť – dialóg a diskusné aktivity (brainstorming, skupinová a panelová diskusia, bzučiace skupiny), heuristika (DITOR, funkčné asociácie, Hobo metóda....), bádateľské metódy (metóda objavovania a riadeného objavovania), bádateľské aktivity (Bližšie Doušková 2000), skúsenostné metódy, metódy tvorivej dramatiky – hranie rolí, scénky, (Beňušková- Doušková 1997),

• realizácia procesu učenia prostredníctvom skupinových foriem výučby, prostredníctvom rovesníckych kontaktov pri učení dieťa nadobúda kooperatívne zručnosti, zručnosti sociálneho kontaktu, kultivuje svoj rečový prejav, zvyčajne narastá záujem o činnosť pri možnosti výberu činnosti i partnera pre prácu.


Príloha č.1:

Učebné osnovy všetkých predmetov

 

 

 

 

 

 

ISCED 1

 

ISCED 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajánlatunk

Kapcsolat

  • Základná škola Lajosa Tarczyho s vyučovacím jazykom maďarským Chotín
    Školská 332
    946 31 Chotín
  • Igazgató:
    0908454733
    +421908 454 733

Fényképalbum

Menü:

Menü: