2018/2019

Menü:

Éves értékelés 2015

Éves értékelés - Výročná správa 2015

Na základe povinností vyplývajúcich z článku VIII., bod 6., 7. Štatútu Rady školy pri Základnej škole Lajosa Tarczyho s VJM v Chotíne predkladáme nasledujúcu

 

Výročnú správu

o činnosti Rady školy za rok 2015

 

Členovia Rady školy pri ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM v Chotíne /ďalej len „RŠ“/ sa v roku 2015 stretli na svojich riadnych zasadnutiach 3-krát s nasledujúcimi bodmi rokovania:

 

Zasadnutie zo dňa 26. marca 2015

 

 • Správa o výsledku hospodárenia školy za rok 2014
 • Informácie o rozpočte školy na rok 2015
 • Informácie o počte prijatých žiakov do 1. ročníka
 • Výročná správa o činnosti RŠ za rok 2014
 • Prerokovanie Plánu činnosti RŠ na rok 2015
 • Schválenie Plánu práce RŠ na rok 2015
 • Správa o výsledku hospodárenia Fondu Lajosa Tarczyho za rok 2014
 • Informácie o rozpočte Fondu Lajosa Tarczyho na rok 2015
 • Prerokovanie aktuálnych otázok v RŠ a ZŠ L. Tarczyho s VJM

 

Zasadnutie zo dňa 9. septembra 2015

 

 • Správa o výsledkoch prijímacích skúšok na stredné školy v šk. roku 2014/2015
 • Prerokovanie a schválenie upraveného školského poriadku školy
 • Zmeny v činnostiach školy vyplývajúce z novej koncepcie rozvoja školy
 • Nová koncepcia financovania základného školstva vyplývajúca zo zákona č. 464/2013
 • Spolupráca zriaďovateľa a školy smerujúca na zabezpečenie dochádzky žiakov z okolitých obcí
 • Zmapovanie záujmu o jazykové kurzy v mieste školy
 • Plán školských akcií na šk. rok 2015/2016
 • Prerokovanie aktuálnych otázok v RŠ a ZŠ L. Tarczyho s VJM

 

 

Zasadnutie zo dňa 25. novembra 2015

 

 • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za rok 2013/2014
 • Plán práce školy na šk. rok. 2014/2015
 • Aktivity voľného času, záujmové krúžky
 • Správa o možnostiach ďalšieho vzdelávania pedagógov
 • Školský vzdelávací program – úprava
 • Prerokovanie aktuálnych otázok v RŠ a ZŠ L. Tarczyho s VJM

 

V roku 2015 nastala zmena v členstve. Členovia RŠ:

 

PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI:

Kornélia Hencz – predsedníčka RŠ

János Kocsis

 

NEPEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK:

Zuzana Sáraiová

 

RODIČIA:

Éva Tóth Bakulár

Enikő Lucza Szabó

Ondrej Ruháš

Tímea Habardiková

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:

Zoltán Bakulár

István Csintalan

Róbert Rancsó

Jana Vojačeková

 

Podrobné informácie k jednotlivým bodom činnosti RŠ sú obsahom jednotlivých Zápisníc zo zasadnutia RŠ. Zápisnice spolu s prezenčnými listinami a ostatnými dokumentmi RŠ sú dostupné k nahliadnutiu u predsedu RŠ. RŠ v roku 2015 bola plne funkčná s plným počtom členov a pravidelnými zasadnutiami podľa schváleného harmonogramu. Aj touto cestou ďakujem všetkým členom RŠ ako aj vedeniu ZŠ za ústretovú spoluprácu v roku 2015 a teším sa na spoluprácu v roku 2016.

           

 

V Chotíne 18. marca 2016                                                    Kornélia Hencz

                                                                                                              preds. RŠ

 

Rada školy na svojom zasadnutí dňa 18. marca 2016 berie na vedomie predloženú Výročnú správu o činnosti RŠ za rok 2015, ktorú jednomyseľne schvaľuje:

 

1. Kornélia Hencz                                      ............................................

 

2. János Kocsis                                ............................................

 

3. Zuzana Sáraiová                                   ............................................

 

4. Éva Tóth-Bakulár                        ............................................

 

5. Enikő Lucza                                 ............................................

 

6. Ondrej Ruháš                               ............................................

 

7. Tímea Habardiková                     ............................................

 

8. Zoltán Bakulár                             ............................................

 

9. István Csintalan                                    ............................................

 

10. Róbert Rancsó                                    ............................................

 

11. Jana Vojáčeková                        ............................................

 

 

V Chotíne 18. marca 2016

 

Ajánlatunk

Kapcsolat

 • Základná škola Lajosa Tarczyho s vyučovacím jazykom maďarským Chotín
  Školská 332
  946 31 Chotín
 • Igazgató:
  0908454733
  +421908 454 733

Fényképalbum

Menü:

Menü: