2018/2019

Menü:

Dokumenty/Dokumentum

Hodnotiaca správa 2008/09

Základná škola Lajosa Tarczyho s VJM v Chotíne

 

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti školy,

jej výsledkoch a podmienkach

za školský rok

2008/2009

 

spracovaná podľa Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z.

 

Správa prerokovaná na PR dňa 28.8. 2009

 

Mgr. Zoltán Nagy

riaditeľ školy

 

S p r á v a

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Základnej školy Lajosa Tarczyho s VJM , Chotín

 za školský rok 2008/2009.

 

 

 

Predkladá:

                                                            

Mgr. Angelika Czibor                         

riaditeľka ZŠ                                                  

                                 

Prerokované v pedagogickej rade školy                                                                                  dňa ......................................................

 

                                                                       Vyjadrenie rady školy:

                                                                       Rada školy odporúča zriaďovateľovi

                                                                       Obecnému úradu v Chotíne

                                                                       s c h v á l i ť – n e s c h v á l i ť

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti

za školský rok  2008//2009

 

                                                                                                   

                                                                       ..............................................................

                                                                                         Ágnes Boros

                                                                            predseda Rady školy pri ZŠ

 

 

Stanovisko zriaďovateľa:


             Chotín

obec .......................................................

s ch v a ľ u j e – n e s ch v a ľ u j e

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti

za školský rok 2008/2009

 

 

................................................................                  

   za zriaďovateľa        

 

 

 


Vypracovala:       Mgr. Nora Némethová

 

Východiská a podklady:

Správa je vypracovaná v zmysle:

1.      Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005  o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

2.      Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.

3.      Koncepcia školy na roky 2008/2009

4.      Plán práce školy : ZŠ Lajosa Tarczyho s vjm na školský rok 2008/2009.

5.      Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení a predmetových komisií.

6.      Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ Lajosa Tarczyho s vjm v Chotíne

7.      Ďalšie podklady : Vyhodnotenie súťaží, výsledkové listiny, diplomy, zápisnice.

 

Obsah                                                                                      Strana 

    

I.Základné identifikačné údaje o škole

Údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch školy.............        5.

    Údaje o Rade školy

    Údaje o metodických združeniach a predmetových komisiách

Údaje o žiakoch školy .........................................................................         9.

    Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka

    Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov......................  12.

    I.stupeň základnej školy

    II.stupeň základnej školy

   Výsledky externých meraní – Monitor 9

Zoznam uplatňovaných učebných plánov..........................................   15.

Údaje o zamestnancoch ......................................................................      16.

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti.......................... 18.

  Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach

  a postupových súťažiach

        Maďarský jazyk a literatúra

        Slovenský jazyk a literatúra

        Dejepis

        Zemepis

       Športové súťaže

       Matematika

       Výtvarná výchova

Projekty, do ktorých je škola zapojená................................................  28.

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti, vykonanej

Štátnou školskou inšpekciou na škole ................................................  29.

Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach na škole........31. 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení

výchovno-vzdelávacej činnosti školy.................................................... 31.

Ciele koncepčného zámeru školy.........................................................  32.

Oblasti s dobrými výsledkami, oblasti s nedostatkami.....................32.

 

II. Ďalšie informácie o škole

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania......................33.

Voľnočasové aktivity školy...................................................................    33.

Spolupráca školy s rodičmi...................................................................    33.

Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi,rodičmi

a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami........................34.

 

I.

a)  Základné identifikačné údaje o škole:

                                                         (§ 2ods. 1 písm. a)

 

1. Názov školy:

ZŠ Lajosa Tarczyho s vyučovacím jazykom   maďarským

2. Adresa školy: Školská č. 332, 94631 Chotín

3.Telefónne číslo:035/7786288,    0910927769                 faxové číslo:035/7786288

4.Internetová adresa:  zstarczy.edupage.org                                      

 e-mailová adresa:  tarczy@zschotin.edu.sk

5. Zriaďovateľ: Obec Chotín

6. Adresa zriaďovateľa: 946 31  Chotín

7. Tel.č. zriaď.: 035/7786201,   fax: 035/7786210

8. Elektronická adresa zriaď.: ouchotin @nz.psg.sk

 

 


6. Vedúci zamestnanci školy

Meno a priezvisko

   Funkcie

Mgr. Zoltán Nagy

riaditeľ školy do 20. 06. 2009

Mgr. Angelika Czibor

riaditeľka školy od 01.07.2009


7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:

 

7.1) Údaje o rade školy:

     Rada školy pri ZŠ Lajosa Tarczyho s vjm  bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 29.3.2004. Funkčné obdobie začalo dňom  29.3.2004 na obdobie 4 rokov.

     30. apríla 2008 sa konalo ustanovujúce zasadnutie rady školy, kde bola ustanovená nová školská rada s nasledujúcim zložením:


Členovia rady školy:    

P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za 

1.

Némethová Nora

predseda

za pedagogických zamestnancov

2.

Szkaliczkiová Eleonora

 

za rodičov

3.

Henczová Anikó

 

za rodičov

4.

Mészárosová Gabriela

 

za rodičov

5.

Tóth Bakulár Éva

 

za rodičov

6.

Nagy Ľudovít

 

za zriaďovateľa

7.

Rancsó Róbert

 

za zriaďovateľa

8.

Vörösová Magdaléna

 

za zriaďovateľa

9.

Kocsis János

 

za pedagogických zamestnancov

10.

Palcsó Attila

 

delegovaný zástupca orgánov

11.

Sáraiová Zuzana

 

za  nepedagogických zamestnancov

 

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2008/2009:

     Novozvolená Rada školy pri ZŠ 30. apríla 2008 uskutočnila 1. ustanovujúce zasadnutie, na ktorom hlavným bodom bola voľba predsedu  Rady školy. Predsedkyňou školskej rady sa stala Mgr. Nora Némethová.

Počet zasadnutí rady školy v šk.r. 2008/2009:    5 

Počas práce školskej rady nastali zmeny v riadení ZŠ. Obec Chotín dňa 20. apríla 2009 vyhlásila v obci výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ Lajosa Tarczyho s vjm v Chotíne. Na základe výberového konania Rada školy pri ZŠ Lajosa Tarczyho s vjm v Chotíne navrhovala do funkcie riaditeľa ZŠ

Mgr. Angeliku Czibor, ktorá bola vymenovaná do funkcie zriaďovateľom dňa 01. 07. 2009.

 

 

7.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch riaditeľa školy:

       Na škole pracujú 4 metodické orgány, ktoré zasadajú pravideľne a vyvíjajú veľmi užitočnú prácu. Členovia MZ sa aktívne zapájali do plnenia plánu práce na jednotlivých zasadaniach, pracovali podľa vypracovaných plánov /okrem Predemetovej komisie výchovných predmetov/ a predpísaných učebných metód,  sledovali odborné časopisy a publikácie, navštevovali rôzne semináre, starali sa o talentovaných žiakov.

 

 

Názov MZ alebo PK

Vedúci MZ,PK

1.

Metodické združenie 1.-4.ročník

Mgr. Daniš Alžbeta

2.

Predmetová komisia maďarského, slovenského, anglického jazyka a dejepisu

Mgr. Némethová Nora

3.

Predmetová komisia prírodovedných predmetov

Mgr. Cziborová Angelika

4.

Predmetová komisia

výchovných predmetov

Mgr. Kotiers

Éva

 

Obsahom činnosti práce jednotlivých MZ a PK na našej škole bol:

·        zvyšovanie úrovne výchovno – vzdelávacieho procesu školy

·        profesijný rast učiteľov

·        humanizácia výchovy a vzdelávania

·        efektívne formy a metódy vyučovania, inovácia vyučovacieho procesu

·        uplatňovanie výchovy a k manželstvu a rodičovstvu na vyučovaní

·        plnenie projektu „Zdravá škola“

·        prevencia drogových závislostí

·        organizovanie súťaží a olympiád

·        kontrola výchovno – vzdelávacej práce

 

Funkcie:

 

riadiaca - spočíva v sledovaní práce všetkých členov a usmerňovaní ich činnosti, v zjednocovaní kritéri hodnotenia žiakov, v sledovaní a usmerňovaní pedagogickej tvorivosti a tvorbe materiálov, v rozboroch dosahovaných výsledkov a hodnotenia žiakov,

 

kontrolná - spočíva v úzkej spolupráci s vedením školy/pozývanie člena vedenia školy na zasadnutia MZ,PK, v kontrole časovo-tematických plánov a ich dodržiavaní, vzájomných hospitáciách členov a vypracúvaní individuálnych učebných plánov pre  integrované deti,

 

vzdelávacia - spočíva v uvádzaní začínajúcich učiteľov, vo venovaní pozornosti zmenám v základných pedagogických dokumentoch, v osvojovaní si najnovších poznatkov z pedagogiky, psychológie a odborných didaktík, v účasti na vzdelávaní, v určení náplne pracovných porád.

 

      V školskom roku 2008/2009 na škole nepôsobil začínajúci učiteľ.

     

      Na škole máme dve knižnice : učiteľskú a žiacku. Učiteľská knižnica je vybavená odbornou literatúrou a slúži učiteľom. Žiaci si tiež nájdu veľa zaujímavých čítaní v žiackej knižnici.

     

     Atmosféra na škole je príjemná.

 

     Každý pracovník na škole sa riadi podľa schváleného pracovného poriadku.

     

        Dôkazom kvality vyučovania z hľadiska činnosti pedagógov ako aj z hľadiska činnosti žiakov sú dosiahnuté výsledky v tomto školskom roku.

        Spolupráca vedenia školy s pedagógmi, žiakmi, rodičmi, obecným zastupiteľstvom vrátane starostku obce je dobrá. Taktiež môžeme konštatovať, že naša škola vybudovala veľmi prosperujúce a kvalitné vzťahy so ZŠ okolitých obcí. Spoločne usporadúvame rôzne predmetové, kultúrne a športové súťaže, z čoho žiaci majú zážitok.      

 

     Výchovno-poradenskú činnosť na škole vykonáva učiteľka Mgr. Ema Jankóová.

 

7.3)    Údaje o RADE RODIČOV

 

 

Predsedníčka:   Anikó Hencz

Pokladníčka:    Elenonóra Szkaliczká

Členovia Rady rodičov pri ZŠ /triedny dôverník príslušného ročníka:

                                     1. r.:     Fehérvári Gabriella

                                     2. r.:     Szkaliczki Eleonóra

                                     3. r.:     Tanka Ilona

                                     4. r.:     Csollárová Edita

                                     5. r.:     Tóth Bakulár Éva

                                     6. r.:     Horváth Erzsébet

                                     7. r.:    Androvicsová Zuzana

                                     8. r.:    Hencz Anikó

                                     9. r.:    Valentovičová Katarína         


b ) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2008/2009

                                           (§ 2 ods. 1 písm. b)

 

Základná škola

Ročník

Stav k 15. 9. 2008

Počet

tried

Počet žiakov

Z toho integro-vaných

Počet odd.

ŠKD

Počet žiakov

 v ŠKD

1.

1

10

 

 

 

2.

1

11

 

 

 

3

1

12

 

1

25

4.

1

10

 

 

 

5.

1

9

 

 

 

6.

1

10

 

 

 

7.

1

13

 

 

 

8.

1

20

 

 

 

9.

1

13

 

 

 

Spolu

9

108

0

1

25

 

 

Stav k 31. 8. 2009

Ročník

Počet

tried

Počet žiakov

Z toho

integro-

vaných

Počet odd. ŠKD

Počet žiakov

 v ŠKD

1.

1

9

 

 

 

2.

1

11

 

 

 

3.

1

12

 

1

25

4.

1

10

 

 

 

5.

1

8

 

 

 

6.

1

10

 

 

 

7.

1

13

 

 

 

8.

1

20

 

 

 

9.

1

13

 

 

 

Spolu

9

106

0

1

25

 

Údaje o počte tried a žiakov

Počet ročníkov na škole:..............................................  9

Z toho

-         na I.stupni...........................................................       4

-         na II.stupni ........................................................        5

Počet žiakov na škole v šk.r. 2008/2009 ...........................106

Z toho

               - na I.stupni .............................................................      42

               - na II.stupni ...........................................................       64

Počet detí v ŠK:    ..................................................................      25

Počet detí zapísaných do I.ročníka ......................................   17 /odklad 3/

 

 

c)Údaje o počte zapísaných žiakov

do 1. ročníka, údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatína štúdium na stredné školy                                                                                                                                                                              .                                                           (§ 2 ods. 1 písm2.. c)

 

c1) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ

 

POČET  ŽIAKOV

Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH

POČET  TRIED

SPOLU

DIEVČATÁ

počet / %

ODKLADY

počet / %

NEZAŠKOLENÍ V MŠ

počet / %

SAMOSTATNÉ

( SPOJENÉ )

 

17

 

7 / 41%

3 /17,64%

0 / 0%

1

 

 

     Zápis detí do prvého ročníka sme realizovali v súlade s platnou legislatívou a pokynmi uvedenými v POP na šk. r. 2008/2009. Učiteľky, ktoré robili zápis boli na návšteve v MŠ. Tu sa zoznámili s deťmi a získali základné poznatky o jednotlivých deťoch. Najstarší škôlkari sa zúčastnili predškolskej prípravy u ich budúcej triednej učiteľky na našej škole.

Zákonným zástupcom detí, ktoré na základe vyšetrenia a odporučenia PPP, neboli zaradené do prvého ročníka, vydal riaditeľ školy rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky. Tieto deti sa začnú vzdelávať až od školského roka 2010/2011.

 

c2) Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy

 c. 2.1  -  žiaci 9. ročníka

 

 Počet žiakov 9. roč.

 

Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ

Gymnáziá

Stredné odborné

školy*

SOU-4. ročné

SOU-3. ročné

Maď. republika

13

Prihlás.

Prijatí

Prihlás.

Prijatí

Prihlás.

Prijatí

Prihlás.

Prijatí

Prihlás.

Prijatí

5

5

8

8

0

0

0

0

1

1

 • priemyslovky, združené školy, obchodné akadémie, hotelové akadémie, pedagogické  akadémie, umelecké školy

Umiestnenie žiakov 9. ročníka na SŠ

V školskom roku 2008/2009 skončí povinnú školskú dochádzku 13 žiakov. Všetci sú prijatí na stredné školy.

 

Názov strednej školy                                                                     Počet prijatých žiakov

Gymnázium Hansa Selyeho                                                                    4

Gymnázium Móra Jókaiho, Komárom, MR                                                1

Stredná priemyselná škola, Komárno                                                       1     

SOŠ, uč. odbor stolár, Budovateľská , Komárno /trojročné/                        1

Súkromná združená stredná odborná škola s vjm, Kolárovo /trojročné/        2

Súkromná združená stredná odborná škola s vjm, Kolárovo /štvorročné/      1                  

Súkromná stredná odborná škola, Bátorove Kosihy /štvorročné/                  3                           

 

  

c. 2.2.  žiaci 4. ročníka

 

Počet žiakov

4. roč.

Prehľad o počte žiakov 4. ročníka prijatých na 8 - ročné gymnáziá a iné školy

 na osemročné gymnáziá

 na iné školy

10

Prihlásení

Úspešní

Prijatí

Prihlásení

Úspešní

Prijatí

0

0

0

0

0

0

 

 

c. 2.3. žiaci nižších ročníkov II. stupňa ZŠ prijatí na SŠ

 

Ročník

 

Počet žiakov

prijatých na SŠ

Stredná škola, na ktorú bol žiak prijatý

5.,6.,7.,8. ročník

1

Palcsó Bálint              Ref. gymnázium, Pápa, MR

 

 

 

c.2.4. Iné skutočnosti, vysvetlivky. 

V školskom roku 2008/2009, ako aj v predchádzajúcich šk. rokoch žiaci

9. ročníka boli prijatí na zvolené stredné školy v prvom termíne. Žiaci boli prijatí na základe priemeru a výsledku Monitoru.

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania.

                                                        (§ 2 ods. 1 písm. e) 

alebo

Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2008/2009 – tvorí ju príloha z programu  Kotaša/Doklady alebo Gotweisa/aSc-agenda alebo systému Ing. Ba

 -    prospech (koncoročná klasifikácia podľa celkového prospechu, ďalej podľa ročníkov priemerný prospech z jednotlivých predmetov a výsledky externých meraní t. j. Monitor 9 v podmienkach ZŠ, SŠ, maturity).

- dochádzka (zameškané hodiny, ospravedlnené, neospravedlnené, neprospievajúci žiaci, výchovné opatrenia pochvaly a pokarhania udelené triednym učiteľom, riaditeľom školy, znížené známky zo správania)

- Hodnotenie a klasifikácia žiakov v školskom roku 2008/2009 sa vykonáva podľa nového metodického pokynu:  Metodický pokyn č.7/2009-R
z 28. apríla 2009 na hodnotenie žiakov základnej školy. Žiaci z výchovných predmetov neboli klasifikovaní podľa schváleného Plánu práce školy na školský rok 2008/2009. Na vysvedčení namiesto hodnotenia bolo: absolvoval-neabsolvoval. 

 

Výsledky koncoročnej klasifikácie podľa celkového prospechu:


Počet žiakov na škole ……………………… 10

Celkové hodnotenie žiaka prvého ročníka základnej školy:

Počet žiakov 1. ročníka .................................     9

Prospelo ........................................................      9

Neprospelo ...................................................       0

 

Celkové hodnotenie žiaka druhého ročníka až deviateho ročníka základnej školy

Počet žiakov 2. – 9. ročníka   ......................................      97  

Prospelo s vyznamenaním……...............…..                 42

Prospelo veľmi dobre ....................................                25

Prospelo ..........................................................               30

Neprospelo…………………………………..                        0

Znížená známka zo správania ..........................   3

Dochádzka žiakov

 Počet zameškaných hodín …………………..  8655

Z toho ospravedlnených …………………….   8640

Neospravedlnených ………………………….       15

Počet zamešk. hodín – dievčatá ...................4432

Z toho neospravedlnených ..............................  2

 

 

 

e.1.)   I. stupeň základnej školy

 

 

Hodnotenie žiakov 1. ročníka- naši žiaci neboli slovne hodnotení, boli klasifikovaní

 

Počet žiakov

1. ročníka

Počet žiakov,

ktorí dosiahli

- veľmi dobré výsledky -

Počet žiakov,

ktorí dosiahli

- dobré výsledky -

Počet žiakov,

ktorí dosiahli

- uspokojivé výsledky-

Počet žiakov,

ktorí dosiahli

-neuspokojivé výsledky

 

1.A

   9

9

0

0

0


 

Hodnotenie žiakov  2. – 4. ročníka podľa variantu A

 

Ročník

Trieda

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried

SjaL

Mj

M

Prvouka

Vlastiveda

Prírodoveda

Ø triedy

1.

1.A

1,00

1,11

1,33

-

-

1,11

1,13

2.

 

2.A

1,00

1,27

1,09

1,00

-

-

1,09

3.

3.A

1,70

1,70

1,74

-

1,20

1,50

1,56

4.

4.A

1,90

1,80

2,00

-

1,80

1,60

1,82

Ø  jedn. predmet

 

1,40

1,47

1,54

1,00

1,50

1,40

1,40

 

Hodnotenie žiakov 2. – 4. ročníka podľa variantu B: neboli hodnotení podľa variantu B

 

Ročník

Trieda

Počet žiakov

 

Počet žiakov so stupňom

- prospel -

Počet žiakov so stupňom

- neprospel -

2.

2. A

 

 

 

2. B

 

 

 

3.

3. A

 

 

 

3. B

 

 

 

4.

4. A

 

 

 

4. B

 

 

 

 

e.2. II. stupeň základnej školy


Roč.

Tr.

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried

SjaL

Mj

Aj

D

Z

Ov

M

F

Ch

P

Tchv.

Vv

Hv

Tv

Nv/Ev

Ø triedy

5.

5.A

2,50

1,63

1,38

1,00

1,63

A

2,13

-

-

1,38

-

A

A

A

A

1,66

6.

6.A

2,10

1,90

1,50

1,90

1,50

A

2,40

2,00

-

1,70

--

A

A

A

A

1,50

7.

7.A

2,38

2,31

1,85

2,38

2,00

A

2,38

2,69

-

2,23

-

A

A

A

A

2,23

8.

8.A

2,40

1,85

1,70

2,00

1,65

A

2,40

2,50

1,75

1,85

-

A

A

A

A

2,03

9.

9.A

2,15

1,85

1,77

1,62

1,62

A

2,54

2,62

2,46

1,85

-

A

-

A

A

2,05

Ø  jedn. predmet.

2,31

1,91

1,64

1,78

1,68

 

2,37

2,45

2,11

1,80

-

-

-

-

-

1,89

 

 e 3.) Výsledky externých meraní Montor 9

 

Počet žiakov

Z toho písalo

Matematika Ø  SR v %

Matematika Ø triedy v %

Maďarský jazyk             Ø SR  v %

Maďarský jazyk            Ø triedy v %

Štátny

jazyk

Ø  SR v %

Štátny

jazyk

Ø triedy v %

Percentuálna úspešnosť

14

14

53

58,9

67,6

86,1

61,4

61,8

Priemerný počet bodov

-

-

10,60

bodov

11,79

bodov

13,51

 bodov

17,21

 bodov

12,27

bodov

12,36

bodov 

 

 

       
Úroveň správania: 

       Pedagogická rada posúdila návrhy triednych učiteľov vyjadrujúce stanovisko k prejavom správania žiakov.

       Z dôvodu porušovania školského poriadku predložili triedni učitelia návrhy na uloženie výchovných opatrení alebo návrhy na zníženie známky zo správania.

Najčastejšie porušenia sa týkali:

               - závažné porušovania školského poriadku (nekorektné vzťahy so spolužiakmi, nekorektné správanie k  vyučujúcim a pod. )

               - drobné, menej závažné, ale časté porušovanie VŠP

Na návrh triednych učiteľov bolo za  školský rok 2008/2009 udelených :

 

Pokarhania od triedneho učiteľa          x  žiakov

Pokarhanie od riaditeľa školy              4  žiaci

 

Znížená známka zo správania             4 žiaci

 

f )Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2008/2009

                                             ( §2 ods.1 písm. f)

                                  

 

 

I. stupeň - ZŠ                                                            II. stupeň - ZŠ

Trieda

Uplatňované učebné plány

5.

Variant 3

6.

7.

8.

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

Uplatňované učebné plány

1.

Variant 1

2.

3.

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ročníku 1. – 9. vyučujeme nasledovné nepovinné a povinne voliteľné predmety:

 

·        Nepovinné predmety :                                    0   hodín týždenne   

                                                                         

·        Povinne voliteľné predmety  :                       1 hodina týždenne

 

          Nábož. výchova                             2.roč.                         

          Nábož. výchova                             3.4.roč.                     

          Nábož.výchova kat.                      2.-4. roč.                    

          Etická výchova                             2.-4. roč.                      

         

 

 

 

 

 

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov

a  plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie

                                                                                                 (§ 2 ods. 1 písm. g)

 

    

Základná škola

Počet

Školský klub detí

Počet

Stredná škola

Počet

zamestnanci ZŠ

18

zamestnanci ŠKD

1

zamestnanci 

 

Z toho PZ*

15

Z toho PZ

1

Z toho PZ

 

Z počtu PZ

 

Z počtu PZ

 

Z počtu PZ

 

- kvalifikovaní

14

- kvalifikovaní

1

- kvalifikovaní

 

- nekvalifikovaní

1

- nekvalifikovaní

 

- nekvalifikovaní

 

- dopĺňajú si vzdelanie

3

- dopĺňajú si vzdelanie

 

- dopĺňajú si vzdelanie

 

Z toho NZ**

3

Z toho NZ

 

Z toho NZ

 

Z počtu NZ

 

Z počtu NZ

 

Z počtu NZ

 

- školský psychológ***

0

- upratovačky

 

- upratovačky

 

- špeciálny pedagóg

0

 

 

 

 

- upratovačky

2

Školská kuchyňa a jed.

 

 

 

- ostatní

1

zamestnanci -spolu

 

 

 

Spolu počet zamestnancov
ZŠ + ŠKD + ( MŠ ) + ŠKaŠJ

19

Z celkového počtu

zamestnancov školy počet PZ

16

Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci,  NZ** – nepedagogickí zamestnanci

Špeciálny pedagóg*** - ak je platený podľa osobitnej tabuľky (nie pedagogickej)

+ uvádza sa ak je základná škola s materskou školou

 

g 1) Zoznam učiteľov a ich aprobácia

(možno použiť tabuľku z Identifikačných údajov o škole)

 

Meno učiteľa

Aprobácia

Nagy Zoltán

Matematika – fyzika

Jankóová Ema

Fyzika

Csintalanová Marta

1.-4.ročník

Danis Erzsébet

1.-4.ročník

Hencz Ervin

1.-4.ročník

Hovany Renáta

1.-4.ročník

Kotiers Éva

1.-4.ročník /pozn.: nekvalifikovane vyučuje anglický jazyk/

Boros Ágnes

Slovenský jazyk – dejepis

Cziborová Angelika

Biológia – chémia

Kocsis János

Matematika – fyzika

Németh Nóra

Maďarský jazyk – slovenský jazyk

Rancsó Andrea

Dejepis – zemepis

Écsi Gyöngyi

Farár- katechét

Palcsó Attila

Farár- katechét  /pozn.: do 31.12.2008/

Téglás Erika

1.-4. ročník /materská dovolenka/ /pozn.: znížený úväzok od 1.01.2009/

Heriban Ladislav

Kat. farár

 

 

g 2) Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2008/2009

 

Predmet

Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet

Anglický jazyk

1

Občianska výchova

1

Hudobná výchova

2

Telesná výchova

0

Výtvarná výchova

3

Vlastiveda

1

Prírodoveda

1

Informatika

1

 

Kvalifikovanosť vyučovania v školskom roku 2008/2009 predstavovala 87,73 %.  

h)     Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

                                                                            ( §2 ods.1 písm. h      ( uvádzať za školský rok 2008/2009)

 

Forma vzdelávania

Počet vzdelávaných

Priebeh vzdelávania/počet

ukončilo

pokračuje

začalo

Diaľkové štúdium

3

1

1

1

príprava ved. prac.

1

0

1

0

I. kvalifikačná skúška

1

1

0

0

II. kvalifikačná skúška

1

0

1

0

 

 

       Celoštátna koncepcia výchovy a vzdelávania v SR hovorí o potrebe poskytovania európskej dimenzie vzdelávania. Našou povinnosťou je pripravovať pre praktický život ľudí jazykovo zdatných, počítačovo a digitálne gramotných, flexibilných, ovládajúcich kľúčové kompetencie, pritom eticky konajúcich a citovo inteligentných.

Aktívne činný učiteľ preberá veľkú zodpovednosť za vzdelávanie jemu zverených žiakov a nemal by si dovoliť sám neovládať, čo má žiaka naučiť.

       Učiteľky a učitelia využívajú ponuky vzdelávacích inštitúcií a uchádzajú sa o rôzne formy vzdelávania  - semináre, školenia, kvalifikačné skúšky, rigorózne skúšky a pod.      

      

Odborné semináre k vyučovaniu predmetov:

Učitelia sa v priebehu školského roka 2008/2009 zúčastnili školení a seminárov zameraných na predmety:

 

Biológia         Nová učebnica – Biológia pre 5. ročník ZŠ

                Učebné osnovy v 5. a 6. ročníku podľa nového štátneho vzdelávacieho programu – Mgr. Angelika Czibor

 

 

Mimopredmetové semináre a školenia:

 

Tvorba Školského vzdelávacieho programu – Konferencia Raabe

                                                                                                        – Mgr. Angelika Czibor

- Mgr.Renáta Hovanyová

 

Tvorba webovej stránky školy – Mgr. Ágnes Boros

                                                    - Mgr. Nora Némethová

 

Vzdelávanie nepedagogických pracovníkov školy:

      

Získanie osvedčenia o spôsobilosti kuriča - Zuzana Sáraiová

Získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov /Regionálny úrad verejného zdravotníctva/ - Zuzana Sáraiová


Východiská a opatrenia do budúceho školského roka:

- vedenie školy bude naďalej podporovať vzdelávacie aktivity učiteľov/iek,

- vedenie školy odporúča pedagogickým zamestnancom/kyniam vyberať si také druhy a typy

 vzdelávacích programov, ktoré zabezpečia odbornú garanciu realizácie koncepčných

 zámerov školy ( projektové vyučovanie, Daltonská škola, získavanie jazykovej zdatnosti,

 inovatívne metódy vo vyučovaní predmetov a pod. )

- vedenie školy odporúča učiteľom/kám absolvovať I. a II. kvalifikačnú skúšku

- vlastné skúsenosti sprostredkovať pedagogickej verejnosti prostredníctvom publikačnej

  činnosti a účasti v pedagogickom čítaní.   

 

i)Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

                                                          ( § 2 ods. 1 písm. i)

 

 

(uvádzať aktivity školy – aktivity realizované z iniciatívy školy (napr. Dni otvorených dverí, Deň chleba, atď.  aktivity do ktorých sa škola zapojila (napr. Deň narcisov, Deň jablka, atď.) – tu neuvádzať projekty, tie uvádzať v ďalšej časti.

 

 

Údaje o aktivitách  organizovaných školou

Údaje o aktivitách, do kt. sa škola zapojila

 

 

Zber papiera  -  september   

finančný a  materiálny príspevok tried ku Dňu narcisov - marec

 

 

Deň Zeme – environmentálna výchova

 

Bezpečne na bicykli - apríl

Protidrogová prevencia-Beh proti drogám - jún

 

Protidrogová prevencia- hľadanie drog psami - jún

 

Prednáška psychológa pre deti - február

 

Prednáška psychológa pre rodičov- február

 

Koncert žiakov ZUŠ - jún

 

Školský detský karneval – február

 

návšteva pobočky obecnej knižnice - november

 

predajná výstava kníh v školskej knižnici – december, marec

 

 

vianočný program žiakov - december

 

Spomienka na narodenie Tarczyho - december

 

 

 

Tvorivé dielne,  pri príležitosti Vianoc, Veľkej noci – december, apríl

 

Beseda na tému: II. svetová vojna - máj

 

Vystúpenie žiakov ku Dňu matiek - máj

 

„ Beh proti drogám „ – športové podujatie - jún

 

Návšteva galérie – december, marec, jún

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšie informácie:

Tieto aktivity majú kladný dopad na  myslenie a správanie sa žiakov.

Naučia si vážiť a chrániť zdravie. Snažíme sa prebudiť v nich súcit k chorým ľuďom, starať sa o životné prostredie a neznečisťovať okolie.

  

i1) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a postupových súťažiach

 

Názov 

 

 

 

 

Olympiáda - FO

1.

 

 

 

 

 

Poznámka: Umiestnenia v postupových súťažiach , v jednotlivých kolách uvádzať len pri dosiahnutí 1.,2.,3., miesta. Výsledky v medzinárodných súťažiach uvádzať všetky.

 

q       Maďarský jazyk a literatúra

Ø     Dni Barótiho -  Radvaň nad Dunajom

 

Gál Réka          -  2.r.  -   I.kategória                1.miesto          Márta Csintalan

Lucza Levente  -  3.r.  -  I.kategória                 3.miesto         Alžbeta Danišová

Palcsó Bálint    -  8.r.  -  III. kategória             3. miesto         Nora Némethová

 

Ďalší účinkujúci:    Tarr Noémi      -  5.r.                                Nora Némethová

                           

                                                               

Ø     Súťaž v prednese poézie a prózy Mihálya Tompu

Školské kolo :      Gál Réka                        2.r.       1.miesto           Márta Csintalan

                             Mester Jázmin               2.r.       1.miesto           Márta Csintalan 

                             Kemencky Alexandra    2.r.       2.miesto          Márta Csintalan

                             Kopecz Kitty                 2.r.       2.miesto           Márta Csintalan

                             Kusala Viktória             2.r.       2.miesto           Márta Csintalan

                             Lampert Zsófia              2.r.       2.miesto          Márta Csintalan

                             Ollé Réka                       2.r.       2.miesto          Márta Csintalan

                              Rancsó Sarolta              2.r.       2.miesto          Márta Csintalan

 

                             Lucza Levente          3.r.          1.miesto             Alžbeta Daniš

                             Bolla Edina              3.r.           1.miesto             Alžbeta Daniš

                             Pluhár Katalin          3.r.           1.miesto             Alžbeta Daniš

                             Czibor Kinga            3.r.           1.miesto             Alžbeta Daniš

                             Tanka Anna              3.r.           1.miesto            Alžbeta Daniš

                                  Androvics János       3.r.           2.miesto            Alžbeta Daniš

 

                             Hegedűs Tamara         4.r.        1.miesto            Márta Csintalan

                             Csollár Ádám              4.r.        1.miesto            Márta Csintalan

                             Androvics Franciska   4.r.         2.miesto            Márta Csintalan

                             Fülöp Cyntia               4.r.         2.miesto            Márta Csintalan

                             Lukács Lenka             4.r.         2.miesto            Márta Csintalan

                             Rancsó Dorottya         4.r.         2.miesto            Márta Csintalan

                             Rancsó Máté               4.r.         2.miesto            Márta Csintalan

                    

                            Tarr Noémi                   5.r.         1.miesto           Nóra Némethová 

                            Uzsák Orsolya              5.r.         1.miesto           Nóra Némethová 

                            Pákozdy Fanny             5.r.         2.miesto           Nóra Némethová 

                           

                            Mészáros Rebeka          6.r.         1.miesto          Nóra Némethová 

                            Uzsák Réka                   6.r.          2.miesto         Nóra Némethová 

                            Sluka Brenda                6.r.          2.miesto          Nóra Némethová 

                             Fortuna Beatrix             6.r.        2.miesto          Nóra Némethová 

                             Senkár Barbara              6.r.        2.miesto         Nóra Némethová 

                            

                             Pinke Viktória                7.r.       2.miesto         Nóra Némethová 

 

                             Czibor Laura                   8.r.      1.miesto         Nóra Némethová 

                             Sméja Zsuzsa                  8.r.      1.miesto         Nóra Némethová 

                             Mlinkovics Brigitta         8.r.      2.miesto         Nóra Némethová 

                             Kovács Noémi                 8.r.      2.miesto        Nóra Némethová  

                             Rancsó Beáta                   8.r.      2.miesto        Nóra Némethová 

                             Téglás Ágnes                   8.r.      2.miesto        Nóra Némethová 

                                                         

Obvodné kolo:      Palcsó Bálint  /za minuloročné 1.miesto v celoštátnom kole žiak postupuje ďalej automaticky až na krajské kolo/                   Nóra Némethová      

                             

                              Palcsó Anna  /za minuloročné 3.miesto v celoštátnom kole žiak postupuje ďalej automaticky až na krajské kolo/                           Nóra Némethová 

                             

                       Gál Réka                                                          2.r. -  zlatý pás

                       Mester Jázmin                                                  2.r. – bronzový pás

                       Lucza Levente                                                 3.r. – zlatý pás

                       Czibor Kinga, Pluhár Katalin, Tanka Anna     3.r. -  strieborný pás

                       Hegedűs Tamara                                              4.r. – zlatý pás

                       Csollár Ádám                                                   4.r. – strieborný pás

                       Tarr Noémi                                                       5.r. – zlatý pás

                       Uzsák Orsolya                                                  5.r. – bronzový pás

                       Mészáros Rebeka                                             6.r. – strieborný pás

                       Czibor Laura                                                    8.r. – zlatý pás

                       Sméja Zsuzsa                                                   8.r. – bronzový pás

              

Okresné kolo:    Gál Réka                                                      2.r. -  zlatý pás

                            Lucza Levente                                             3.r. – zlatý pás

                            Hegedűs Tamara                                         4.r. – bronzový pás

                            Tarr Noémi                                                 5.r. – bronzový pás

                            Czibor Laura                                              8.r. – zlatý pás

 

Krajské kolo:      Gál Réka                    2.r.              zlatý pás

                             Lucza Levente          3.r.              zlatý pás

                             Palcsó Bálint            8.r.              zlatý pás          2.miesto

                             Palcsó Anna              9.r.             zlatý pás          2.miesto 

                             Czibor Laura             8.r.             strieborný pás

 

 

Celoštátne kolo:           Gál Réka             2.r.           zlatý pás – cena poroty   

                                      Lucza Levente    3.r.           zlatý pás -         3.miesto

                                      Palcsó Bálint      8.r.           zlatý pás            1.miesto                       

                                      Palcsó Anna        9.r.          strieborný pás                                    

 

 

 

Ø     Pekná maďarská reč

Okresné kolo :      Kotiers Róza                  8.r.        11.miesto        Nora Némethová 

 

 

Ø     Literárna súťaž Katedra – celoslovenské kolo, Dunajská Streda

Päť trojčlenných skupín sa aktívne zapájalo do celoslovenskej súťaže . Vytrvalí riešitelia:  -   Kotiers Rebeka, Bencsics Cyntia, Pinke Nikoletta, Szabó Zsuzsanna, Kovács Bernadett, Szabó Edina          -         9.r

                 -   Kovács Noémi, Mlinkovics Brigitta, Téglás Ágnes, Kocsis Szimona, Hencz Dóra, Palcsó Bálint, Rancsó Beáta, Sméja Zsuzsanna, Czibor Laura  -   8.r.

 

Skupina Dr. Csajok sa zúčastnila  celoslovenského kola literárnej súťaže v Dunajskej Strede, kde sa umiestnila na 12. mieste. Členovia skupiny: Kotiers Rebeka, Pinke Nikoletta, Bencsics Cyntia      -      9.r.          pripr.uč.: Nora Némethová

 

 

Ø     Recitačná súťaž na pamiatku Lászlóa Nagya, Pápa

Naša škola nadviazala kontakt s základnými školami v Maďarsku a v Belgicku. Na pozvanie Družobnej školy z Pápy naši žiaci sa zúčastnili recitačnej súťaže. Obidve školy sú nositeľmi čestného názvu „Tarczy Lajos“, nakoľko sa ten medzinárodne uznaný prírodovedec narodil v Chotíne a pochovaný je v Pápe, kde dlhé roky pôsobil ako učiteľ prírodovedných predmetov na miestnom gymnáziu.

 

Gál Réka                            2.r.                         1.miesto           Márta Csintalan

Lucza Levente                    3.r.                        1.miesto            Alžbeta Daniš

Tarr Noémi                        5.r.                         3.miesto            Nóra Némethová

Czibor Laura                      8.r.                         2.miesto            Nóra Némethová

 

Ø     Jókai és kora – literárna súťaž – celoslovenské kolo

Žiaci našej školy sa po prvýkrát zapájali do tejto zaujímavej literárnej súťaže, kde sa umiestnili na 1.mieste. Členovia skupiny Gólyák: Czibor Laura, Kotiers Róza, Deminger Orsolya    -    8.r.                                                   pripr.uč. Nora Némethová

 

Žiaci školy  navštevujú  divadelné predstavenia v Jókaiho divadle a v MsKS v Komárne.                                                                                         

 

Na škole založila učiteľka  Kotiers Éva divadelné skupiny: Gólyaláb“ ,   ktoré často vystupujú aj v zahraničí s predstaveniami:   

   „A pletykás asszonyok“

   „Hamupipőke“

   „A kiskakas gyémánt félkrajcárja“

   „A kisgömböc“                                                                                      Kotiers Év

 

q       Dejepis

Dôležitou úlohou učiteľov je viesť žiakov k poznaniu a k váženiu bohatého kultúrneho dedičstva predkov. Žiaci školy sa aktívne zúčastnili na kultúrnych podujatiach obce, ale aj blízkeho okolia. Spolu s vyučujúcimi pripravili hodnotné kultúrne programy k výročiu 6. októbra, na Pamiatku zosnulých, na spomienku 15. marca l848, ku Dňu matiek.

 

   ZŠ Mihálya Katonu v Búči každý rok usporiada už tradičné „Dni Mihálya Katonu“. V tomto školskom roku žiaci našej školy v rámci tejto aktivity zúčastnili sa KVÍZU z DEJEPISU 10. 11. 2008 , kde sa umiestnili na 3. mieste.


Kotiers Rebeka,                             -        9.r.

Kotiers Róza, Rancsó Bea, Deminger Orsolya, Jung Rolf             -        7.r.                                                

                                                                                               pripr.uč.:   Boros Ágnes   

Ø     Súťaž z dejepisu – Katedra


Skupina „Lala Mehmed“  - úspešné riešiteľky úloh celoslovenskej súťaže                                                                                                           

     Kotiers Róza, Deminger Orsolya, Rancsó Bea      8.r.                  Boros  Ágnes

 

Ø     Súťaž z dejepisu – pisateľská súťaž zameraná na výchovu talentov

 

Do súťaže sa zapojila Deminger Orsolya – 8.r.                                      Boros Ágnes

 

q       Účasť žiakov na rôznych športových súťažiach

 

   Žiaci našej školy sa zapájajú do rôznych súťaží a dosahujú pekné výsledky. Pripravujúcim učiteľom na športové súťaže bol Ervín Hencz.

                                                                        

 

Ø     6. október 2008  -  atletická súťaž  -  Iža 

Tóth Ádám       -  5.r.        300m                                     1.miesto 

Fülöp Cyntia    -  4.r.    -     hod kriketom                         2.miesto

                                                                                                                                  

 

                                                                          

Ø     19. október 2008 – Pohár starostu obce – ZŠ Marcelová

Skupina žiakov v minifutbale                                            3.miesto

                                        

Ø     29. október 2008  -  Kossányiho pohár  -  minifutbal-chlapci – Svätý Peter

Skupina chlapcov 7. – 9. ročníka                                                     3.miesto   

 

Ø     17. apríl 2009  -  Orientačný beh – majstrovstvá okresu

Bencsics Cyntia                                                                                3. miesto

Tóth Dalibor                                                                                     4. miesto

                                                                              

 

Ø    10. marec 2009 – Majstrovstvá okresu v minifutbale

kvalifikácia do finále    -       žiaci 7. – 9. ročníka                                 1.miesto

finále                                                                                                      4.miesto


Ø    12. máj 2009  -  XV. ročník dňa atletiky  -  Búč 

Bencsics Cyntia   -  9.r.                                                                       2. miesto

                                                      - 60m                                              1.miesto

                                                      - 300m                                            1.miesto

                                                      - hod kriketom                                2.miesto

Marcinkó Árpád  -  7.r.                – 60m                                              1.miesto

                                                     - skok do výšky                               3.miesto

Kotiers Rebeka    -  9.r.                - 60m                                              3. miesto

                                                      - skok do výšky                             3.miesto     

Sméja Zsuzsanna  -  8.r.               – skok do diaľky                            1.miesto

                                                      - 800m                                           1.miesto

Sluka Brenda  -  6.r.                       – hod kriketom                              1.miesto

Zahradník Jennyfer  -  7.r.             – hod kriketom                              2.miesto

Ruháš Dominik  -  7.r.                    – hod kriketom                             3.miesto

Uzsák Orsolya  -  5.r.                     – 300m                                         2.miesto

 

Ø     14. máj 2009    -    Vybíjaná – majstrovstvá okresu Komárno

12 žiakov 3. – 4. ročníka našej školy sa zúčastnilo súťaže, kde sa umiestnili na 4.mieste.

 

Ø     10. jún 2009  -  „Madari próba“

Bak Roderik  -  9.r.                                                                           1. miesto

Uzsák Orsolya  -  5.r.                                                                        3. miesto

Skupina žiakov  /Bak Roderik, Tóth Dalibor, Bencsics Cyntia,

                            Rancsó Bea/                                                          3. miesto

 

Ø     12. jún 2009 – ZŠ Marcelová – minifutbal

Skupina žiakov                                                                                  4. miesto

 

 Neoddeliteľnou súčasťou prevencie drogových závislostí je uchovanie telesného a duševného zdravia žiakov, na ktorej má významný podiel škola. Výchovu k abstinencii treba začať už na I. stupni základnej školy, pričom jej obsah a formy treba prispôsobovať veku žiakov. 

Dňa  18. júna 2009 naša škola organizovala športové podujatie s názvom: 

Ø    „ BEH PROTI DROGÁM „ – „Pro patria et libertate“

Súťažiace školy : ZŠ Marcelová, ZŠ Moča ....................................

Držiteľom PUTOVNÉHO POHÁRA sa stalo družstvo zo ZŠ  Chotín.

Členovia družstva:   Bak Roderik, Bencsics Cyntia, Tóth Dalibor

Žiaci získali nasledovné umiestnenie:

Bak Roderik                                                                               1. miesto

Bencsics Cyntia                                                                          2. miesto

Sméja Zsuzsanna                                                                        2. miesto

     Škola pokračuje v projekte „ Školy podporujúce zdravie „ a prejavuje vysokú aktivitu vo vedení žiakov k praktickej činnosti.

 

     Učitelia venovali pozornosť upevňovaniu fyzického a duševného zdravia, telesnému a pohybovému rozvoju žiakov aj uplatňovaním pohybových aktivít, ktoré nevyžiadajú náročné priestorové a materiálne podmienky.

LYŽIARSKY VÝCVIK – pre žiakov 7. ročníka sa organizoval v čase :

9. – 13. februára 2009

PLAVECKÝ VÝCVIK  - pre roč. 1. – 5. sa uskutočnil v termíne :

4. – 6. mája 2009

q       Matematické súťaže

 

     K zlepšeniu úrovne pedagogickej činnosti prispeje spolupráca so ZŠ okolitých obcí. Túto spoluprácu koordinuje  Oblastné metodické združenie, ktoré v každom školskom roku zasadá v Bátorových Kosihách.

 

Ø     Laki – Matek

Jung Rolf     -        8.r.                                                                         1.miesto

skupina žiakov: Kotiers Mihály, Tóth Dominik, Jung Rolf               1.miesto

                                                                                              pripr.uč.: János Kocsis

 

Ø     Matematická olympia – školské kolo

4.ročník: Androvics Franciska, Hegedűs Tamara, Lukács Lenka, Rancsó Dorottya

5.ročník:  Németh Ferenc, Szabó Zoltán, Tóth Ádám

6.ročník: Csintalan Gábor,  Kotiers Mihály

8.ročník: Kotiers Róza, Rancsó Beáta, Jung Rolf                                                                

9.ročník:  Bencsics Cyntia, Kotiers Rebeka                                                                                                               

 

Ø     Matematická olympia – okresné kolo

5.ročník:   Szabó Zoltán                                                                     

                  Tóth Ádám              úspešný                                         7. miesto

6.ročník:   Csintalan Gábor, Kotiers Mihály

8.ročník:   Kotiers Róza            úspešná                                          2.miesto

                 Jung Rolf                  úspešný                                         2.miesto 

9.ročník:   Bencsics Cyntia, Kotiers Rebeka

                                                                                                 pripr.uč.: János Kocsis

                      

Ø     PYTAGORIADA  - školské kolo pripr.uč.:Alžbeta Danišová,János Kocsis

3.ročník: Lucza Levente, Tanka Anna, Pluhár Katalin

4.ročník: Androvics Franciska, Hegedűs Tamara, Lukács Lenka, Rancsó Dorottya

5.ročník: Németh Ferenc, Szabó Zoltán, Tóth Ádám, Uzsák Orsolya

6.ročník: Csintalan Gábor, Kotiers Mihály

8.ročník: Czibor Laura, Kotiers Róza, Rancsó Beáta, Jung Rolf, Palcsó Bálint,

               Kovács Noémi                                                                            

 

Ø       PYTAGORIADA – okresné kolo  /Pripravujúci: , János Kocsis /

 Lukács Lenka                4.r.                  úspešná                          19.miesto

 Tóth Ádám                    5.r.                  úspešný                          20.miesto

 Kotiers Mihály              6.r.                  úspešný                          11.miesto

 

                        

Ø     Medzinárodná matematická súťaž – Zrínyi Ilona –západoslovenské kolo pripr.uč.: Alžbeta Danišová, János Kocsis

Žiaci, ktorí sa zapojili do súťaže: Androvics Franciska, Hegedűs Tamara, Lukács Lenka, Rancsó Dorottya, Németh Ferenc, Szabó Zoltán, Tóth Ádám, Jung Rolf

 

Lucza Levente            3.r.                                                          71.miesto

Rancsó Beáta              8.r.                                                            5.miesto

Kotiers Róza               8.r.                                                            8. miesto                                         Skupina žiakov                              západoslovenský kraj          1. miesto   

     - členovia skupiny:     Kotiers Róza, Rancsó Bea, Jung Rolf                                                                         

 

Naša škola sa zapojila aj do medzinárodnej matematickej súťaže

Ø      „Klokan“     2009    / Pripravujúci: Marta Csintalan, Alžbeta Danišová, János Kocsis/

Žiaci, ktorí sa zapojili do súťaže:

2.ročník: Bokros Márió, Horváth Dániel, Kemencky Alexandra, Mester Jázmin, Rancsó Sarolta

 

                     Kopecz Kitty       -     felvidéki                                       5.miesto

 

3.ročník: Czibor Kinga, Mlinkovics Gergő, Pluhár Katalin, Tanka Anna

 

                     Lucza Levente      -     felvidéki                                      3.miesto

 

 

4.ročník: Androvics Franciska, Hegedűs Tamara, Rancsó Dorottya

 

                Lukács Lenka         -        felvidéki                                     14.miesto

 

5.ročník:  Szabó Zoltán,

             

                 Tóth Ádám            -         felvidéki                                    5.miesto

                 Németh Ferenc      -        felvidéki                                    12.miesto

 

6.ročník:  Csintalan Gábor, Horváth Ádám, Szilvás Zorán

 

                  Kotiers Mihály     -        felvidéki                                     19.miesto

 

8.ročník:  Kovács Noémi, Mohos Viktor

 

                 Rancsó Beáta         -        felvidéki                                      3.miesto

                 Jung Rolf               -        felvidéki                                      6.miesto

                 Czibor Laura          -        felvidéki                                    10.miesto

                 Kotiers Róza          -        felvidéki                                    12.miesto

 

    

 

Ø     Katedra - Matematika 

Žiaci, ktorí sa zapojili do súťaže:

5.ročník: Németh Ferenc, Szabó Zoltán, Tóth Ádám

6.ročník: Kotiers Mihály

8.ročník: Kotiers Róza, Rancsó Beáta, Jung Rolf

9.ročník: Kotiers Rebeka

Ø     Katedra - Matematika  -  celoštátne kolo, Rimavská Sobota

 

Tóth Ádám                5.r.                                                             3.miesto

Kotiers Mihály          6.r.                                                            10. miesto 

Kotiers Róza             8.r.                                                             4. miesto

Kotiers Rebeka          9.r.    – úspešná účastníčka celoštátneho kola  

                                                                                         pripr.uč.: János Kocsis                                                                         

 

 

q       Súťaže z fyziky

 

Ø      Olympiáda – okresné kolo

 

Jung Rolf                 8.r.                                                            1.miesto

Palcsó Bálint            8.r.             úspešný                                  7.miesto

 

Ďalší účinkujúci:             Czibor Laura            8.r.   

 

Ø      Öveges József fizikaverseny  -  szlovákiai válogató  -  Nagymegyer

 

Jung Rolf                8.r.                                                             3.miesto

 

Ø      Öveges József fizikaverseny  -  magyarországi döntő, Győr

 

Jung Rolf                                    - úspešný riešiteľ

 

 

 

q       Súťaže z výtvarnej výchovy

 

Ø     „Vták roka 2008 očami školákov“

 

Németh Ferenc         5.r.              úspešný  

 

Ø     „Moje vysnívané povolanie“

 

Ruháš Dominik         7.r.              úspešný

 

 

 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

                                                       ( § 2 ods. 1 písm. j)

 


 

Názov projektu

Termín začatia realizácie projektu

Termín ukončenia realizácie projektu

Výsledky

Školy podporujúce zdravie

 

 

 


  


 

Pr. „Otvorená škola“ – oblasť IKT

        Multimediálne čaro

        Vyhlásený MŠ

 

 

 


 

Ďalšie informácie:

Škola pokračuje v projekte „  Školy podporujúce zdravie“ a prejavuje vysokú aktivitu vo vedení žiakov k praktickej činnosti. Cieľom je zintenzívniť výchovnú prácu na prevenciu pohlavných chorôb, AIDS a nádorových ochorení, systematicky sledovať a dbať o estetický vzhľad tried, odstraňovať rozličné vplyvy nevkusu v správaní, obliekaní a zábave.

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

                                                       (§ 2 ods. 1 písm. k)

Komplexná inšpekcia bola vykonaná. V čase od 21.10.2002 do 25.10.2002

Školská inšpekcia hodnotila na:

veľmi dobrej úrovni

·        Hlavné ciele výchovy a vzdelávania

·        Realizácia výchovných a vzdelávacích cieľov / plán práce PK-Mj, Sj, Nj, D/

·        Informačný systém

·        Stav a úroveň problematiky úrazov, BOZ, pracovnej disciplíny

·        Úroveň školy z hľadiska rozvoja osobnosti žiakov

·        Činnosti preventívneho multidisciplinárneho charakteru

·        Aktivity s významným vplyvom na výchovno- vyučovaciu činnosť školy

·        Organizáciu, realizáciu, analýzu vstupných previerok

     Dobrej úrovni

·        Riadenie školy

·        Odborné a pedagogické riadenie

·        Kontrolný systém

·        Kvalita ped. A prac. dokumentácie, orientácia v legislatíve

·        Podmienky výchovy a vzdelávania

·        Kvalita vyučovania z hľadiska činnosti pedagógov

 priemernej úrovni

·        kvalitu vyučovania z hĺadiska činnosti žiakov

málo vyhovujúcej úrovni

·        Namerané výsledky vzdelávania v 9. ročníku v matematike a prírodovedných predmetoch /F,CH,Pr/

nevyhovujúcej úrovni

·        Ukladanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov

·        Kontrola uložených opatrení

kľúčové pozitívne stránky

·        Využívanie metodických orgánov školy

·        Delegovanie kompetencií

·        Informačný systém

·        Záujmové aktivity

negatíva

·        Sporadické hodnotenie žiakov

·        málo vyhovujúce namerané vyučovacie výsledky v 9. ročníku

 

  

      V školskom roku 2006/2007 bola vykonaná informatívna inšpekcia pánom inšpektorom Mgr. Júliusom  Kovácsom  pri MONITORE 2007. Neboli zistené žiadne nedostatky.

 

     Od 09. 02. 2009 do 11. 02. 2009 na našej škole bola vykonaná tematická inšpekcia, ktorej predmetom bolo zistenie stavu a úrovne vyučovania a učenia sa vo vybraných predmetoch v základnej škole. Priebeh a výsledky výchovy a vzdelávania z hľadiska vyučovania učiteľom a učenia sa žiakov boli sledované na 20 vyučovacích hodinách z toho na 1. stupni na 7 hodinách. Žiakom 4. ročníka boli zadané testy z matematiky a prírodovedy, žiakom 9. ročníka zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a maďarského jazyka a literatúry.

     Silnými stránkami vyučovacieho procesu boli atmosféra vyučovania so zreteľom na rešpektovanie správania sa žiakov, podpora vzájomného rešpektu medzi žiakmi, sprístupňovanie učiva zrozumiteľným spôsobom a zadávanie úloh a otázok s dôrazom na porozumenie a aplikáciu a využívanie chybných odpovedí žiakov na hľadanie cesty k správnym riešeniam. Silnými stránkami v procese učenia sa žiakov boli ich záujem o učenie, zrozumiteľné a vecne správne vyjadrovanie sa k danej učebnej téme, praktické využitie osvojených poznatkov s použitím správnych postupov a techník v praktických činnostiach prepojené so schopnosťou kvalitne a včas dokončiť zadané úlohy. K pozitívam patrili posilňovanie sebadôvery žiakov využívaním chybných odpovedí na hľadanie správnych riešení, slovné povzbudzovanie k napredovaniu žiakov.  

     Zlepšenie si vyžadujú oblasť rozvíjania hodnotiacich a sebahodnotiacich zručností žiakov, rozvoj sociálnych kompetencií žiakov vytváraním podmienok pre prácu vo dvojiciach, v skupinách, využívanie informačných a komunikačných technológií, zadávanie úloh na vyhľadávanie informácií z rôznch zdrojov s cieľom posilniť kompetenciu žiakov učiť sa.

     Úroveň dosiahnutých vzdelávacíh výsledkov je na základe vyhodnotenia testov /4.ročník/ z matematiky málo vyhovujúca, prírodovedy priemerná, zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a maďarského jazyka a literatúry /9. ročník/ málo vyhovujúca.

                  Správa o výsledkoch inšpekčnej činnosti bola vyhotovená

 Dňa  20. 02. 2009.

  

  Kontrolnú činnosť na škole vykonáva riaditeľ školy  formou hospitácie. Cieľom hospitácií je kontrolovať plnenie plánu, realizáciu deklarácie práv dieťaťa v škole, dodržiavanie pracovného poriadku a disciplíny, vedenie pedagogickej dokumentácie, prípravu učiteľov, odstránenie nedostatkov, zvyšovanie úrovne výchovno-vyučovacieho procesu v škole.

      V šk. r. 2008/2009 vykonal riaditeľ školy celkom 30 kontrol  na vyučovacích hodinách a 30 krát v školskom klube. Po hospitácii sa analyzovala vyučovacia hodina, klady, nedostatky,  spôsoby odstránenia nedostatkov .

V rámci kontrol zo strany vedenia školy neboli zistené vážnejšie nedostatky.

 

 

l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy

                                                                                            (§ 2 ods. 1 písm. l)

Objekty školy:     budova školy, vedľajšia budova, telocvičňa.                

Priestorové, materiálno- technické podmienky na škole sú uspokojivé. Počet učební: 11, z toho odborné: jazykové laboratórium a počítačová učebňa . Chýbajú odborné učebne fyziky a chémie.

 

m)      Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

                                                       (§ 2 ods. 1 písm. m). {Škola priloží Správe o hospodárení  za predchádzajúci kalendárny rok.}

 1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiaka

5 089 746 Sk/ mzdy, tovary, služby/

 1. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov

25 200 Sk/ na financovanie výdavkov súvisiacich s rôznymi súťažami, vecné odmeny úspešným riešiteľom olympiád a súťaží/

 1. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich využitia v členení podľa financovaných aktivít

87 000 SK

Ministerstvo školstva zaviedol vzdelávacie poukazy, ako formu finančného ohodnotenia učiteľov za vedenie záujmových krúžkov. Na našej škole pôsobilo v školskom roku 2008/2009   9 záujmových krúžkov:

 

 

 

Č.

Krúžok

Počet žiakov

Vedúci krúžku

1.

Príprava žiakov na SŠ

20

Kocsis János, Németh Nóra

2.

Internet - Práca s počítačom

13

Nagy Zoltán

3.

Anglický jazyk – 1. ročník

10

Hovanyová Renáta

4.

Anglický jazyk – 2. -4. ročník

11

Kotiers Éva

5.

Domáca náuka

6

Keszegová Ildikó

6.

Športový krúžok - dievčatá

11

Hencz Ervin

7.

Športový krúžok - chlapci

12

Hencz Ervin

8.

Ručná práca

9

Hovanyová Renáta

9.

Matematika – 2.-3. ročník

12

Csintalanová Marta

 

 1. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov, právnických alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít, -0 Sk
 2. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov.-0Sk

 

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia

                                                       ( § 2 ods. 1 písm. n).  

 

Informácia o stanovenom cieli v koncepčnom zámere rozvoja školy obsahuje aj spôsob akým sa cieľ sleduje a vyhodnotenie jeho plnenia. Plnenie cieľa by malo byť overiteľné.

 

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

                                                                                              (§ 2 ods.  1 písm. o).  

 

Informáciu o týchto oblastiach uvedie škola podľa SWOT analýzy t. j. silné stránky školy, slabé stránky školy, príležitosti a riziká.

 

SILNÉ STRÁNKY

Ø      vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov

Ø      spolupráca s MŠ, ZŠ a SŠ

Ø      kvalitné záujmové vzdelávanie umeleckého a športového zamerania

Ø      kvalitná príprava nadaných žiakov na súťaže a olympiády

Ø      vynikajúce výsledky žiakov na súťažiach

Ø      rada školy aktívne spolupracuje s vedením školy

Ø      zabezpečenie kvalitného lyžiarskeho a plaveckého výcviku pre žiakov

Ø      webová stránka školy

 

 

SLABÉ STRÁNKY

Ø      neodbornosť vo vyučovaní cudzích jazykov a výchovných predmetov

Ø      nedostatočné finančné ohodnotenie pedagog. zamestnancov

Ø      málo rozmanité programy organizované školou

Ø      reálny materiálno-technický stav neumožňuje efektívne fungovanie školy

Ø      klesajúci počet žiakov

Ø      zlý technický stav školy, zanedbané areály, slabá vybavenosť, nedostatočný počet miestoností/ŠKD, knižnica/, zastaralá technika a učebné pomôcky, chýbajú bezbariérové prístupy

Ø      tradičný spôsob vzdelávania

Ø      formálne fungovanie MZ a PK

Ø      nízka vedomostná úroveň žiakov na základe tematickej inšpekcie v roku 2009

 

 

PRÍLEŽITOSTI

Ø      dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov z hľadiska kvalifikovanosti pedagógov

Ø      dobré podmienky na zavádzanie informačno-komunikačných technológií

Ø      zvyšovanie vedomostnej úrovne žiakov

Ø      organizovanie viac zaujímavých mimoškolských akcií pre žiakov

Ø      organizovanie dní a hodín „otvorených dverí“

Ø      zapojenie sa do rôznych projektov a ich  realizácia v prospech školy – získavanie finančných zdrojov

Ø      modernizácia vzdelávacieho procesu – technika – využívanie nových metód

Ø      prehlbovanie spolupráce so zriaďovateľom

Ø      zverejnenie našej školy pomocou webovej stránky

 

RIZIKÁ

Ø      nepriaznivý demografický vývoj

Ø      nedostatok finančných prostriedkov

 

 

 

 

 

Opatrenia:

o       modernizácia vzdelávacieho procesu

o       zvyšovanie vzdelanostnej úrovne žiakov

o       lepšia motivácia žiakov

o       zvyšovať odbornosť vyučovania

o       zorganizovanie rozmanitých mimoškolských programov, aktivít

o       skvalitnenie pracovných podmienok žiakov a pedagógov

o       propagovanie školy v okolitých obciach

 


II. Ďalšie informácie o škole,

ktoré môže správa obsahovať:

 

a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania

                                                                    ( § 2 ods. 2 písm. a)

 

 Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania sú vyhovujúce.

 

 b) Voľnočasové aktivity školy

                                                   (§ 2 ods. 2 písm. b)

 

      Klubová činnosť zabezpečuje žiakom, ktorí trávia svoj voľný čas po vyučovaní a pred odchodom domov v starostlivosti školy, pedagogický vhodný odpočinok a rekreáciu. Poskytuje im možnosť uplatniť a rozvíjať rôznorodú záujmovú činnosť : spoločenské hry , modulovanie, aranžovanie, počítačové hry.

        Snažíme sa vychovávať žiakov k správnej životospráve, snažíme sa o to, aby pochopili, že pohyb, správna životospráva sú nevyhnutnými faktormi v udržaní zdravia  a kondície.

        Pravidelne organizujeme športové popoludnia za účasti všetkých žiakov školy.

     Žiaci našej školy navštevujú divadelné predstavenia a iné kultúrne udalosti, aby prostredníctvom umenia sa naučili poznávať krásu a  estetické kvality denného života.

 

c) Spolupráca školy s rodičmi:

 

Spolupráca rodičov so školou je dobrá. V druhom polroku sme organizovali rodičovské združenia dvakrát. Okrem toho každý učiteľ má konzultačné hodiny, kedy je k dispozícii rodičom.

Rodičia usporiadali dňa  18. 2. 2008  tradičný „PLES RODIČOV A UČITEĽOV“

Z príležitosti Dňa obce – 11. júna 2009 sa členovia pedagogického zboru spolu s členmi Rady rodičov  zúčastnili na podujatí.


d )Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami,

 ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú

      

      Spolupráca vedenia školy s pedagógmi, žiakmi, rodičmi, obecným zastupiteľstvom vrátane starostku obce je dobrá. Taktiež môžeme konštatovať, že naša škola vybudovala veľmi prosperujúce a kvalitné vzťahy so ZŠ okolitých obcí. Spoločne usporadúvame rôzne predmetové, kultúrne a športové súťaže, z čoho žiaci majú zážitok a úžitok.

    Učitelia školy okrem vyučovania venujú náležitú pozornosť príprave žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, mieru znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi všetkými národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami. Využívali sa vhodné tematické celky učebných osnov občianskej, náboženskej a etickej výchovy,   na analyzáciu príčin rasovej a inej diskriminácie a vytváranie podmienok pre zamedzenie ich prejavu.

     Žiaci našej školy navštevujú divadelné predstavenia a iné kultúrne udalosti.

     Škola je inštitúcia, ktorá vo vymedzenom období života človeka výrazne pomáha rozvíjať všetky stránky osobnosti žiaka. Dosah školy na vývin jednotlivca je komplexný. Rozhodujúci význam má pri rozvoji poznania, pri vytváraní zručností a návykov, ako aj pri rozvoji všeobecných a špecifických schopností. Sprostredkúva žiakom základy vied, a tak vytvára predpoklady pre ďalšie vzdelávanie, sebavzdelávanie a praktickú činnosť v dospelom veku.

       Popri učení škola sa snaží oboznámiť žiakov s pravidlami spoločenského správania, naučiť kultúrne žiť a vypestovať pozitívne vzťahy k uznávaným spoločenským hodnotám a normám.

       Pedagogické porady boli zvolané pravidelne  raz do mesiaca / podľa potreby aj viackrát /. O termíne učitelia boli informovaní v mesačnom pláne. Na poradách prerokovali sa aktuálne problémy, na základe dohody bola pripravená prednáška na témy súvisiace s výchovným procesom.

      Úlohy, stanovené školou na začiatku školského roka každý učiteľ schválil a počas šk. roka sa aktívne podieľal na ich realizácii

      Dosiahnuté výsledky svedčia o tom, že učitelia, ako aj vedenie školy pristúpili zodpovedne a svedomite k plneniu náročných úloh.

 

V Chotíne, dňa : 28. 08. 2009                                                   

                                                                                  ………………………….

                                                                                             riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

page.org/

Ajánlatunk

Kapcsolat

 • Základná škola Lajosa Tarczyho s vyučovacím jazykom maďarským Chotín
  Školská 332
  946 31 Chotín
 • Igazgató:
  0908454733
  +421908 454 733

Fényképalbum

Menü:

Menü: